UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

------

 Số: 574/BC-SXD

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------

      Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả công tác thanh kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng quý I/2021

        

 I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA

          Trong quý I/2021 Thanh tra Sở Xây dựng đã triển khai 15 cuộc thanh, kiểm tra bao gồm (01 cuộc thanh tra theo chương trình kế hoạch được duyệt và 14 kiểm tra thường xuyên). Qua công tác kiểm tra đã phát hiện một số tồn tại và hành vi vi phạm và đã xử lý vi phạm hành chính với 09 tổ chức tổng số tiền 180 triệu đồng, cụ thể như sau:

        1. Thanh tra hành chính

        a) Việc triển khai các cuộc thanh tra trong kỳ: 0

        - Tổng số cuộc đã thực hiện: 0

        b) Kết luận thanh tra: 0

        2. Thanh tra chuyên ngành

       - Triển khai trong kỳ: Thanh tra công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, vật liệu xây dựng của UBND huyện Vũ Quang; việc thực hiện pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng tại một số dự án trên địa bàn huyện Vũ Quang.

        - Kỳ trước chuyển sang: 0

        3. Kết quả thanh tra

        Đang thực hiện thanh tra chưa có kết quả.

        4. Kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự xây dựng, quản lý chất lượng công trình và an toàn lao động (kiểm tra thường xuyên)

        - Số cuộc kiểm tra: 14, trong đó về trật tự xây dựng: 01 công trình; kiểm tra về chất lượng công trình: 64 công trình.

        - Đối tượng được kiểm tra: 154

        - Một số nội dung tồn tại và hành vi vi phạm: Không trình chủ đầu tư chấp thuận biện pháp thi công; Không trình Chủ đầu tư chấp thuận kế hoạch tổ chức thí nghiệm, kiểm định chất lượng, quan trắc, đo đạc các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật; Xây dựng công trình không theo quy hoạch được duyệt; lưu trữ hồ sơ không đầy đủ theo danh mục quy định; thi công không đúng thiết kế biện pháp thi công được duyệt.

        - Số cá nhân, tổ chức vi phạm: 09

        - Hình thức xử lý: Thanh tra Sở đã yêu cầu các đơn vị dừng thi công hạng mục một số công trình, có biện pháp xử lý, khắc phục các nội dung tồn tại sai sót và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; đã lập 09 biên bản vi phạm hành chính và đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

        Tổng số quyết định xử phạt hành chính trong quý I năm 2021 là 09 quyết định, với tổng số tiền 180 triệu đồng; tổng số tiền đã thu được 85 triệu đồng.

        5. Thực hiện các cuộc kiểm tra do UBND tỉnh và báo chí phản ánh

        - Thực hiện Văn bản số 8817/UBND-KT2 ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh về việc làm rõ một số nội dung liên quan đến dự án của Doanh nghiệp tư nhân Tân Sơn Thủy. Sở Xây dựng phối hợp với với UBND huyện Nghi Xuân kiểm tra, xử lý việc xây dựng các hạng mục công trình của dự án Cơ sở tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng tổng hợp, vận tải hàng hóa đường bộ, cho thuê máy công trình tại xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân của Doanh nghiệp tư nhân Tân Sơn Thủy và báo cáo UBND tỉnh tại văn bản số 214/SXD-TTS ngày 25/01/2014;

        - Thực hiện văn bản số 157/UBND-NC ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh về việc chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra số 170/KL-UBND ngày 14/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh liên quan đến dự án Khu dân cư Phú Nhân Nghĩa, xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh. Sở đã kiểm tra và báo cáo UBND tỉnh tại văn bản số 78/SXD-TTS ngày 07/01/2021.

        - Thực hiện Văn bản số 469/UBND-NL1 ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện các nội dung Dự án Cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng. Sở Xây dựng đã tiến hành kiểm tra và báo cáo UBND tỉnh tại Văn bản số 260/SXD-TTS ngày 28/01/2021.

