ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ TĨNH

Số: 21/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 01 năm 2021

                           

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2021

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư pháp tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2021 và Chương trình khung triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2021 với các nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Xác định, tập trung thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2021 bằng các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả công tác tư pháp đạt kết quả cao nhất theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2021 và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Tiếp tục tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức và hoạt động của ngành Tư pháp. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan Tư pháp từ tỉnh đến cơ sở, của đội ngũ pháp chế các sở, ngành trong công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành, quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực công tác tư pháp; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các cấp, các ngành trong triển khai công tác tư pháp.

3. Việc triển khai Kế hoạch phải đảm bảo kịp thời, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của tỉnh; phù hợp với các điều kiện, nguồn lực được giao. Các giải pháp áp dụng phải đồng bộ, hiệu quả nhằm nâng cao hiệu lực công tác quản lý Nhà nước về tư pháp năm 2021 trên địa bàn toàn tỉnh.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2021

1.1. Tập trung quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến các lĩnh vực công tác của ngành Tư pháp. Tham mưu triển khai hiệu quả Nghị quyết về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 sau khi được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ban hành.

1.2. Triển khai thi hành hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL, nhất là quy trình lập đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND, góp ý kiến đối với dự thảo văn bản QPPL; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, kiểm tra, tự kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa và cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, hệ thống công báo điện tử. Nâng cao chất lượng xây dựng, thẩm định văn bản QPPL; đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL để kịp thời phát hiện, xử lý các quy định trái pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp với thực tiễn. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện rà soát vướng mắc, bất cập của hệ thống pháp luật và việc xử lý kết quả rà soát văn bản QPPL đã được thực hiện trong năm 2020. Theo dõi, đôn đốc, kiểm soát chặt chẽ tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết của HĐND, UBND các cấp, bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm với văn bản Trung ương. Tiếp tục cập nhật văn bản QPPL của tỉnh lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

1.3. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác theo dõi thi hành pháp luật, gắn với công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính; tập trung vào các lĩnh vực thu hút sự quan tâm của dư luận, lĩnh vực được xác định là trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Tổ chức quán triệt, tuyên tuyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh.

1.4. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác này. Toàn Ngành phấn đấu tăng tỷ lệ hòa giải thành trong công tác hòa giải ở cơ sở.

1.5. Ban hành Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại; Triển khai có hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp, Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại, Nghị quyết số 172/NQ-CP của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng và Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản.

1.6. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm. Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ tại Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch; ưu tiên tập trung nguồn lực để khẩn trương thực hiện số hóa Sổ hộ tịch. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp.

1.7. Tiếp tục tổ chức thi hành hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn, Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025; nâng cao chất lượng dịch vụ trợ giúp pháp lý và năng lực cho đội ngũ thực hiện trợ giúp pháp lý để góp phần bảo đảm an sinh xã hội; tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về hoạt động này.

1.8. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng. Tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành của ngành Tư pháp, trong đó chú trọng triển khai hiệu quả Kế hoạch số 393/KH-UBND ngày 29/10/2020 của UBND tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch chuyển đổi số ngành Tư pháp sau khi Bộ Tư pháp ban hành; nâng cấp các dịch vụ công trực tuyến ngành Tư pháp lên mức độ 3, 4 và thực hiện có hiệu quả việc cung cấp các dịch vụ này trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công của huyện, thành phố, thị xã. Xây dựng, nâng cấp, triển khai và duy trì các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng.

1.9. Tiếp tục tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, hoạt động của các cơ quan tư pháp từ tỉnh đến xã. Tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực thực hiện nhiệm vụ và đạo đức công vụ cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

2. Nhiệm vụ cụ thể thực hiện công tác tư pháp năm 2021

2.1. Ban hành kèm theo Kế hoạch này 03 Phụ lục các lĩnh vực công tác: xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; quản lý xử lý vi phạm hành chính; theo dõi thi hành pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; pháp chế; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý

2.2. Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký biện pháp bảo đảm, bồi thường nhà nước

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành; đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ của Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch; tập trung triển khai việc thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến, ưu tiên tập trung nguồn lực khẩn trương hoàn thiện việc nhập dữ liệu hộ tịch vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc theo đúng lộ trình.

- Tiếp tục thực hiện tốt Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch và các văn bản hướng dẫn thi hành. Triển khai hiệu quả việc chứng thực điện tử theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.  

- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp (LLTP); không để xảy ra tình trạng tồn đọng thông tin LLTP. Tăng cường thực hiện việc cấp phiếu LLTP trực tuyến, qua dịch vụ bưu chính công ích để tạo thuận lợi cho người dân, không để xảy ra tình trạng chậm cấp phiếu. Chú trọng công tác truyền thông và thực hiện các biện pháp khác để giảm tình trạng lạm dụng yêu cầu cấp phiếu LLTP số 2.

- Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm. Tiếp tục thi hành hiệu quả Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

2.3. Công tác bổ trợ tư pháp

- Triển khai toàn diện, đồng bộ và có hiệu quả các văn bản mới được ban hành trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại; Nghị quyết số 172/NQ-CP của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng; Chỉ thị số 40/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động đấu giá tài sản. Hoàn thành nhiệm vụ tổng kết 05 năm thi hành Luật Công chứng năm 2014, đề xuất sửa đổi Luật này để khắc phục những vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn thi hành.

