ỦY BAN BẦU CỬ

TỈNH HÀ TĨNH

 
   

Số: 08/KH-UBBC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 01 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

 
   

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ngày 25/6/2015; thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/06/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Nghị quyết số 133/2020/UBTVQH14 ngày 17/11/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công bố ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch số 42/KH-HĐBCQG ngày 19/01/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ thị số 46-CT/TU ngày 07/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Để tổ chức, triển khai thực hiện cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm; Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 (sau đây gọi là Ủy ban bầu cử tỉnh) ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 23/5/2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt cuộc bầu cử diễn ra sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức phấn đấu triển khai thực hiện các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 phải đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật; đại biểu được bầu có chất lượng, với cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân phải đảm bảo theo đúng quy trình luật định và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

          Quá trình chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp phải đảm bảo ổn định chính trị, giữ vững trật tự, an toàn xã hội. Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân; Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử; Có phương án chủ động ứng phó với những tình huống thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra trong quá trình bầu cử. Phải coi công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND là nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời phải hoàn thành tốt các mặt công tác khác ở địa phương.

          II. NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẦU CỬ:

          1. Triển khai công tác bầu cử

          1.1. Tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử ở tỉnh: Tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh để phổ biến, quán triệt về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

          1.2. Tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử ở huyện, thành phố, thị xã:

          Sau khi Tỉnh triển khai Hội nghị toàn tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử do Thường trực Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy, UBBC cấp huyện triệu tập, thành phần gồm:

          - Ở cấp huyện mời: Các đồng chí trong Ban Chấp hành đảng bộ huyện, thành phố, thị xã, Thường trực HĐND, UBND, Ban thường trực UBMTTQ, thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử; thành viên Ủy ban bầu cử; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể cấp huyện.

          - Ở cấp xã mời: Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ xã, phường, thị trấn; Thư ký Ủy ban bầu cử cấp xã.

          1.3. Tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử ở xã, phường, thị trấn:

          Sau khi cấp huyện triển khai, các xã, phường, thị trấn chủ động tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử, thành phần gồm:

          Các đồng chí Đảng ủy viên; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ; thành viên Ủy ban bầu cử; Trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp xã, Bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ dân phố, Trưởng ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố và các thành phần khác do cấp xã mời.

          2. Nội dung thực hiện công tác bầu cử

          2.1. Thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; chia đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu:

2.1.1. Thành lập Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026, chậm nhất ngày 07/02/2021 nhằm vào ngày 26/12 Âm lịch (105 ngày trước ngày bầu cử)

a) Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026:

Ủy ban nhân dân tỉnh, sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, quyết định thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, số lượng thành viên từ 21 đến 31 người, gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên (ủy viên thư ký và ủy viên khác) là đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và một số cơ quan, tổ chức hữu quan.

Ủy ban bầu cử tỉnh thành lập Tổ giúp việc gồm cán bộ, công chức thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Nội vụ và một số cơ quan Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội khác.

b) Thành lập Ủy ban bầu cử cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026:

Ủy ban nhân dân cấp huyện, sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện, quyết định thành lập Ủy ban bầu cử ở huyện, thành phố, thị xã số lượng thành viên có từ 11 đến 15 người, gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên (ủy viên thư ký và ủy viên khác) là đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ cấp huyện và một số cơ quan, tổ chức có liên quan.

Sau khi thành lập Ủy ban bầu cử huyện, thành phố, thị xã, UBND cấp huyện có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban bầu cử cấp tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về danh sách thành viên Ủy ban bầu cử ở cấp huyện kèm theo chức danh, số điện thoại, số Fax, địa chỉ email cụ thể của từng thành viên.

c) Thành lập Ủy ban bầu cử cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026:

Ủy ban nhân dân cấp xã, sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp xã, quyết định thành lập Ủy ban bầu cử ở xã, phường, thị trấn số lượng thành viên có từ 09 đến 11 người, gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên (ủy viên thư ký và ủy viên khác) là đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ cấp xã và một số cơ quan, tổ chức hữu quan.

