UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 396/KH-SXD

Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 02 năm 2021

    

KẾ HOẠCH

Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa,

một cửa liên thông năm 2021

 
 

 

 

Thực hiện các quy định về công tác kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; công tác kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử năm 2021 của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ; Kế hoạch số 513/KH-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021; Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 01/02/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh năm 2021. Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Đối với công tác kiểm soát TTHC:

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Xây dựng đạt hiệu quả cao nhất.

- Thực hiện nghiêm túc việc công bố, công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Xây dựng đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; nhằm hạn chế và đẩy lùi các hành vi tham nhũng, tiêu cực, hách dịch cửa quyền… trong quá trình triển khai thực hiện giải quyết TTHC.

- Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách TTHC; thực hiện việc xây dựng và công khai các quy trình nội bộ giải quyết TTHC nhằm đảm bảo quyền giám sát quy trình giải quyết TTHC của cá nhân, tổ chức đúng theo quy định của pháp luật; thực hiện giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, công bằng, liên thông, kịp thời, chính xác, không gây phiền hà; tổ chức tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đúng thẩm quyền và đúng quy định.

- Tiếp tục rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy định hành chính còn chồng chéo, bất cập gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức trong quá trình thực hiện các hoạt động liên quan đến TTHC.

- Tăng cường công tác tuyên truyền các hoạt động về kiểm soát TTHC bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú góp phần nâng cao chất lượng phục vụ; củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội đối với công tác cải cách hành chính nói chung và công tác cải cách TTHC nói riêng.

b) Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông:

- Tổ chức triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ đã được quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 08/4/2021 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan và các tổ chức, doanh nghiệp, người dân liên quan đến hoạt động xây dựng.

- Nâng cao nhận thức hơn nữa đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC gắn với việc tổ chức, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm hành chính công tỉnh và tại các phòng, đơn vị thuộc Sở.

2. Yêu cầu

a) Đối với công tác kiểm soát TTHC:

- Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, phân công công việc hợp lý, phù hợp với từng vị trí, việc làm của cán bộ, công chức; đồng thời gắn với các quy trình nội bộ giải quyết TTHC, đảm bảo công khai, minh bạch để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát nhằm xác định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm thực hiện, thời hạn thực hiện và dự kiến sản phẩm cụ thể, rõ ràng.

- Cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC phải đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chất lượng và đạt hiệu quả cao nhất; các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Xây dựng phải được cập nhật, sửa đổi, bổ sung kịp thời khi có thay đổi để trình UBND tỉnh công bố, đảm bảo đúng quy định và được công khai bằng nhiều hình thức nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi tiếp cận thực hiện.

b) Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông:

- Tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm hành chính công tỉnh và tại các phòng chuyên môn thuộc Sở; đồng thời thực hiện khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2020.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Các phòng thuộc Sở thực hiện nhiệm vụ được giao cụ thể theo Phụ lục I, Phụ lục II kèm theo Kế hoạch này đảm bảo chất lượng và thời gian qui định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Sở

- Chủ trì, theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này; tăng cường công tác kiểm tra đột xuất, định kỳ việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở tại Trung tâm hành chính công tỉnh, trong nội bộ cơ quan và các đơn vị trực thuộc Sở theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ.

- Tăng cường việc tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp tích cực ứng dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 do Sở cung cấp bằng nhiều hình thức cụ thể: trên Cổng TTĐT của Sở, của Tỉnh và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm hành chính công tỉnh; hoặc phối hợp với các phòng tổ chức các hội nghị tập huấn lồng ghép.

- Đảm bảo sự kết nối, liên thông giữa các hệ thống thông tin như Cổng thông tin điện tử của Sở với Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh để thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát TTHC; đồng thời thực hiện đăng tải đầy đủ Bộ TTHC, các tin, bài viết và các nội dung liên quan đến hoạt động kiểm soát TTHC.

- Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch Kiểm soát TTHCvà thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021 theo quy định tại Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát TTHC; Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát TTHC và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

2. Các phòng, đơn vị thuộc Sở

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ; và nhiệm vụ cụ thể theo Phụ lục I, Phụ lục II kèm theo Kế hoạch này đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định.

- Chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong việc cập nhật, rà soát, công bố, công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Xây dựng theo các văn bản QPPL mới ban hành có quy định về thủ tục hành chính để tham mưu UBND tỉnh công bố bổ sung kịp thời, đầy đủ theo quy định.

3. Cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của Sở

- Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 3, Điều 4 Chương II Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh  (Ban hành kèm theo Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

- Thực hiện chế độ báo cáo công tác kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ, đồng thời báo cáo UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở căn cứ các nội dung nêu trên chủ động tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung được phân công theo Phụ lục I, Phụ II tại Kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở phản ánh về Văn phòng để tổng hợp, tham mưu Lãnh đạo Sở xem xét, điều chỉnh nội dung Kế hoạch cho phù hợp./.

 

Nơi nhận:                                                                                     

- UBND tỉnh (b/c);   

- Lãnh đạo Sở;

- Các phòng thuộc Sở;

- Lưu: VT, CBĐM KSTTHC.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Trần Xuân Tiến

  

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.267.216
    Online: 15