UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 709/KH-SXD

          Hà Tĩnh, ngày 30 tháng  3  năm 2021

 
              

KẾ HOẠCH

Khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC, các tiêu chí bị trừ điểm trong đợt thẩm định, đánh giá CCHC của tỉnh năm 2020

 
   

            Thực hiện Văn bản số 1207/UBND-PC ngày 05/3/2021 của UBND tỉnh về việc tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC năm 2020 và tăng cường thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2021.

            Năm 2020, kết quả thẩm định công tác CCHC của Sở đạt 72,76/78,5 điểm, xếp vị trí thứ 9, tăng 1 bậc so với năm 2019. Tuy nhiên, tại cuộc họp ngày 08/12/2020, Đoàn thẩm định CCHC của tỉnh đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC của Sở. Để khắc phục, sửa chữa những tồn tại, hạn chế đã được đoàn chỉ ra, Sở Xây dựng xây dựng kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế sau kiểm tra, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

             - Nhằm kịp thời chấn chỉnh và khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính của Sở được Đoàn kiểm tra thẩm định cải cách hành chính của tỉnh chỉ ra. Từ đó nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, đơn vị, của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công tác cải cách hành chính.

          - Đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới
để từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính góp phần
thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao và cải thiện chỉ số, vị trí xếp hạng
đối với chỉ số CCHC những năm tiếp theo góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trên toàn quốc.

          2. Yêu cầu

          Tổ chức thực hiện có hiệu quả việc cải thiện và nâng cao chỉ số CCHC
của Sở là nhiệm vụ của tất cả cán bộ, công chức, viên chức cơ quan. Các phòng
chuyên môn, đơn vị thuộc Sở nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấn chỉnh khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại buổi làm việc vào ngày 08/12/2020 của Đoàn thẩm định công tác CCHC tỉnh.                                                                                                      

          II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

          1. Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính

          Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính bằng nhiều hình thức theo Kế hoạch số 136/KH-SXD ngày 15/01/2021; tổ chức khảo sát, điều tra, đánh giá, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan tại Trung tâm hành chính công tỉnh khi giao dịch tại Sở; Thường xuyên rà soát và cập nhật tiến độ phần mềm văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh nhằm xử lý công việc đúng thời gian quy định, đạt hiệu quả.

          Tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính theo kế hoạch tự kiểm tra đã ban hành, xử lý kịp thời các vấn đề phát hiện qua kiểm tra;
          Nâng cao chất lượng các văn bản chỉ đạo, điều hành CCHC của Sở; có
những sáng kiến mới trong công tác CCHC, gắn kết quả thực hiện CCHC với
công tác thi đua, khen thưởng.

          2. Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (QPPL)

          Ban hành và triển khai nghiêm túc, kịp thời kế hoạch thực hiện công tác tư pháp; kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật. Đổi mới công tác tự kiểm tra, kiểm tra văn bản QPPL nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các văn bản QPPL không còn phù hợp với văn bản Trung ương cũng như tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản mới thay thế trên lĩnh vực xây dựng.

          3. Cải cách thủ tục hành chính

          Công khai minh bạch các TTHC và cập nhật kịp thời trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Tăng cường việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trước hạn quy định. Không trực tiếp trả kết quả tại nơi làm việc, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính.

          Rà soát đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa theo quy định.
          Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về hoạt động kiểm soát TTHC; tiếp nhận, xử lý, phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và việc giám sát thực hiện TTHC của các cơ quan hành chính theo Nghị định số
20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ. Nâng cao hiệu quả hoạt động của “Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả” theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ.

          4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

          Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung của Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP, Nghị định số
120/2020/NĐ-CP, 483/KH-UBND ngày 14/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập.

          Tiếp tục cải tiến chế độ làm việc, tăng cường trách nhiệm, năng lực của người đứng đầu cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc của tổ chức, công dân và doanh nghiệp đến làm việc tại cơ quan.

          5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức

          Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm; gắn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức với việc bố trí, sử dụng, đào tạo đúng chuyên ngành, chuyên môn nghiệp vụ. Thường xuyên rà soát, cập nhật, khai thác phần mềm Quản lý hồ sơ CBCCVC.

          Thực hiện việc bố trí công chức theo đúng vị trí việc làm và tiêu chuẩn ngạch công chức. Tăng cường giáo dục ý thức, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ CBCCVC trong thực thi công vụ.

          Báo cáo thực hiện quản lý cán bộ công chức viên chức hàng năm đúng hạn và đầy đủ nội dung quy định.

          6. Hiện đại hóa hành chính

          Triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 393/KH-UBND ngày
29/10/2020 của UBND tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030. Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật CNTT, kỹ thuật bảo đảm an toàn thông tin để đáp ứng nhu cầu ứng dụng CNTT nhằm đảm bảo an toàn thông tin gắn liền với hoạt động ứng dụng CNTT trong các CQNN, xây dựng Chính quyền điện tử trong giai đoạn mới.

            Duy trì hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và tiếp tục tuyên truyền, công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở để người dân triển khai thực hiện đat tỷ lệ cao.

          Tiếp tục triển khai áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

          II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở nghiêm túc chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện khắc phục các tổn tại, hạn chế của các phòng, đơn vị theo kế hoạch, báo cáo kết quả kết quả với Giám đốc Sở theo quy
định đồng thời gửi tài liệu kiểm chứng để Văn phòng tổng hợp vào phần mềm chấm điểm CCHC.

           2. Giao Văn phòng chủ trì theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo kết quả khắc phục các tồn tại, hạn chế với Giám đốc Sở để báo cáo UBND tỉnh qua Sở Nội vụ theo quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh những khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Giám đốc để được xem xét, giải quyết.

          Trên đây là Kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế theo kết quả thẩm định của Đoàn thẩm định công tác cải cách hành chính năm 2020 của Sở Xây dựng./.

Nơi nhận:      

- UBND tỉnh (b/c);                                                                                

- Sở Nội vụ;

- Lãnh đạo Sở (b/c);

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở XD;

- Lưu VT, VP.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Trần Xuân Tiến

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.126.277
    Online: 55