Sau khi thành lập Ủy ban bầu cử ở cấp xã, UBND cấp xã có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban bầu cử cấp huyện, Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện về danh sách thành viên Ủy ban bầu cử ở cấp xã kèm theo chức danh, số điện thoại cụ thể của từng thành viên.

          2.1.2. Chia đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

          - Chậm nhất ngày 27/02/2021 (85 ngày trước ngày bầu cử), Ủy ban bầu cử tỉnh lập dự kiến chia các đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, tính số lượng đại biểu Quốc hội được bầu theo từng đơn vị bầu cử, gửi về Hội đồng bầu cử quốc gia, để Hội đồng bầu cử quốc gia ấn định và công bố số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị theo quy định của pháp luật (công bố chậm nhất là 80 ngày trước ngày bầu cử).

- Chậm nhất ngày 27/02/2021 (85 ngày trước ngày bầu cử), UBND tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã lập dự kiến chia đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp mình; tính số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị, gửi đến Ủy ban bầu cử cùng cấp để Ủy ban bầu cử cùng cấp ấn định và công bố số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị theo quy định của pháp luật chậm nhất vào ngày 04/3/2021 (80 ngày trước ngày bầu cử).

          2.1.3. Thành lập Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp chậm nhất ngày 14/3/2021 (Chậm nhất 70 ngày trước ngày bầu cử)

­­a) Thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào số đơn vị bầu cử do Hội đồng bầu cử Quốc gia ấn định, sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban Thường  trực Ủy ban MTTQ tỉnh quyết định thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội 01 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, số lượng thành viên từ 9 đến 15 người, gồm Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và các ủy viên (ủy viên thư ký và ủy viên khác) là đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và một số cơ quan, tổ chức hữu quan.

b) Thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban Thường  trực Ủy ban MTTQ tỉnh quyết định thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh 01 Ban bầu cử, số lượng thành viên từ 11 đến 13 người, gồm Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các ủy viên (ủy viên thư ký và ủy viên khác) là đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội.

c) Thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện

Ủy ban nhân dân cấp huyện sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban Thường  trực Ủy ban MTTQ cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện 01 Ban bầu cử, số lượng thành viên từ 09 đến 11 người, gồm Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các ủy viên (ủy viên thư ký và ủy viên khác) là đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội.

d) Thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã

Ủy ban nhân dân cấp xã sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban Thường  trực Ủy ban MTTQ cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử 01 Ban bầu cử, số lượng thành viên từ 07 đến 09 người, gồm Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các ủy viên (ủy viên thư ký và ủy viên khác) là đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và có thêm đại diện cử tri ở địa phương.

          2.1.4. Chia khu vực bỏ phiếu, thành lập Tổ bầu cử

          Chậm nhất là ngày 19/3/2021 (65 ngày trước ngày bầu cử), UBND các xã, phường, thị trấn quyết định việc xác định khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, báo cáo UBND huyện, thành phố, thị xã phê chuẩn.

          Việc xác định khu vực bỏ phiếu cần lưu ý tới các yếu tố địa hình, đường giao thông, địa bàn dân cư để tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri trong ngày bầu cử.

Chậm nhất là ngày 03/4/2021 (50 ngày trước ngày bầu cử), UBND xã,         phường, thị trấn sau khi thống nhất với Thường trực HĐND, Ban Thường trực UBMT Tổ quốc cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp có từ 11 đến 21 người gồm Tổ trưởng, Thư ký và các Ủy viên là đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đại diện cử tri ở địa phương.

Đơn vị vũ trang nhân dân được xác định là khu vực bỏ phiếu riêng được thành lập 01 Tổ bầu cử có từ 05 đến 09 người, gồm Tổ trưởng, Thư ký và các ủy viên là đại diện chỉ huy đơn vị và đại diện quân nhân của đơn vị vũ trang nhân dân đó.

Trong trường hợp đơn vị vũ trang nhân dân và địa phương có chung 01 khu vực bỏ phiếu thì UBND cấp xã sau khi thống nhất với Thường trực HĐND, Ban Thường trực UBMTTQ cùng cấp và Chỉ huy đơn vị vũ trang nhân dân quyết định thành lập Tổ bầu cử từ 11 đến 21 người, gồm Tổ trưởng, Thư ký và các ủy viên là đại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đại diện cử tri ở địa phương, đại diện chỉ huy đơn vị và đại diện quân nhân của đơn vị vũ trang nhân dân đó.

