UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

Số:              /SXD-QHHT2

V/v phổ biến tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

    Hà Tĩnh, ngày           tháng 01  năm 2021

             

 

Kính gửi:            

- Sở Công Thương;

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã;

- Công ty Điện lực Hà Tĩnh.

 

         

Thực hiện Văn bản số 8874/UBND-XD1 ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về việc tham khảo áp dụng tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà”. Hiện nay, Bộ Xây dựng đã biên soạn tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà”; tài liệu này đưa ra các hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà có công suất không quá 01MW (có tài liệu kèm theo). Vì vậy, Sở Xây dựng đề nghị Sở Công Thương, UBND các huyện, thành phố, thị xã, Công ty Điện lực Hà Tĩnh theo chức năng nhiệm vụ phổ biến tài liệu đến các Chủ đầu tư, hộ gia đình và các đơn vị tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn có liên quan đến việc đầu tư, lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà có công suất không quá 01MW để biết, tham khảo, áp dụng.

          Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị nêu trên quan tâm, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                                         

- Như trên;

- UBND tỉnh (b/c);

- Giám đốc Sở (b/c);    

- Lưu: VT, QHHT2.                                                                                                         

 

K.T GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Hà

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.126.261
    Online: 52