UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

      Số:  819/BC-SXD

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Hà Tĩnh, ngày  9  tháng  4  năm 2021

 

BÁO CÁO

tình hình, kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị

Quý I, nhiệm vụ trong tâm Quý II năm 2021

 

          Thực hiện Công văn số 98-CV/BNCTU ngày 06/4/2021 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về báo cáo tình hình, kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị Quý I, nhiệm vụ trong tâm Quý II năm 2021 theo yêu cầu của Thường trực Tỉnh ủy, Sở Xây dựng báo cáo tình hình, kết quả như sau:

          I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ

          1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện

          - Việc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân:

          Cấp uỷ và Lãnh đạo Sở Xây dựng luôn chú trọng quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân như Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018, Nghị định 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Khiếu nại, Nghị định 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo,…

          - Việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân:

          Việc tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được Lãnh đạo Sở giao cho Thanh tra Sở thực hiện. Lãnh đạo Sở luôn quan tâm, chỉ đạo Thanh tra Sở tiếp dân niềm nở, tận tình, chu đáo, thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật có liên quan.

          - Việc xử lý, giải quyết và trả lời các văn bản chỉ đạo Trung ương, của tỉnh yêu cầu giải quyết, báo cáo về KNTC:

          Trong Quý I/2021 Sở Xây dựng không nhận được văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh yêu cầu giải quyết, báo cáo về khiếu nại tố cáo.

          2. Kết quả giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị

          Tổng số đơn thư KNTC, kiến nghị, phản ánh đã thụ lý trong quý I/2021, trong đó: Số cũ chuyển sang: 0, số mới thụ lý: 0

          3. Đánh giá chung

          3.1. Ưu điểm

          Những năm vừa qua, Sở Xây dựng luôn chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh, do đó nhận thức của người dân và các tổ chức, doanh nghiệp về đầu tư xây dựng ngày càng tăng, số lượng đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh Sở nhận được ngày càng giảm.

          3.2.Tồn tại, hạn chế

          Qua nghiên cứu giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh về hoạt động đầu tư xây dựng, Sở Xây dựng nhận thấy còn một số tồn tại khuyết điểm sau:

          - Nhận thức của một số người dân, tổ chức, doanh nghiệp về đầu tư xây dựng vẫn còn hạn chế.

          - Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh ở một số nơi một số lúc còn chưa được chú trọng đúng mức, chưa thực hiện triệt để, làm phát sinh tình trạng khiếu kiện vượt cấp.

          3.3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế

          - Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở cơ sở các cấp chưa được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

          - Số lượng cán bộ làm công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh còn thiếu so với yêu cầu, hầu hết là các cán bộ kiêm nhiệm nên còn hạn chế về thời gian và kinh nghiệm xử lý.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI

1. Dự báo tình hình liên quan đến đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị thời gian tới.

Do thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh, vì vậy nhận thức của người dân và các tổ chức, doanh nghiệp về đầu tư xây dựng ngày càng tăng, số lượng đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh Sở Xây dựng nhận được ngày càng giảm dần. Dự báo thời gian tới các đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh gửi về Sở Xây dựng sẽ chủ yếu liên quan đến các chế độ chính sách, hệ thống định mức đơn giá trong hoạt động xây dựng.

2. Nhiệm vụ trong tâm trong thời gian tới.

- Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo gắn với việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng theo Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ.

- Tiếp tục thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất tại Phòng Thanh tra Sở để tiếp nhận đơn thư, hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

          - Thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết cơ bản các vụ việc mới phát sinh.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Để công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng được thực hiện có hiệu quả, Sở Xây dựng kiến nghị một số nội dung như sau:

- Hoàn thiện hệ thống pháp luật về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo tính đồng bộ và thực tế.

- Tăng cường biên chế của Sở Xây dựng nói chung và Thanh tra Sở nói riêng để có đủ nhân sự đảm đương nhiệm vụ.

- Nâng cao chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ công chức làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

Nơi nhận:

- Ban nội chính Tỉnh ủy;

- UBND tỉnh(b/c);

- Lưu: VP, TTS.

                          GIÁM ĐỐC

 

 

 

                           Trần Xuân Tiến

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 619.286
    Online: 26