           (Lưu ý: Cơ quan có thẩm quyền thành lập tổ chức phụ trách bầu cử lựa chọn những người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, được quần chúng tín nhiệm, hiểu biết pháp luật và có kinh nghiệm thực hiện công tác bầu cử tham gia vào các tổ chức phụ trách bầu cử).

          2.1.5. Phân công nhiệm vụ thành viên tổ chức phụ trách bầu cử

Chủ tịch Ủy ban bầu cử cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; Trưởng ban Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, Trưởng ban Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và Tổ trưởng Tổ bầu cử chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của từng thành viên tổ chức phụ trách bầu cử cấp mình từ giai đoạn chuẩn bị, triển khai, tổ chức ngày bầu cử, các công việc tiến hành sau ngày bầu cử cho đến khi kết thúc cuộc bầu cử theo quy định tại Điều 28 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015. Trong đó, phân công một thành viên làm thư ký chịu trách nhiệm quản lý tài liệu, con dấu, tổng hợp chung công tác bầu cử của tổ chức phụ trách bầu cử.

2.2. Tổ chức các hội nghị tập huấn nghiệp vụ bầu cử

          Để kịp thời hướng dẫn cho các đơn vị về nghiệp vụ công tác bầu cử, sau khi tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử; Ủy ban bầu cử, Ủy ban MTTQ các cấp căn cứ tiến độ công tác bầu cử và hướng dẫn của các cơ quan chức năng Trung ương, của Tỉnh, của cấp huyện để tổ chức hội nghị tập huấn về nghiệp vụ cho các cán bộ, công chức làm công tác bầu cử, việc tập huấn được thực hiện nhiều lần.

          2.3. Về ứng cử, hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

2.3.1. Dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND

Trên cơ sở số lượng đại biểu HĐND được bầu theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019, sau khi thống nhất ý kiến với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và UBND cùng cấp, chậm nhất là ngày 07/02/2021 nhằm vào ngày 26/12 Âm lịch (105 ngày trước ngày bầu cử):

- Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực HĐND huyện, thành phố, thị xã dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở cấp mình và các đơn vị hành chính cấp dưới, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn được giới thiệu để ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện, thành phố, thị xã (Số lượng, cơ cấu, thành phần, tỷ lệ theo Điều 9, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 và các văn bản hướng dẫn cụ thể các cấp).

- Thường trực HĐND xã, phường, thị trấn dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở cấp mình và ở thôn, tổ dân phố, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn được giới thiệu để ứng cử đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn (Số lượng, cơ cấu, thành phần, tỷ lệ theo Điều 9, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015  và các văn bản hướng dẫn cụ thể các cấp).  

Dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh được gửi đến Hội đồng bầu cử quốc gia, Ban Thường trực UBMT Tổ quốc và Ủy ban bầu cử tỉnh; dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã được gửi tới Thường trực HĐND cấp trên trực tiếp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và Ủy ban bầu cử cùng cấp.

          2.3.2. Hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

          - Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất (ở tỉnh, cấp huyện, cấp xã) được tổ chức chậm nhất vào ngày 17/02/2021 nhằm vào ngày 06/01 Âm lịch, sau Tết (95 ngày trước ngày bầu cử);

          - Hội nghị hiệp thương lần thứ hai (ở tỉnh, cấp huyện, cấp xã) được tổ chức chậm nhất vào ngày 19/3/2021 (65 ngày trước ngày bầu cử);

          - Hội nghị hiệp thương lần thứ ba (ở tỉnh, cấp huyện, cấp xã) được tổ chức chậm nhất vào ngày 18/4/2021 (35 ngày trước ngày bầu cử);

          Quá trình thực hiện các bước hiệp thương phải đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, không được gò ép, áp đặt; phải lắng nghe ý kiến của các đại biểu dự hội nghị, tránh mọi biểu hiện dân chủ hình thức.

Toàn bộ các bước công việc hiệp thương thực hiện theo Quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội và những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh hướng dẫn.

