QUỐC HỘI KHÓA XIV

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

TỈNH HÀ TĨNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 68/ĐĐBQH

V/v báo cáo, tuyên truyền kết quả

kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Thường trực Tỉnh uỷ, TT HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Đảng uỷ Khối các CQ và DN tỉnh;

- Thường trực Huyện uỷ, TT HĐND, UBND, UBMTTQ các huyện, thị xã và thành phố;

- Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh;

- Đài PT- TH tỉnh, Báo Hà Tĩnh, Trung tâm CBTH tỉnh.

 

Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV diễn ra từ ngày 24/3/2021 đến ngày 08/4/2021 là kỳ họp cuối cùng làm nhiệm vụ tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021, xem xét, quyết định công tác nhân sự và một số nội dung quan trọng khác. Sau khi kết thúc kỳ họp, do điều kiện tình hình dịch bệnh COVID diễn biến phức tạp, trong thời điểm HĐND các cấp đang tổ chức tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 và cả hệ thống chính trị đang tập trung triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh. Mặt khác, kỳ họp đã được Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Truyền hình Quốc hội, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tường thuật trực tiếp, đưa tin, phản ánh khá đầy đủ, kịp thời nội dung kỳ họp đến với cán bộ, nhân dân, cử tri.

Sau khi thống nhất với Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh không tổ chức tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp tại các cơ quan, đơn vị, địa phương mà gửi “Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV” đến các cơ quan, đơn vị, địa phương, cùng các cơ quan báo chí qua hệ thống điều hành tác nghiệp và đăng tải trên“Trang thông tin đại biểu nhân dân Hà Tĩnh”.

Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và cơ quan báo chí chủ động khai thác tài liệu, có hình thức phù hợp để tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV đến với cán bộ, nhân dân, cử tri tỉnh nhà./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Các vị ĐBQH tỉnh;

- Chánh VP, PVP;

- Các phòng;

- Lưu: VT. QH1.

TM. ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN PHỤ TRÁCH

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Sơn

 

 

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:



 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.192.466
    Online: 35