ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ TĨNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 935/QĐ-UBND

    Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 3 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

nhiệm kỳ 2021-2026 ở Đơn vị bầu cử số 08 (thị xã Hồng Lĩnh)

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-UBBC ngày 26/02/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh về ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử;

Sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Văn bản số 368/XDCQ&TCBC ngày 12/3/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 ở Đơn vị bầu cử số 08 (thị xã Hồng Lĩnh), gồm các ông, bà có tên sau:

I. Trưởng ban:

Ông Nguyễn Quang Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã Hồng Lĩnh.

II. Phó Trưởng ban:

Ông Đinh Văn Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh.

III. Các Ủy viên:

1. Ông Đặng Ngọc Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Hồng Lĩnh;

2. Ông Nguyễn Công Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Công an thị xã Hồng Lĩnh;

3. Bà Nguyễn Thị Thắm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Hồng Lĩnh;

4. Ông Hoàng Thế Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã Hồng Lĩnh;

5. Ông Bùi Bình, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã Hồng Lĩnh;

6. Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Phó Bí thư Thị đoàn Hồng Lĩnh;

7. Bà Lê Thị Thanh Hải, Chánh Thanh tra thị xã Hồng Lĩnh;

8. Ông Trần Trọng Thể, Chủ tịch Hội Khuyến học - Cựu giáo chức thị xã Hồng Lĩnh

9. Ông Đào Minh Sơn, Trưởng phòng Nội vụ UBND thị xã Hồng Lĩnh, Ủy viên Thư ký.

Điều 2. Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh ở Đơn vị bầu cử số 08 thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 3 Điều 24, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ngày 25/6/2015 và các văn bản pháp luật về bầu cử.

Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh ở Đơn vị bầu cử số 08 có con dấu riêng và sử dụng tài khoản của Văn phòng HĐND và UBND thị xã Hồng Lĩnh; Văn phòng làm việc đặt tại Văn phòng HĐND và UBND thị xã Hồng Lĩnh. Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh ở Đơn vị bầu cử số 08 được thành lập Tổ giúp việc; hết nhiệm vụ khi Ủy ban bầu cử tỉnh kết thúc việc tổng kết công tác bầu cử đại biểu HĐND.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Hội đồng bầu cử Quốc gia;

- Chính phủ;

- UBTW MTTQ Việt Nam;

- Văn phòng Hội đồng bầu cử QG;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Nội vụ;

- Thành viên BCĐ, thành viên UBBC tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- VP: Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

  UBND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

- Các thành viên Tổ giúp việc UBBC tỉnh;

- HU, HĐND, UBND, UBBC các huyện, TP, TX;

- Báo Hà Tĩnh; Đài Phát thanh - TH tỉnh;

- Trung tâm Công báo-Tin học;

- Lưu: VT, NC1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

    Trần Tiến Hưng

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 468.797
    Online: 16