Thực hiện Văn bản số 66/BXD-GĐ, ngày  08 tháng 01 năm 2021 của Bộ Xây dựng về việc tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng (tài liệu kèm theo văn bản này gửi qua hệ thống gửi nhận điện tử). 

Nhằm hạn chế tối đa tình trạng vi phạm trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là vi phạm các quy định về an toàn, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng công trình như đã nêu tại Văn bản số 66/BXD-GĐ, ngày  08 tháng 01 năm 2021 của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng đề nghị các Sở, ban ngành cấp tỉnh,  Ban quản lý dự án các công trình xây dựng, UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tăng cường phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật về công tác quản lý đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng theo quy định của Luật xây dựng số 50/2014/QH13, Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành 02 Luật này để các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng hiểu rõ và nghiêm túc thực hiện.

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về an toàn, kiểm định an toàn, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng.2. Chỉ đạo, đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn và người dân trên địa bàn, thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trên công trường; đặc biệt chú ý đến công tác sử dụng giàn giáo, xe, máy, thiết bị sử dụng trong thi công xây dựng công trình.

4. Chủ động giải quyết các vướng mắc, khiếu kiện trong quá trình thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường ở trên địa bàn.

5. Quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc trong việc thực hiện các quy định của pháp luật, các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương chưa phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đề nghị tổng hợp báo cáo gửi Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng xem xét nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 

 Trên đây là một số nội dung cần thực hiện ngay, đề nghị các Sở, ban ngành cấp tỉnh, Ban quản lý dự án các công trình xây dựng, UBND các huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.140.157
    Online: 12