UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

 

Số:  175/QĐ-SXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 12 năm  2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v công nhận Danh hiệu Lao động tiên tiến Sở Xây dựng năm 2020

 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng; Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở tại Biên bản họp ngày 14/12/2020 và đề nghị của Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Danh hiệu Lao động tiên tiến cho 04 tập thể và 85 cá nhân đã thực hiện tốt phong trào thi đua và hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2020.

 1. Tập thể:

TT

Tập thể

 1.  

Văn phòng Sở

 1.  

Thanh tra Sở

 1.  

Trung tâm Kiểm định Chất lượng công trình xây dựng

 1.  

Viện Quy hoạch Kiến trúc Xây dựng

 1. Cá nhân:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

I.

Văn phòng Sở

 

 1.  
Ông Trần Xuân Tiến

Giám đốc

 1.  
Ông Nguyễn Quốc Hà

Phó Giám đốc

 1.  

Ông Phạm Văn Tình

Phó Giám đốc

 1.  

Ông Nguyễn Khắc Hậu

Phó Chánh Văn phòng

 1.  

Ông Trần Đình Tuế

Chánh Thanh tra

 1.  

Ông Trần Hữu Phúc

Trưởng phòng QLHĐXD

 1.  

Ông Trần Hữu Thắng

P. Trưởng phòng QLHĐXD

 1.  

Ông Nguyễn Văn Lục

P. Trưởng phòng QLHĐXD

 1.  

Ông Phan Lê Hùng

TP QLN, TT BĐS&VLXD

 1.  

Ông Hoàng Lê Trang

P.TP QH-KT-HTKT&PTĐT

 1.  

Ông Lê Công Sơn

P.TP QH-KT-HTKT&PTĐT

 1.  

Ông Đặng Duy Điền Hải

Phó Chánh Thanh tra

 1.  
Ông Phạm Đức Bằng

Phó Trưởng phòng QLHĐXD

 1.  

Ông Nguyễn Tiến Dũng

P. TP QLN, TTBĐS&VLXD

 1.  

Ông Nguyễn Khánh Trà

P.TP QH-KT-HTKT&PTĐT

 1.  

Ông Trần Xuân Thạch

P. TP QLN, TTBĐS&VLXD

 1.  

Bà Lê Thị Hiền

Phó Chánh Văn phòng

 1.  
Bà Đào Thị Hồng Sương

Phụ trách kế toán

 1.  

Bà Bùi Thị Hoa Quỳnh

Chuyên viên Văn phòng

 1.  

Bà Phạm Thị Định

Chuyên viên Văn phòng

 1.  
Ông Nguyễn Hữu Trung

Cán bộ CNTT

 1.  
Ông Nguyễn Chính Sáng

Nhân viên Lái xe 

 1.  

Ông Nguyễn Khánh Trình

Thanh tra viên chính

 1.  

Ông Hoàng Xuân Trường

Thanh tra viên

 1.  

Ông Đặng Thái Sơn

Chuyên viên TT

 1.  

Ông Phan Viết Nam

Chuyên viên TT

 1.  

Ông Tôn Thế Mạo

HĐ 68, Lái xe

 1.  

Ông Võ Hoàng Hiệp

Chuyên viên phòng QLHĐXD

 1.  

Ông Nguyễn Ngọc Tú

Chuyên viên phòng QLHĐXD

 1.  

Ông Hồ Mạnh Cường

Chuyên viên phòng QLHĐXD

 1.  

Ông Lê Hải Đức

CV phòng QH-KT-HTKT&PTĐT

 1.  

Bà Bùi Thị Bích Thảo

CV phòng QH-KT-HTKT&PTĐT

 1.  

Ông Phan Văn Cường

CV phòng QH-KT-HTKT&PTĐT

 1.  

Bà Nguyễn Phương Hiền

CV phòng QLN, TTBĐS&VLXD

 1.  

Ông Lê Danh Trường

CV QH-KT-HTKT&PTĐT

II.