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, chú trọng công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm và đề xuất các giải pháp phòng ngừa, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhạy cảm, phức tạp (luật sư, công chứng, đấu giá tài sản và thừa phát lại).

2.4. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trong ngành Tư pháp

- Tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

- Chú trọng thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm, nhất là công tác thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hộ tịch, chứng thực. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

2.5. Công tác xây dựng ngành; cải cách hành chính; thi đua khen thưởng

- Ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 16/3/2015 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp và Quyết định số 50/2018/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND; hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp thuộc UBND các huyện, thành phố, thị xã theo quy định tại Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực thực hiện nhiệm vụ, kinh nghiệm thực tiễn và đạo đức công vụ cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp, nhất là cán bộ tư pháp cơ sở.

- Nghiên cứu, tham mưu triển khai các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về hoàn thiện pháp luật, thi hành pháp luật, cải cách tư pháp... Khuyến khích công tác nghiên cứu khoa học pháp lý trong ngành. Triển khai thực hiện Kế hoạch của tỉnh, của Bộ về chuyển đổi số trong ngành Tư pháp giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Tăng cường sử dụng và khai thác tối đa lợi ích của văn bản điện tử, chữ ký số. Chú trọng việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho hệ thống thông tin của ngành. Tiếp tục rà soát, triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của ngành Tư pháp và thực hiện có hiệu quả việc cung cấp các dịch vụ này trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh. Nâng cao chất lượng hoạt động thống kê, bảo đảm tính chính xác của số liệu; tiếp tục triển khai hiệu quả Phần mềm thống kê Ngành Tư pháp.

- Tổ chức có hiệu quả, thiết thực phong trào thi đua “Ngành Tư pháp Hà Tĩnh đoàn kết, hành động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2021, lập thành tích chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 30 năm ngày tái lập tỉnh Hà Tĩnh”.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giải pháp thực hiện

Để nâng cao hiệu quả công tác tư pháp năm 2021, trong thời gian tới, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo ngành Tư pháp thực hiện các giải pháp sau:

1.1. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành; tiếp tục đổi mới tư duy, lề lối làm việc, trong đó chú trọng xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, có tính khả thi cao, bám sát Chương trình công tác của Bộ Tư pháp, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, của tỉnh. Chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các kế hoạch công tác ngay từ đầu năm. Kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

1.2. Ưu tiên nguồn lực hoàn thiện thể chế của tỉnh liên quan đến tổ chức và hoạt động của Ngành. Rà soát, luân chuyển, sắp xếp hợp lý nhằm phát huy tốt nhất năng lực, sở trường công tác của đội ngũ công chức, viên chức trong ngành. Quan tâm đến việc đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là đối với đội ngũ cán bộ tư pháp ở cơ sở.

1.3. Chủ động báo cáo, thông tin, phối hợp và tranh thủ sự ủng hộ của Bộ Tư pháp và cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác tư pháp, pháp chế. Kịp thời phát hiện, xử lý hoặc báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên để có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong công tác.

1.4. Ứng dụng mạnh mẽ, tận dụng lợi thế của công nghệ thông tin, công nghệ số vào công tác của ngành, nhất là trong công tác chỉ đạo, điều hành, chế độ thông tin, thống kê, báo cáo, gửi/nhận văn bản điện tử và cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

1.5. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương công tác; đổi mới lề lối làm việc; tiếp tục cắt giảm và bố trí, lồng ghép hợp lý các cuộc họp, các chuyến công tác ở cơ sở nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu công tác và quản lý. Phát huy hiệu quả các công cụ quản lý, kiểm tra, thanh tra; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; xử lý nghiêm khắc các biểu hiện tiêu cực, các vi phạm trong quá trình giải quyết yêu cầu của người dân, doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực công chứng, đấu giá tài sản, hộ tịch, lý lịch tư pháp.

1.6. Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Phát động, kiểm tra, đánh giá các phong trào thi đua; ban hành các tiêu chí, đánh giá xếp loại các Phòng, Trung tâm thuộc Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã sát với thực tế và gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

2. Trách nhiệm thực hiện và chế độ báo cáo

2.1. Trên cơ sở các nội dung của Kế hoạch này, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và các đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện ở đơn vị, địa phương mình trước ngày 05/02/2021 và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) theo quy định.

2.2. Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch theo định kỳ hàng tháng, 6 tháng, năm, báo cáo UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền. Kịp thời tham mưu đề xuất những nhiệm vụ cần được ưu tiên tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm trong từng thời gian cụ thể để Kế hoạch được thực hiện đồng bộ và hiệu quả. Lựa chọn, đề xuất UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai công tác tư pháp năm 2021.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Tư pháp để được hướng dẫn, giải quyết; trường hợp vượt thẩm quyền, Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định./.

Nơi nhận:

- Bộ Tư pháp;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Ban Nội chính Tỉnh ủy;

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố, thị xã;

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

- PVP UBND tỉnh (theo dõi NC);

- Trung tâm CB-TH;

- Lưu: VT, NC1.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn  Hồng Lĩnh

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.142.453
    Online: 36