UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

 

Số:42/QĐ-SXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                         Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm lại cán bộ

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

          Căn c Quyết định s 24/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 ca UBND tnh Hà Tĩnh ban hành quy định chc năng, nhim v, quyn hn và cơ cu t chc ca S Xây dng; Quyết định s 40/2018/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 ca UBND tnh v vic sa đổi Đim a Khon 2 Điu 3 Quy định chc năng, nhim v, quyn hn và cơ cu t chc ca S Xây dng ban hành kèm theo Quyết định s 24/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 ca y ban nhân dân tnh;

Căn c Ngh định s 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 ca Chính ph quy định về tuyn dng, s dng và qun lý công chc;

Căn c Quyết định s 36/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 ca UBND tnh v vic ban hành Quy định v điu kin, tiêu chun và trình t b nhim, b nhim li chc v Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng trong các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính thuc UBND tnh và UBND cp huyn;

          Căn cứ Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức;

          Thực hiện Văn bản số 16/CV-ĐU của Ban Chấp hành Đảng ủy Sở Xây dựng ngày 09/4/2021 về công tác cán bộ;

          Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại ông Hà Quang Trung, giữ chức vụ Viện trưởng Viện Quy hoạch Kiến trúc xây dựng.

Thời gian bổ nhiệm là 05 năm.

Điều 2. Tiền lương và chế độ của ông Hà Quang Trung thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng Sở; Chánh Thanh tra Sở; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và ông Hà Quang Trung căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Sở Nội vụ;

- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Trần Xuân Tiến

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.192.452
    Online: 20