          2.3.3. Nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và ứng cử đại biểu HĐND các cấp (người được giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử).

          a) Nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội

          - Thời hạn nhận hồ sơ ứng cử  đại biểu Quốc hội khóa XV là trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 22/02/2021 và kết thúc vào lúc 17 giờ, ngày 14/3/2021 (70 ngày trước ngày bầu cử). Riêng thứ 7 ngày 13/3/2021 và Chủ nhật ngày 14/3/2021, Ủy ban bầu cử các cấp cử người trực để nhận hồ sơ ứng cử.

- Người được tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở trung ương giới thiệu ứng cử nộp 02 bộ Hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội tại Hội đồng bầu cử quốc gia.

- Người được tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế ở địa phương giới thiệu và người tự ứng cử nộp 02 bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử ở tỉnh (trụ sở thường trực tại Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ số 38, đường Nguyễn Công Trứ, thành phố Hà Tĩnh).

          - Chậm nhất là ngày 16/3/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh sau khi nhận hồ sơ ứng cử, chuyển hồ sơ ứng cử ĐBQH tại địa phương về Hội đồng bầu cử quốc gia, đồng thời chuyển lý lịch trích ngang kèm bản sao tiểu sử tóm tắt và kê khai tài sản đến Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh để đưa vào danh sách hiệp thương.

          b) Nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND các cấp

          - Thời hạn nhận hồ sơ ứng cử  đại biểu HĐND các cấp là trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 22/02/2021 và kết thúc vào lúc 17 giờ, ngày 14/3/2021 (70 ngày trước ngày bầu cử). Riêng thứ 7 ngày 13/3/2021 và Chủ nhật ngày 14/3/2021, Ủy ban bầu cử các cấp cử người trực để nhận hồ sơ ứng cử.

          Người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nộp một bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử tỉnh (trụ sở thường trực tại Sở Nội vụ Hà Tĩnh, địa chỉ số 38, đường Nguyễn Công Trứ, thành phố Hà Tĩnh).

Người ứng cử đại biểu HĐND huyện, thành phố, thị xã nộp một bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử huyện, thành phố, thị xã nơi mình ứng cử.

Người ứng cử đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn nộp một bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử xã, phường, thị trấn nơi mình ứng cử.

Ủy ban bầu cử các cấp có trách nhiệm thông báo công khai về địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

Chậm nhất ngày 16/3/2021, Ủy ban bầu cử sau khi nhận và xem xét hồ sơ của người ứng cử, nếu thấy hợp lệ theo quy định của pháp luật thì chuyển danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của những người ứng cử đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cùng cấp để đưa vào danh sách hiệp thương.

Cần lưu ý: Công dân chỉ được nộp hồ sơ ứng cử làm đại biểu Hội đồng nhân dân tối đa ở hai cấp trong cùng một nhiệm kỳ; nếu nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội thì chỉ được nộp hồ sơ ứng cử làm đại biểu Hội đồng nhân dân ở một cấp.

          2.4. Lập và niêm yết danh sách cử tri

          Danh sách cử tri do UBND xã, phường, thị trấn lập theo khu vực bỏ phiếu. Đối với đơn vị lực lượng vũ trang, do chỉ huy đơn vị lập theo khu vực bỏ phiếu.

          - Chậm nhất là ngày 13/4/2021 (40 ngày trước ngày bầu cử), phải niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn và tại những điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu, đồng thời thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết để Nhân dân kiểm tra, phát hiện sai sót.

          Phải thường xuyên theo dõi danh sách cử tri, điều chỉnh danh sách cử tri khi có sự thay đổi về cử tri (đến hoặc chuyển đi nơi khác). Cần có phương án bảo vệ danh sách cử tri đã niêm yết và có danh sách dự phòng để bổ sung, thay thế khi cần thiết.

          - Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày niêm yết danh sách cử tri, cơ quan lập danh sách cử tri phải tiếp nhận và ghi vào sổ những khiếu nại về danh sách cử tri, đồng thời phải giải quyết và thông báo cho người khiếu nại biết trong thời hạn năm ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. Trước ngày bầu cử cần rà soát lại danh sách cử tri, nắm chắc số cử tri có mặt ở địa phương trong ngày bầu cử để làm cơ sở tính tỷ lệ số cử tri đã bỏ phiếu.

