UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ NỘI VỤ

Số: 01/TB-SNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 01 năm 2021


THÔNG BÁO

Tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP

 

Thực hiện Quyết định số 4526/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, Sở Nội vụ thông báo tuyển dụng công chức, viên chức vào làm việc tại các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 như sau:

I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Tiêu chuẩn, điều kiện chung

Người đủ các điều kiện sau không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Trình độ đào tạo:

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển (Phụ lục I và Phụ lục II kèm theo Thông báo này);

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

2. Đối tượng dự tuyển

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, bao gồm:

a) Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật Thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây:

- Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông;

- Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học;

- Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Ô-lim-pích thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

b) Người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành y học, dược học trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật Thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây:

- Đạt một trong các tiêu chuẩn quy định tại Điểm a Mục 2 Phần I Thông báo này;

- Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học.

c) Người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học trong độ tuổi theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điểm b Mục 2 Phần I Thông báo này.

3. Các trường hợp sau không được đăng ký dự tuyển công chức

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

4. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm Vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm Vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm Vòng 2.

Trường hợp người dự tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại Vòng 2.

II. VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU, YÊU CẦU VỀ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng công chức, viên chức theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP là 81 chỉ tiêu, trong đó:

1. Tuyển dụng công chức vào làm việc tại các sở, ban, ngành: 52 chỉ tiêu;

2. Tuyển dụng công chức vào làm việc tại UBND các huyện, thành phố, thị xã: 27 chỉ tiêu.

3. Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trường trung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh, Sở Giáo dục và Đào tạo: 02 chỉ tiêu.

(Có Phụ lục I và Phụ lục II kèm theo)

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: Thực hiện tuyển dụng thông qua xét tuyển.

2. Nội dung xét tuyển

a) Vòng 1: Xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển đảm bảo theo các tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Nghị định 140/2017/NĐ-CP.

Những thí sinh có hồ sơ đủ điều kiện theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP sẽ tiếp tục vào Vòng 2.

b) Vòng 2: Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển; thời gian phỏng vấn 30 phút (thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị trước khi phỏng vấn); thang điểm 100 điểm (áp dụng theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ).

Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

3. Xác định người trúng tuyển

Áp dụng theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ và Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức:

a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức, viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Có kết quả điểm phỏng vấn tại Vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có số điểm Vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại Điểm a Mục 3 Phần III Thông báo này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm Vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức, viên chức quyết định người trúng tuyển.

c) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức, viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

IV. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, HOÀN THIỆN HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Đăng ký dự tuyển

a) Hồ sơ dự tuyển (đựng trong túi đựng hồ sơ) ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ và danh mục thành phần tài liệu gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Phụ lục III kèm theo Thông báo này).

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài yêu cầu nộp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

- Bằng khen, giấy tờ được cơ quan có thẩm quyền chứng thực chứng minh đạt giải cá nhân trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học đáp ứng quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP.

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

- 03 phong bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.

b) Lệ phí dự tuyển: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

c) Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:

- Thời gian nộp hồ sơ: 30 ngày, kể từ ngày 07/01/2021 đến hết ngày 07/02/2021 (giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Thí sinh đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ và lệ phí dự tuyển trực tiếp tại trụ sở cơ quan các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã nơi thí sinh đăng ký dự tuyển.

Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã (có chỉ tiêu tuyển dụng công chức) tổ chức tiếp nhận hồ sơ dự tuyển và phí dự tuyển của người đăng ký dự tuyển công chức, viên chức theo đúng quy định; tổng hợp hồ sơ và nộp phí đăng ký dự tuyển của thí sinh tại đơn vị về Sở Nội vụ trong ngày 08/02/2021.

Trường hợp thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển và đã nộp hồ sơ và lệ phí dự tuyển nhưng không dự tuyển sẽ không được hoàn trả lại phí dự tuyển. Trường hợp thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển và đã nộp đủ hồ sơ và phí dự tuyển sẽ được hoàn trả hồ sơ, phí dự tuyển tại trụ sở cơ quan, đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự tuyển. Người đăng ký dự tuyển chỉ được nộp hồ sơ dự tuyển tại một vị trí việc làm, nếu người dự tuyển nộp hồ sơ dự tuyển vào hai vị trí việc làm trở lên là hồ sơ không hợp lệ.

Kết quả kiểm tra hồ sơ dự tuyển sẽ thông báo cụ thể trên trang website của Sở Nội vụ Hà Tĩnh, địa chỉ: www.sonoivu.hatinh.gov.vn.

2. Hoàn thiện hồ sơ dự tuyển

Sau khi trúng tuyển, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Sở Nội vụ để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển. Hồ sơ dự tuyển phải được bổ sung để hoàn thiện trước khi ký quyết định tuyển dụng, bao gồm:

- Bản sao giấy khai sinh;

- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

Đối với các văn bằng đại học, sau đại học do cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp, người trúng tuyển phải nộp giấy công nhận của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo về văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp (theo quy định tại Quyết định số 21/VBHN-BGDĐT ngày 16/6/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp). Trường hợp không có giấy công nhận của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ không được tuyển dụng.

Sau khi nhận đủ hồ sơ dự tuyển của người trúng tuyển, Sở Nội vụ sẽ phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thẩm tra, xác minh lý lịch, văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyển. Trường hợp phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp hoặc có vi phạm điều kiện đăng ký dự tuyển, vi phạm trong kê khai phiếu đăng ký dự tuyển, kê khai lý lịch, UBND tỉnh sẽ xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM PHỎNG VẤN

1. Thời gian phỏng vấn (dự kiến): Tháng 02 năm 2021.

2. Địa điểm phỏng vấn: Trụ sở cơ quan Sở Nội vụ Hà Tĩnh, số 38 đường Nguyễn Công Trứ, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển Vòng 2, lịch phỏng vấn sẽ thông báo cụ thể trên trang website của Sở Nội vụ, địa chỉ: www.sonoivu.hatinh.gov.vn.

Sở Nội vụ đề nghị các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã (có chỉ tiêu tuyển dụng công chức) thông báo công khai Quyết định số 4526/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của  UBND tỉnh về việc phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP và Thông báo này trên Trang thông tin điện tử của sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị (trong thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển) về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển, số lượng vị trí, chỉ tiêu và yêu cầu về trình độ chuyên môn vị trí cần tuyển dụng; nội dung và hình thức tuyển dụng; thời gian tiếp nhận hồ sơ và lệ phí dự tuyển; địa chỉ nộp hồ sơ dự tuyển, họ tên và số điện thoại liên hệ của bộ phận và người tiếp nhận hồ sơ dự tuyển./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (để b/c);

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố, thị xã;

- Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh;

- Giám đốc, PGĐ Sở;

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở;

- Văn phòng Sở (để đăng tin trên cổng TTĐT);

- Lưu: VT, CCVC.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Phan Thị Tố Hoa

 

 

 

 

 

 

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:



 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 557.484
    Online: 46