KẾ HOẠCH
Thông tin, tuyên truyền phòng, chống bệnh Lở mồm long móng
trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025


Căn cứ Quyết định số 1632/QĐ-TTg ngày 22/10/2020 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng, giai đoạn 2020 - 2025; Quyết định số 2058/QĐ-BTTTT ngày 26/11/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền phòng, chống bệnh lở mồm, long móng giai đoạn 2021 - 2025; xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Văn bản số 60/STTTT-TTBCXB ngày 18/01/2021; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền phòng, chống bệnh lở mồm, long móng giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Tinh như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Nâng cao nhận thức, hành vi của cộng đồng trong việc phòng, chống bệnh Lở mồm long móng, góp phần ngăn chặn sự xâm nhập của chủng vi rút Lở mồm long móng mới từ bên ngoài vào Hà Tĩnh.
2. Xây dựng thành công các vùng an toàn dịch bệnh Lở mồm long móng cấp huyện hoặc vùng liên huyện trên địa bàn tỉnh.
3. Tuyên truyền về phòng, chống bệnh Lở mồm long móng bằng nhiều hình thức truyền thông phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương.
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1. Tuyên truyền các quy định của Luật Thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phòng, chống bệnh Lở mồm long móng.
2. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về tính chất nguy hiểm của dịch bệnh Lở mồm long móng.
3. Thông tin về triệu chứng của bệnh và mức độ nguy hiểm của bệnh Lở mồm long móng.
4. Thông tin các chủng loại vắc xin; hướng dẫn cách sử dụng vắc xin, thời gian tiêm phòng để xét nghiệm và phòng bệnh Lở mồm long móng.
5. Thông tin về mô hình xây dựng vùng, cơ sở, chuỗi ăn chăn nuôi an toàn dịch bệnh.
6. Thông tin về việc kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật tại các địa phương.
7. Thông tin về việc kiểm soát, quản lý giết mổ gia súc; kiểm tra việc vệ sinh, khử trùng tiêu độc chuồng trại, khu vực nuôi nhốt gia súc; vệ sinh, khử trùng tiêu độc nơi giết mổ trước và sau khi giết mổ gia súc, dụng cụ, phương tiện có liên quan.
8. Thông tin, hướng dẫn người dân các biện pháp ứng phó, xử lý ổ dịch, chống dịch bệnh Lở mồm long móng để người dân không hoang mang, chủ động áp dụng các biện pháp phòng bệnh.
9. Thông tin kinh nghiệm của các tỉnh, các nước trong việc quản lý vận chuyển động vật qua biên giới và triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Lở mồm long móng khu vực biên giới.
10. Lên án các hành vi nhập lậu, vận chuyển, buôn bán bất hợp pháp động vật, sản phẩm động vật qua biên giới.
III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
1. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng
- Tuyên truyền trên các cơ quan báo chí của tỉnh: Báo Hà Tĩnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
- Tuyên truyền trên các kênh truyền thông của các huyện, thành phố, thị xã: Trên sóng phát thanh của Trung tâm Văn hóa - Truyền thông, hệ thống bản tin, trang hoặc cổng thông tin điện tử, các kênh truyền thông mạng xã hội chính thức của địa phương (nếu có).
- Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở của xã, phường, thị trấn.
2. Tuyên truyền thông qua các hoạt động tại cộng đồng
- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác phòng, chống Lở mồm long móng thông qua các hình thức phát thanh lưu động tại các điểm sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt cộng đồng của người dân.
- Tuyên truyền bằng hình thức biên soạn, cung cấp tài liệu về phòng, chống bệnh Lở mồm long móng đặt tại các tủ sách pháp luật của xã, phường, thị trấn, điểm bưu điện - văn hóa xã; xây dựng nội dung thông tin, in ấn tờ rời, tờ gấp cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình hoặc phân phát cho người chăn nuôi, dán ở nơi công cộng (chợ, nơi hội họp ở cấp thôn, xã);
- Thông tin trên các bảng tin công cộng; tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền lưu động ở cơ sở; tuyên truyền, vận động thông qua các báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở…
3. Tuyên truyền thông qua các hội nghị, hội thảo, tập huấn chuyên đề về phòng, chống bệnh Lở mồm long móng; tuyên truyền trực tiếp cho người dân tại thôn, xóm, khu dân cư.
IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN
Các đơn vị triển khai bắt đầu từ năm 2021 đến năm 2025.
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào điều kiện thực tế, xây dựng dự toán kinh phí hoạt động, triển khai thực hiện Kế hoạch thông tin, tuyên truyền phòng, chống bệnh Lở mồm long móng, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách hằng năm của cơ quan, đơn vị mình theo quy định hiện hành về quản lý ngân sách nhà nước để chủ động nguồn kinh phí tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền theo kế hoạch.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Thông tin và Truyền thông
- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh, hệ thống truyền thanh - truyền hình cấp huyện và hệ thống thông tin cơ sở triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng đối với công tác phòng, chống bệnh Lở mồm long móng.
- Tham mưu định hướng tuyên truyền về việc phòng, chống bệnh Lở mồm long móng tại giao ban báo chí định kỳ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức.
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biên soạn nội dung tuyên truyền phổ biến các chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống bệnh Lở mồm long móng tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở.
- Theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện công tác tuyên truyền hằng năm về công tác phòng, chống bệnh Lở mồm long móng và báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Chủ trì biên soạn nội dung tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác công tác phòng, chống bệnh Lở mồm long móng; hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi; thông tin về mức độ nguy hiểm của bệnh Lở mồm long móng theo diễn biến dịch bệnh; nội dung thông tin, tuyên truyền về nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng, an toàn dịch bệnh, tác hại đối với nền kinh tế, ngành chăn nuôi... do hoạt động buôn bán, vận chuyển tiêu thụ sản phẩm lợn đã bị nhiễm dịch bệnh gây ra… để cung cấp cho các cơ quan truyền thông.
- Phối hợp với Ban Tuyên giáo, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh hướng dẫn lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở lồng ghép nội dung về phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trong hoạt động tuyên truyền miệng tại các buổi sinh hoạt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ dân phố, khu dân cư…
3. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã
- Chỉ đạo Ban biên tập các Cổng TTĐT đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật; văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương và địa phương về công tác phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên Cổng TTĐT của cơ quan, đơn vị, địa phương.
- UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền về phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn; tăng cường sử dụng các hình thức thông tin, tuyên truyền trên kênh truyền thanh cấp huyện, cấp xã; tuyên truyền trực quan bằng bảng, biên pano; tổ chức các đội truyền thông lưu động, phát tờ rời, thông báo trên bảng tin tại các cơ quan, đơn vị...
- Thực hiện báo cáo công tác tuyên truyền khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
4. Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
- Chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện thông tin, tuyên truyền về phòng, chống bệnh Lở mồm long móng theo nội dung tại phần II của Kế hoạch này.
- Tăng diện tích và thời lượng, tần suất thông tin về các vấn đề liên quan đến việc phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên các loại hình báo chí của đơn vị mình.
Trên đây là kế hoạch Kế hoạch truyền thông về công tác phòng, chống bệnh Lở mồm long móng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả theo quy định./.
 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.126.233
    Online: 43