UBND TĨNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

 

Số 135/BC-SXD

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
   

Hà Tĩnh,  ngày  15  tháng  1  năm 2021.

 

BÁO CÁO

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước

năm 2020

 

I.Thu, chi, nộp NSNN phí, lệ phí

1.Thu lệ phí:

- Thu lệ phí cấp phép xây dựng: 5 115 000 đồng, đạt 51 % dự toán năm, bằng 54.8% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2020 thu lệ phí cấp phép xây dựng thấp hơn so với năm 2019, do phân cấp về địa phương nên lượng hồ sơ xin cấp phép giảm và do giảm mức thu theo Nghị quyết số 214/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hổ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh thúc đẩy phát triển kinh tế trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.

- Thu lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD: 308 325 000 dồng, đạt 118,6% dự toán, bằng 67.0% so với năm 2019. Giảm do dịch không tổ chức thi sát hạch 6 tháng đầu năm 2020 và do mức thu giảm theo Nghị quyết số 214/2020/NQ-HĐND.

Số lệ phí nộp NSNN 100%:  313 440 000 đồng.

2.Thu phí:

- Thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thẩm định TKBVTC, BCKTKT, TKCS (vốn NSNN): 1 095 937 000 đồng, đạt 73,1% so với dự toán, bằng 54.3% năm 2019.

 Trích nộp NSNN: 109 593 700 đồng

 Đơn vị sử dụng: 986 343 300 đồng

 Nguyên nhân giảm là do năm 2020, hồ sơ thẩm định nộp về Sở Xây dựng giảm so với năm 2019, mức thu giảm theo Thông tư số 34/2020/TT-BTC ngày 5/5/2020 của Bộ Tài chính  về quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng. Bên cạnh đó các chủ đầu tư cũng còn nợ phí thẩm định số tiền: 143 440 000 đồng. Dẫn đến số tiền trích nộp NSNN thấp hơn và nguồn thu phí được để lại sử dụng cũng thấp hơn so với cùng kỳ năm trước.

- Thu phí thẩm định thiết kế cơ sở (vốn khác): 109 939 000 đồng, đạt 91,6% so với dự toán năm, bằng 85,9% so với năm 2019.

  Trích nộp NSNN:   54 956 500 đồng.

   Đơn vị được sử dụng:     54 956 500 đồng.

   Tổng tiền phí thu được năm 2020: 1 205 876 000 đồng, bằng 56.2% so với năm 2019. Trích nộp NSNN: 164 563 200 đồng.

- Tổng nguồn thu phí được sử dụng năm 2020: 4 369 187 645 đồng

Trong đó:    Thu trong năm:   1 041 312 800 đồng

                    Nguồn CCTL năm 2019:  3 327 874 845 đồng

- Thực hiện chi thường xuyên tự chủ:  732 750 556 đồng.

- Chi không thường xuyên từ nguồn CCTL:  2 215 830 125 đồng

- Chuyển sang thực hiện năm 2021:  1 402 006 964 đồng

Trong đó:    Nguồn CCTL:     1 402 006 964 đồng

                    Nguồn thặng dư:                     0 đồng

3.Thu hoạt động khác (chi phí thẩm định quy hoạch và thi sát hạch cấp CC HNXD) quản lý và sử dụng giống phí:

- Thu chi phí thẩm định NVQH, QHCT, QHPK: 1 448 779 000 đồng, đạt 131,7% so với dự toán năm, bằng 78,8% so với năm 2019.

Đơn vị được sử dụng: 1 448 779 000 đồng

Giảm thu phí quy hoạch năm 2020 là do ảnh hưởng của Đại dịch covid-19 nên và một số dự án quy mô lớn, đang chờ UBND tỉnh phê duyệt nên tiền phí các chủ đầu tư cũng đang còn nợ rất nhiều và một số dự án thì chưa có tính khả thi. Số tiền nợ:  913 563 000 đồng.

- Thu chi phí sát hạch cấp CCHN HĐXD: 281 250 000 đồng, đạt 117,2% so với dự toán năm, đạt 112% năm 2019.

Đơn vị được sử dụng: 281.250 000 đồng.

- Tổng thu khác được sử dụng năm 2020: 2 494 311 324 đồng

Trong đó:    Thu trong năm: 1 730 029 000 đồng

                    Nguồn CCTL năm 2019 chuyển sang:      333 905 781 đồng

                    Nguồn thặng dư năm 2019 chuyển sang:  430 928 543 đồng

- Thực hiện chi thường xuyên tự chủ: 1 208 387 021 đồng.

- Chuyển sang thực hiện năm 2021:  1 285 924 303 đồng

Trong đó:    Nguồn CCTL:      900 995 761 đồng

                    Nguồn thặng dư:  384 928 542 đồng

Năm 2020, Văn phòng Sở chi 45 448 001 đồng từ nguồn thặng dư năm 2019 chuyển sang để thực hiện bổ sung thu nhập tăng thêm cho CBCC và người lao động.

II. Chi ngân sách nhà nước cấp:

Dự toán chi NSNN  năm  2019, đáp  ứng  đầy  đủ  nhu  cầu  chi  quản lý hành

chính của VP Sở và những nhiệm vụ UBND tỉnh giao.

Trong năm 2019, tổng chi NS của Văn phòng Sở:  7 941 310 598 đồng, đạt 92.3% dự toán, bằng 102.9,8% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2020, thực hiện chi giảm so với dự toán là do ảnh hưởng của Đại dịch covid-19 nên một số nhiệm vụ theo chương trình khung của sở hạn chế thực hiện, một số nhiệm vụ được giao bổ sung kéo dài thực hiện sang năm 2021.

1. Chi quản lý hành chính

- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ: 5 203 270 000 đồng, đạt 96,9% dự toán, bằng 88,8% so với năm 2019. Giảm chi do thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên và chi hội nghị, công tác  6 tháng cuối năm 2020.

- Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ: 1 034 253 000 đồng, đạt 81.5% dự toán. Phần chưa thực hiện chi chuyển sang thực hiện năm 2021.

- Kinh phí đào tạo: 27 000 000 đồng, đạt 100% dự toán , bằng 100% so cùng kỳ năm trước.

2. Chi hoạt động sự nghiệp:

Kinh phí thường xuyên: 1 208 313 598 đồng, đạt 95.9% dự toán, bằng 95,9%  so với cùng kỳ năm 2019.

Chi sự nghiệp ngành giảm so dự toán và với năm trước do chưa thực hiện hết các nhiệm vụ được giao và đã phân bổ dự toán trong năm.

  1. Chi hoạt động kinh tế:

Kinh phí không thường xuyên:  217 905 000 đồng, đạt 54,5% so với dự toán.

Giảm chi so với dự toán là do tiến độ của Dự án chưa thực hiện xong trong năm 2020 vì vướng văn bản của cấp trên.

  1. Chi chương trình mục tiêu :

Chương trình mực tiêu quốc gia: 59 696 000 đồng, đạt 66.2% dự toán, bằng 16.7 % so với năm 2019.

Thực hiện chi giảm hơn so với dự toán do ảnh hưởng của Đại dịch covid-19 nên thực tế đi kiểm tra để thu thập số liệu giảm. Giảm so với năm 2019 vì dự toán cấp ít hơn.

(Đính kèm biểu số 3)

Trên đây là báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2020 của Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh.

  

Nơi nhận:

 - Các phòng chuyên môn của Sở;

 - Cổng thông tin điện tử SXD;

 - Lưu VT,VP.

                       GIÁM ĐỐC

              

                                           

                     Trần Xuân Tiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.464.610
    Online: 40