UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 685/SXD-QLHĐXD

V/v tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân đã nộp hồ sơ trước ngày 03/3/2021

  Hà Tĩnh, ngày  26 tháng 3 năm 2021

 

 

    Kính gửi:  Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

 

Thực hiện Luật số 62/2020/QH14 ngày 16/7/2020 của Quốc hội Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng có hiện lực kể từ ngày 01/01/2021, Bộ Xây dựng triển khai điều chỉnh, bổ sung Bộ đề thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định mới, Sở Xây dựng đã ban hành Văn bản số 43/SXD-QLHĐXD ngày 06/1/2021 về việc tạm dừng thi sát hạch chứng chỉ hành nghề cá nhân. Tuy nhiên, căn cứ quy định tại Điều 110, Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, theo đó các cá nhân đã nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ trước ngày 03/3/2021 sẻ được xét cấp theo quy định tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ. Do đó Sở Xây dựng thông báo một số nội dung sau:

- Các cá nhân đã nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ (có danh sách gửi kèm) đến tham dự thi sát hạch tại Sở Xây dựng Hà Tĩnh, số 14 đường Võ Liêm Sơn, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; thời gian: 8h ngày 14/4/2021 (đối với các cá nhân có tên trong danh sách nhưng không tham dự thi sát hạch thì sẻ phải nộp lại hồ sơ và thực hiện cấp chứng chỉ theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021).

- Đề thi sát hạch theo quy định tại Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26/12/2018 (có thể tải xuống từ công thông tin điện tử của Bộ Xây dựng). Các nội dung khác thực hiện theo quy định của Nghị định số 100/2018/NĐ-CP và các văn bản khác liên quan.

Trên đây là thông báo của Sở Xây dựng, kính đề nghị các tổ chức, cá nhân xem xét thực hiện ./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Sở;

- Lưu VT, QLHĐXD.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Hà

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.126.161
    Online: 38