ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ TĨNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 931/QĐ-UBND

    Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 3 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

nhiệm kỳ 2021-2026 ở Đơn vị bầu cử số 4 (thành phố Hà Tĩnh)

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-UBBC ngày 26/02/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh về ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử;

Sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Văn bản số 368/XDCQ&TCBC ngày 12/3/2021.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 ở Đơn vị bầu cử số 04 (thành phố Hà Tĩnh), gồm các ông, bà có tên sau:

I. Trưởng ban:

Ông Phạm Hùng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh.

II. Phó Trưởng ban:

Bà Tống Thị Quỳnh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Tĩnh.

III. Các Ủy viên:

1. Ông Ngô Sỹ Ân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Tĩnh;

2. Ông Trần Quốc Đạt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố Hà Tĩnh;

3. Bà Lê Thị Thanh Vân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Trưởng phòng Nội vụ UBND thành phố Hà Tĩnh, Ủy viên thư ký;

4. Ông Nguyễn Văn Thành, Trưởng Ban pháp chế, HĐND thành phố Hà Tĩnh;

5. Ông Nguyễn Tiến Quý, Trưởng phòng Tư pháp, UBND thành phố Hà Tĩnh;

6. Bà Trần Thị Hoàng Hoa, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Tĩnh;

7. Ông Nguyễn Hữu Nam, Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, HĐND thành phố Hà Tĩnh;

8. Ông Nguyễn Ngọc Khoa, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND thành phố Hà Tĩnh;

9. Ông Nguyễn Duy Cường, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin, UBND thành phố Hà Tĩnh;

10. Ông Phan Quang Mậu, Phó Chánh thanh tra thành phố Hà Tĩnh;

11. Ông Nguyễn Phi Khanh, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Tĩnh.

Điều 2. Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh ở Đơn vị bầu cử số 04 thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 3 Điều 24, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ngày 25/6/2015 và các văn bản pháp luật về bầu cử.

Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh ở Đơn vị bầu cử số 04 có con dấu riêng và sử dụng tài khoản của Văn phòng HĐND và UBND thành phố Hà Tĩnh; Văn phòng làm việc đặt tại Văn phòng HĐND và UBND thành phố Hà Tĩnh. Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh ở Đơn vị bầu cử số 04 được thành lập Tổ giúp việc; hết nhiệm vụ khi Ủy ban bầu cử tỉnh kết thúc việc tổng kết công tác bầu cử đại biểu HĐND.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Hội đồng bầu cử Quốc gia;

- Chính phủ;

- UBTW MTTQ Việt Nam;

- Văn phòng Hội đồng bầu cử QG;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Nội vụ;

- Thành viên BCĐ, thành viên UBBC tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- VP: Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

  UBND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

- Các thành viên Tổ giúp việc UBBC tỉnh;

- HU, HĐND, UBND, UBBC các huyện, TP, TX;

- Báo Hà Tĩnh; Đài Phát thanh - TH tỉnh;

- Trung tâm Công báo-Tin học;

- Lưu: VT, NC1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

    Trần Tiến Hưng

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 468.983
    Online: 23