        6. Thực hiện một số công việc khác

        Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành: Tham gia Đoàn kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra Kinh tế - xã hội và thực hiện kiểm toán nhà nước năm 2019 do Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì; tham gia Tổ công tác tham mưu xử lý vi phạm theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tại huyện Lộc Hà; tham gia buổi làm việc do Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tham gia buổi làm việc để thống nhất các nội dung liên quan Dự án Phú Nhân Nghĩa do Sở Công thương chủ trì; tham gia Đoàn kiểm tra liên quan đơn phản ánh của bà Đặng Thị Mai Hoa (vợ ông Nguyễn Viết Đỉnh), trú tại thôn Chi Lệ, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, phản ánh việc thi công công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang làm rạn nứt nhà do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì; tham gia Đoàn công tác đi khảo sát tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa để tìm hiểu về giá cho thuê đất và các nội dung khác có liên quan do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì; tham gia kiểm tra, rà soát kết quả nghiệm thu, cơ sở pháp lý đề xuất hỗ trợ chính sách cho các dự án nuôi cá bơn, cá mú, tôm công nghệ cao do Thanh tra tỉnh chủ trì.

        Thực hiện một số báo cáo, góp ý đột xuất của UBND tỉnh, các sở, ban ngành theo yêu cầu.

        II. CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

          1. Công tác tiếp công dân

Số lượt tiếp quý I/2021: 0

          2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn

          Số đơn tiếp nhận trong quý I/2021: 0

        III. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

        1. Công tác tuyên truyền

       Trong quý I/2021, Sở đã xây dựng xây dựng Kế hoạch số 402/KH-SXD ngày 22/02/2021 kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2021; 471/KH-SXD ngày 02/3/2021 kế hoạch kiểm tra và hướng dẫn, phổ biến, giáo dục pháp luật về xây dựng trên địa bàn tỉnh năm 2021.

          2. Các biện pháp phòng ngừa

        - Thực hiện Văn bản số 252/TTCP-C.IV ngày 19/02/2021 của Thanh tra Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập; Văn bản số 1051/UBND-NC ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện việc kiểm soát tài sản, thu nhập; Văn bản số 76/TT-NV3 ngày 02/3/2021 của Thanh tra tỉnh về hướng dẫn công tác kê khai, công khai kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2020; Sở đã xây dựng kế hoạch số 528/KH-SXD ngày 10/3/2021 về việc kê khai, công khai tài sản thu nhập năm 2020 và tổ chức kê khai, công khai theo quy định.

- Sở đã thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan như: Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế làm việc, quy chế thi đua khen thưởng, mua sắm tài sản, trang thiết bị...

- Chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng: Trong quý I, Sở đã xây dựng kế hoạch việc luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác và sẽ thực hiện trong thời gian tới theo quy định.

          3. Phát hiện và xử lý tham nhũng

          Trong quý I/2021, chưa phát hiện trường hợp nào có hành vi liên quan đến tham nhũng. 

          IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH, XÂY DỰNG ĐƠN VỊ

            - Tổng số cán bộ công chức và người lao động của Thanh tra Sở là 06 người (có biểu mẫu kèm theo).

         II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 4/2021

          Trong thời gian tới, Thanh tra Sở tập trung thực hiện các công việc sau:

        1. Tiếp tục rà soát các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh; tổ chức kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục và xử lý theo quy định.

         2. Tiếp tục thanh tra công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, vật liệu xây dựng của UBND huyện Vũ Quang; việc thực hiện pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng tại một số dự án trên địa bàn huyện Vũ Quang.

         3. Khảo sát, xây dựng đề cương, ban hành quyết định thanh tra việc thực hiện pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng tại một số dự án trên địa bàn huyện Nghị Xuân do UBND huyện, UBND các xã, phường làm chủ đầu tư.

          4. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cá; phối hợp với các phòng, ban, các huyện, thị, thành phố tiếp tục tổ chức các đợt tập huấn về các văn bản quy phạm pháp luật, các thông tư, Nghị định thay đổi liên tục...cập nhật, hướng dẫn kịp thời đảm bảo yêu cầu.

          5. Tiếp tục tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành do các sở, ngành chủ trì.

          6. Thực hiện một số công việc đột xuất của UBND tỉnh, liên ngành, lãnh đạo Sở giao, báo chí phản ánh.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng quý I/2021 và phương hướng nhiệm vụ tháng tiếp theo của Thanh tra Sở Xây dựng./.

 

Nơi nhận:

- Thanh tra Bộ XD;

- Thanh tra Tỉnh;

- Lãnh đạo Sở (bc);

- Lưu: VP, TTS.

GIÁM ĐỐC

 

 

Trần Xuân Tiến

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.126.268
    Online: 53