          2.5. Lập, công bố, niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và ứng cử đại biểu HĐND các cấp

          2.5.1. Lập, công bố, niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội     

          - Chậm nhất ngày 23/4/2021 (30 ngày trước ngày bầu cử), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh gửi biên bản hiệp thương lần thứ ba và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử được Ủy ban MTTQ tỉnh giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội tới Ủy ban bầu cử tỉnh.

          - Sau khi có danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội do Hội đồng bầu cử quốc gia và Ủy ban MTTQ tỉnh chuyển đến, Ủy ban bầu cử tỉnh lập danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội theo từng đơn vị bầu cử, gửi đến Hội đồng bầu cử quốc gia (chậm nhất ngày 25/4/2021, trước ngày bầu cử 28 ngày).

          - Sau khi Hội đồng bầu cử quốc gia lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội theo từng đơn vị bầu cử (theo Luật chậm nhất là ngày 28/4/2021), chậm nhất là ngày 03/5/2021 (20 ngày trước ngày bầu cử), Ủy ban bầu cử tỉnh công bố danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội ở Tỉnh theo quyết định của Hội đồng bầu cử quốc gia; Tổ bầu cử niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội tại khu vực bỏ phiếu.

          2.5.2. Lập, công bố, niêm yết  danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

- Chậm nhất ngày 23/4/2021 (30 ngày trước ngày bầu cử), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh gửi biên bản hiệp thương lần thứ ba và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh đến Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thường trực HĐND và Ủy ban bầu cử tỉnh.

Ban Thường trực UBMT Tổ quốc cấp huyện, cấp xã gửi biên bản hiệp thương lần thứ ba và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp mình đến Thường trực HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc cấp trên trực tiếp và Thường trực HĐND, Ủy ban bầu cử cùng cấp.

- Chậm nhất là ngày 28/4/2021 (25 ngày trước ngày bầu cử) Ủy ban bầu cử các cấp phải lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND theo từng đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp mình.

- Chậm nhất là ngày 03/5/2021 (20 ngày trước ngày bầu cử), Tổ bầu cử phải niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND ở khu vực bỏ phiếu.

2.6. Vận động bầu cử

Việc vận động bầu cử được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở đơn vị nào thì thực hiện vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử đó. Thời gian vận động bầu cử được bắt đầu từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ.

Hình thức vận động bầu cử được thực hiện theo quy định tại Điều 65 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

2.7. Việc giải quyết khiếu nại tố cáo về bầu cử

Về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử, khiếu nại tố cáo, kiến nghị về những sai sót trong việc lập danh sách những người ứng cử thực hiện theo Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 02/12/2020 của Ủy ban kiểm tra trung ương về thực hiện việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp.

Ủy ban bầu cử tỉnh phân công Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử lập kế hoạch, hướng dẫn, phân công các thành viên chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, hướng dẫn của các văn bản pháp luật về bầu cử.

Đối với việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến người ứng cử đại biểu Quốc hội, việc lập danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội được gửi đến Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, Ủy ban bầu cử ở tỉnh để các cơ quan này giải quyết. Trường hợp người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị không đồng ý với kết quả giải quyết của Ban bầu cử, Ủy ban bầu cử thì có quyền khiếu nại đến Hội đồng bầu cử quốc gia. Quyết định của Hội đồng bầu cử quốc gia là quyết định cuối cùng.

 Việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, việc lập danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở cấp nào thì được gửi đến Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở cấp đó. Trường hợp người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị không đồng ý với kết quả giải quyết của Ban bầu cử thì có quyền khiếu nại đến Ủy ban bầu cử ở cấp tương ứng. Quyết định của Ủy ban bầu cử là quyết định cuối cùng .

Kể từ ngày 13/5/2021 (trong thời hạn 10 ngày trước ngày bầu cử) Hội đồng bầu cử quốc gia, Uỷ ban bầu cử, Ban bầu cử ngừng vịệc xem xét, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và việc lập danh sách những người ứng cử.

2.8. Tổ chức ngày bầu cử

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày Chủ nhật, 23 tháng 5 năm 2021.