Trung tâm Kiểm định CLXDCT

 

 1.  

Dương Thành Trung

Giám đốc

 1.  

Trần Sỹ Vĩnh

Phó Giám đốc

 1.  

Lê Hữu Thọ

Nhân viên

 1.  

Nguyễn Hữu Thọ

Phó Trưởng phòng Kỹ thuật

 1.  

Phan Nguyên Hoàng

Trưởng phòng Kỹ thuật

 1.  

Trần Đình Huân

Nhân viên

 1.  

Nguyễn Thái Quỳnh

Phó Trưởng phòng Thí Nghiệm

 1.  

Phan Đình Hiệp

Nhân viên

 1.  

Trần Thị Mai Hương

Nhân viên

 1.  

Nguyễn Thị Hường

Trưởng phòng HC-TH

 1.  

Lê Thị Báu

Nhân viên

 1.  

Chu Thị Hương

Nhân viên

 1.  

Trần Thị Toàn

Nhân viên

 1.  

Lâm Bảo Hoàng

Nhân viên

 1.  

Đoàn Vũ Phong

Nhân viên

 1.  

Đinh Lê Hoàng

Nhân viên

 1.  

Lê Viết Hoàng

Nhân viên

 1.  

Dương Việt Bắc

Nhân viên

 1.  

Nguyễn Văn Dũng

Trưởng phòng Thí Nghiệm

 1.  

Nguyễn Mạnh Hùng

Nhân viên

 1.  

Nguyễn Thị Lệ

Nhân viên

 1.  

Trần Quốc Huy

Nhân viên

 1.  

Nguyễn Khắc Hiếu

Nhân viên

 1.  

Phan Lê Quý

Nhân viên

 1.  

Nguyễn Đoàn Huy Hoàng

Nhân viên

 1.  

Nguyễn Khánh Thảo

Nhân viên

 1.  

Lê Hồng Khang

Nhân Viên

 1.  

Phan Từ Giang

Nhân viên

III.

Viện Quy hoạch Kiến trúc Xây dựng

 1.  

Hà Quang Trung

Viện Trưởng

 1.  

Dương Đức Cường

Viện Phó

 1.  

Nguyễn Huy Bình

Giám đốc TT NCTKQH

 1.  

Hoàng Minh Vương

Trưởng phòng HC-TH

 1.  

Phạm Tiến Cẩm

Cán bộ kỹ thuật

 1.  

Phan Văn Hoàng

Cán bộ kỹ thuật

 1.  

Phan Thị Hồng Vân

Phó Trưởng phòng HC-TH

 1.  

Hoàng Văn Phong

Phó Trưởng phòng KT-GS

 1.  

Phạm Xuân Trường

Cán bộ kỹ thuật

 1.  

Trần Thị Thuý Phương

Cán bộ kỹ thuật

 1.  

Trần Lê Hồng Ngọc

Nhân viên

 1.  

Trương Thị Bình

Nhân viên

 1.  

Nguyễn Đình Thi

Cán bộ kỹ thuật

 1.  

Nguyễn Lam Trường

Cán bộ kỹ thuật

 1.  

Trương Thùy Dung

Cán bộ kỹ thuật

 1.  

Trần Mạnh Cường

PTP KT-GS

 1.  

Nguyễn Văn Nam

Cán bộ kỹ thuật

 1.  

Trần Đình Thắng

CBKT

 1.  

Trương Hữu Qúy

CBKT

 1.  

Lê Hồng Lĩnh

CBKT

 1.  

Trần Đình Hoàng

Cán bộ kỹ thuật

 1.  

Lê Đức Hưng

NV TTTK-TN

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; giao Văn phòng, các phòng, đơn vị liên quan căn cứ quy định hiện hành để chi tiền thưởng.

Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các phòng, đơn vị và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- HĐTĐKT;

- Lưu:  VT, CVP.         

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Trần Xuân Tiến

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  °
   Liên kết website
  Thống kê: 1.464.699
  Online: 29