UBND TỈNH HÀ TĨNH

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                  

Số: 40/TB-HĐXT

             Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 4 năm 2021

 

 

THÔNG BÁO

Triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn xét tuyển công chức, viên chức năm 2020 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ

 

Căn cứ Quyết định số 4526/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 19/02/2021 của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng xét tuyển công chức, viên chức năm 2020 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP;

Hội đồng xét tuyển thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ phỏng vấn xét tuyển công chức, viên chức, như sau:

1. Về đối tượng tham dự phỏng vấn

Triệu tập 15 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển công chức, viên chức theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP (đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 25/3/2021).

2. Về thời gian, địa điểm phỏng vấn

Thời gian: Bắt đầu từ 08h00’ ngày 14/4/2021 (có thời gian cụ thể kèm theo).

Địa điểm: Trường Đại học Hà Tĩnh (xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh).

3. Một số lưu ý đối với thí sinh dự tuyển

a) Có mặt tại địa điểm phỏng vấn trước thời gian phỏng vấn 15 phút.

b) Mang theo Giấy CMND hoặc căn cước công dân hoặc một trong các giấy tờ sau: Hộ chiếu, giấy phép lái xe để đối chiếu trước khi vào phòng phỏng vấn.

Nếu có sự thay đổi về thời gian, Hội đồng xét tuyển sẽ thông báo trên cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ, địa chỉ http://sonoivu.hatinh.gov.vn và niêm yết tại trụ sở cơ quan Sở Nội vụ.

Hội đồng xét tuyển công chức, viên chức năm 2020 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP thông báo để các đơn vị có liên quan và thí sinh tham gia dự tuyển được biết và thực hiện. Trường hợp có vướng mắc, đề nghị liên hệ với đồng chí Phan Quốc Nam, Phó Trưởng phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ qua số điện thoại 0915675000 (Đề nghị các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng thông báo đến thí sinh dự tuyển tại đơn vị để tham dự phỏng vấn theo đúng thời gian, địa điểm nêu trên)./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (để b/c);

- Các thành viên Hội đồng xét tuyển;

- Ban Giám sát kỳ xét tuyển;

- Ban Kiểm tra sát hạch;

- Các sở, ngành, đơn vị có thí sinh dự tuyển;

- Các thí sinh dự tuyển;

- VP Sở Nội vụ (để đăng tải trên website);

- Lưu: VT, HĐXT.

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ

Phan  Thị  Tố  Hoa

 

 

THỜI GIAN PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

(Kèm theo Thông báo số 40/TB-HĐXT ngày 12/4/2021

của Hội đồng xét tuyển công chức, viên chức)

 

 
 

 

 

 

TT

Họ và tên thí sinh

Tuyển dụng vào đơn vị

Thời gian phỏng vấn

1

Bà Hồ Thị Hồng Quý

Sở Nội vụ

08h00 - 08h30
ngày 14/4/2021

2

Ông Lê Đức Nhật Minh

Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

08h00 - 08h30
ngày 14/4/2021

3

Ông Nguyễn Bá Thành

Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

08h00 - 08h30
ngày  14/4/2021

4

Ông Trần Quỳnh Giao

Sở Xây dựng

08h45 - 09h15
ngày 14/4/2021

5

Bà Nguyễn Thị Thanh Quý

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

08h45 - 09h15
ngày 14/4/2021

6

Bà Đoàn Thị Chung

Sở Nội vụ

08h45 - 09h15
ngày 14/4/2021

7

Bà Trương Thị Hà Phương

Sở Thông tin và Truyền thông

09h30 - 10h00
ngày 14/4/2021

8

Ông Nguyễn Tuấn Vũ

Sở Công Thương

09h30 - 10h00
ngày 14/4/2021

9

Bà Võ Thị Huệ Anh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

09h30 - 10h00
ngày 14/4/2021

10

Ông Lê Anh Đức

Sở Tài chính

10h15 - 10h45
ngày 14/4/2021

11

Ông Trương Huy Nam

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

10h15 - 10h45
ngày 14/4/2021

12

Bà Phan Thị Minh Hồng

Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, Sở Giáo dục và Đào tạo

10h15 - 10h45
ngày 14/4/2021

13

Bà Phạm Thị Hải Yến

UBND huyện Vũ Quang

11h00 - 11h30
ngày 14/4/2021

14

Bà Nguyễn Thị Phương Nhi

UBND huyện Cẩm Xuyên

11h00 - 11h30
ngày 14/4/2021

15

Bà Đặng Quỳnh Hương

Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, Sở Giáo dục và Đào tạo

11h00 - 11h30
ngày 14/4/2021

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 619.295
    Online: 27