          Các tổ chức phụ trách bầu cử, các cơ quan, tổ chức có liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ cần chuẩn bị chu đáo và làm tốt từng khâu, từng việc chuẩn bị cho ngày bầu cử đạt kết quả tốt.

- Trong thời hạn 10 ngày trước ngày bầu cử, Tổ bầu cử thường xuyên thông báo cho cử tri biết ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu bằng các hình thức niêm yết, phát thanh và các phương tiện thông tin khác của địa phương. Tổ bầu cử chuẩn bị đầy đủ mọi mặt: Thẻ cử tri, danh sách cử tri, phiếu bầu, mẫu biên bản kiểm phiếu, dấu của Tổ bầu cử, thẻ thành viên Tổ bầu cử, hòm phiếu ...

          Việc bỏ phiếu bắt đầu từ bảy giờ sáng đến bảy giờ tối cùng ngày. Tùy tình hình ở địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước năm giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá chín giờ tối cùng ngày.

          - Các địa điểm bỏ phiếu cần trang trí trang nghiêm nhưng tiết kiệm, có đầy đủ các điều kiện, phương tiện phục vụ cho cử tri bỏ phiếu như: Bàn, ghế, bút mực, vv... Việc trang trí địa điểm bỏ phiếu thực hiện theo hướng dẫn Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp.

          - Các thành viên Tổ bầu cử cần được phân công rõ nhiệm vụ, phạm vi trách nhiệm hướng dẫn cho cử tri trong việc bầu cử và phải có phù hiệu để Nhân dân biết.

          - Tổ chức khai mạc cuộc bầu cử theo đúng quy định của Luật Bầu cử.

          - Thực hiện việc bầu cử theo đúng Luật, đảm bảo thực sự dân chủ, an toàn, tỷ lệ cử tri đi bầu cao, bầu đủ số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.

          - Tổ chức kiểm phiếu theo đúng quy định của Luật bầu cử.

          - Quá trình bầu cử và kiểm phiếu, nếu có diễn biến bất thường, phải ghi vào biên bản báo cáo lên Ban bầu cử và ghi rõ ý kiến giải quyết của Tổ bầu cử.

          2.9. Tổng hợp và báo cáo kết quả bầu cử, công bố kết quả bầu cử

          2.9.1. Đối với bầu cử đại biểu Quốc hội

          - Tổ bầu cử nộp biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội đến Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, UBND và Ban Thường trực UBMT Tổ quốc xã, phường, thị trấn ngay sau khi tiến hành kiểm phiếu xong, thời hạn cuối cùng là ngày 26/5/2021 (chậm nhất 03 ngày sau ngày bầu cử).

          - Ban bầu cử đại biểu Quốc hội nộp biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội lên Hội đồng bầu cử quốc gia, Uỷ ban bầu cử tỉnh, Thường trực HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc tỉnh, thời hạn cuối cùng là ngày 28/5/2021 (chậm nhất 05 ngày sau ngày bầu cử).

          - Ủy ban bầu cử tỉnh nộp biên bản xác định kết quả bầu cử của Ủy ban bầu cử lên Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, UBTWMT Tổ quốc Việt Nam, UBMT Tổ quốc tỉnh, thời hạn cuối cùng là ngày 30/5/2021 (chậm nhất 07 ngày sau ngày bầu cử).

          - Tổng kết công tác bầu cử và tuyên truyền về kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

          2.9.2. Đối với bầu cử đại biểu HĐND

          - Các Tổ bầu cử nộp biên bản kiểm phiếu bầu cử đại biểu HĐND từng cấp tới Ban bầu cử đại biểu HĐND tương ứng ngay sau khi tiến hành kiểm phiếu xong, thời hạn cuối cùng là ngày 26/5/2021 (chậm nhất 03 ngày sau ngày bầu cử)

          - Các Ban bầu cử đại biểu HĐND các cấp nộp biên bản xác định kết quả bầu cử ở đơn vị bầu cử cấp mình về Ủy ban bầu cử cùng cấp, Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp, thời hạn cuối cùng là ngày 28/5/2021 (chậm nhất 05 ngày sau ngày bầu cử).  

- UBBC các cấp lập biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp tương ứng gửi đến các cơ quan theo quy định, thời hạn cuối cùng là ngày 30/05/2021 (Chậm nhất 07 ngày sau ngày bầu cử).

- Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND cấp mình theo quy định của pháp luật, thời hạn cuối cùng là ngày 02/6/2021 (chậm nhất 10 ngày sau ngày bầu cử).

2.10. Xác nhận tư cách người trúng cử

Ủy ban bầu cử các cấp xác nhận tư cách người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mà mình chịu trách nhiệm tổ chức bầu cử, cấp giấy chứng nhận đại biểu Hội đồng nhân dân khóa mới cho người trúng cử và báo cáo Hội đồng nhân dân khóa mới về kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp đầu tiên.

2.11. Tổng kết cuộc bầu cử

- Sau khi kết thúc cuộc bầu cử, Ủy ban bầu cử tỉnh tổng kết và gửi báo cáo tổng kết bầu cử tại địa phương đến Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam cùng cấp, Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ủy ban bầu cử ở cấp huyện, xã gửi báo cáo tổng kết cuộc bầu cử tại địa phương đến Thường trực Hội đồng nhân dân, UBND, UBMTTQ Việt Nam cùng cấp và cấp trên trực tiếp. Các địa phương tiến hành tổng kết từ sau khi Hội đồng bầu cử quốc gia công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Ủy ban bầu cử các cấp công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND cấp mình đến trước ngày 16/6/2021 (đối với cấp xã), trước ngày 19/6/2021 (đối với cấp huyện), trước ngày 22/6/2021 (đối với tỉnh).

- Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND khóa mới, Ủy ban bầu cử các cấp trình HĐND khóa mới các cấp báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND cùng cấp và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND.

III. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:

Ủy ban bầu cử tỉnh phân công Tiểu ban thông tin, tuyên truyền xây dựng kế hoạch riêng để chỉ đạo, hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử theo Hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia, Ban Tuyên giáo Trung ương, Kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có liên quan về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Công tác tuyên truyền được bắt đầu từ sau Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 Ủy ban bầu cử các cấp và Tiểu ban thông tin, tuyên truyền các cấp (nếu có) chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, bảo đảm cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, hội viên làm nòng cốt để động viên hội viên, cử tri tham gia thực hiện cuộc bầu cử và chấp hành tốt các quy định của pháp luật về bầu cử.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có kế hoạch và nội dung cụ thể, tiến hành công tác thông tin, tuyên truyền, vận động cho cuộc bầu cử, với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng làm cho ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Cần chú ý tăng cường tuyên truyền tại các xã miền núi, những nơi dân cư không tập trung, những nơi đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn để mọi người dân đều nắm vững về ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu và tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng đại biểu được bầu ở đơn vị mình, đảm bảo tỷ lệ cử tri đi bầu cao, bầu đủ số đại biểu được bầu.

IV. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI:

Ủy ban bầu cử tỉnh phân công Tiểu ban bảo vệ an ninh, trật tự có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trước, trong và sau bầu cử, cụ thể:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể của Tiểu ban trong thời gian sau khi hội nghị toàn tỉnh triển khai công tác bầu cử đến khi kết thúc cuộc bầu cử.

- Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan có liên quan xây dựng phương án cụ thể, kịp thời ứng phó với những tình huống có thể xảy ra, bảo đảm cho cuộc bầu cử được diễn ra tuyệt đối an toàn trên phạm vi toàn tỉnh đặc biệt chú ý bảo vệ các ứng cử viên tiếp xúc cử tri, các địa điểm bỏ phiếu; kịp thời chủ động, phát hiện và xử lý những âm mưu phá hoại cuộc bầu cử.

- Tiến hành các đợt rà soát, kiểm tra về tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội, trong đó chú ý đến các địa bàn trọng điểm, những điểm nóng, dễ xảy ra mất ổn định.

V. ĐẢM BẢO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19:

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế và các ban, ngành liên quan thường xuyên theo dõi tình hình, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, phòng chống đại dịch Covid-19; Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án kịp thời ứng phó với những tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong suốt quá trình trước, trong và sau bầu cử.  

VI. CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG:

Để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, động viên các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân tổ chức thực hiện tốt cuộc bầu cử và tạo không khí phấn khởi, thi đua hoàn thành nhiệm vụ giúp cuộc bầu cử đạt được mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua khen thưởng tỉnh) chủ trì, phối hợp các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các huyện, thành phố, thị xã; các xã, phường, thị trấn tổ chức các đợt phát động đợt thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ngay từ đầu năm 2021 gắn với các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của Tỉnh năm 2021.

Về hình thức khen thưởng: Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được đề xuất các hình thức khen thưởng theo quy định.

VII. VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT BẦU CỬ:

Ủy ban bầu cử các cấp có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử; kiểm tra việc tổ chức bầu cử đại biểu HĐND các cấp; Ủy ban bầu cử tỉnh phối hợp với Hội đồng bầu cử quốc gia trong việc giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu HĐND các cấp.

Thường trực HĐND, UBND các cấp trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm giám sát, kiểm tra công tác bầu cử; Ủy ban bầu cử các cấp kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội của Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, Tổ bầu cử.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Chuẩn bị các điều kiện cho cuộc bầu cử:

          Kinh phí phục vụ bầu cử do ngân sách Nhà nước bảo đảm, Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn việc lập dự toán, quyết toán và sử dụng kinh phí phục vụ bầu cử đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định.

          Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu khắc dấu bầu cử, in ấn các loại tài liệu, biểu mẫu phục vụ chung cho công tác bầu cử (mẫu danh sách cử tri, thẻ cử tri, danh sách và tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu Quốc hội, danh sách và tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, phiếu bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và các loại biểu mẫu, biên bản bầu cử…). Việc in ấn các loại tài liệu tuyên truyền về bầu cử, thẻ cử tri, danh sách cử tri, danh sách những người ứng cử, biên bản của Tổ bầu cử, Ban bầu cử, Uỷ ban bầu cử, các biểu mẫu thống kê, tổng hợp vv... phải được tiến hành khẩn trương và cấp phát kịp thời cho các đơn vị, không để chậm trễ, ảnh hưởng đến công tác bầu cử.

          Các ban, ngành, đơn vị, địa phương cần chủ động rà soát lại cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ cho bầu cử như con dấu, hòm phiếu ... có kế hoạch bổ sung đầy đủ, kịp thời.

          2. Chỉ đạo thực hiện:

Ủy ban bầu cử tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác bầu cử trong toàn tỉnh theo kế hoạch và Lịch tiến hành công tác bầu cử (kèm theo Kế hoạch này). Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm trước Uỷ ban bầu cử, trước UBND, Chủ tịch UBND tỉnh, đảm bảo các phương tiện cần thiết, chuẩn bị và tổ chức thực hiện tốt cuộc bầu cử theo quy định của pháp luật.

Các tổ chức phụ trách công tác bầu cử chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Ủy ban bầu cử tỉnh.

          Các cấp chính quyền phải phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ, các đoàn thể, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc bầu cử.

          Giao Sở Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc về chuyên môn nghiệp vụ công tác bầu cử và theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện cuộc bầu cử trong toàn tỉnh; Thường xuyên báo cáo tiến độ, tình hình công tác bầu cử với Ủy ban bầu cử tỉnh để chỉ đạo, giải quyết kịp thời các yêu cầu về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

          Trong quá trình thực hiện kế hoạch, trường hợp có vấn đề vướng mắc, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã; các tổ chức phụ trách bầu cử kịp thời phản ánh về Ủy ban bầu cử tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Hội đồng Bầu cử Quốc gia;

- Chính phủ;

- UBTW MTTQ Việt Nam;

- Văn phòng Hội đồng bầu cử QG;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Nội vụ;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Các thành viên UBBC tỉnh;

- UBMTTQ tỉnh;

- Các Ban đảng, UBKT, Văn phòng Tỉnh ủy;

- Các Ban, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

- Huyện ủy, HĐND, UBND các huyện, TP, TX;

- Đài PTTH tỉnh, Báo Hà Tĩnh;

- Chánh VP, các Phó VP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, NC1, SNV(2).

 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Hoàng Trung Dũng

 

 

 

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.356.476
    Online: 51