UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

 Số: 890/BC-SXD

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả công tác thanh kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 4 năm 2021

 

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA

        1. Thanh tra hành chính

        Việc triển khai các cuộc thanh tra trong kỳ: 0

        2. Thanh tra chuyên ngành

        - Triển khai các cuộc thanh tra trong kỳ: Thanh tra công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, vật liệu xây dựng của UBND huyện Vũ Quang; việc thực hiện pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng tại một số dự án trên địa bàn huyện Vũ Quang.

        - Kỳ trước chuyển sang: 0

        3. Kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự xây dựng, quản lý chất lượng công trình và an toàn lao động

        - Số cuộc kiểm tra: 07, trong đó:

        + Kiểm tra trật tự xây dựng: 0 công trình

        + Kiểm tra chất lượng công trình: 31 công trình

        - Số đối tượng được kiểm tra: 79

        - Số cá nhân, tổ chức vi phạm: 0

        - Tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành: 0

        - Tổng số tiền phạt thu được: 0

        4. Thực hiện các cuộc kiểm tra do UBND tỉnh giao và báo chí phản ánh

        Tổng số: 0 cuộc

        5. Thực hiện một số công việc khác

        - Tham gia Tổ công tác tham mưu xử lý vi phạm theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tại huyện Lộc Hà;

        - Tham gia kiểm tra, làm việc tại dự án Trang trại tổng hợp Trung Lễ tại xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì;

 

          - Tham gia kiểm tra, rà soát kết quả nghiệm thu, cơ sở pháp lý đề xuất hỗ trợ chính sách cho các dự án nuôi cá bơn, cá mú, tôm công nghệ cao do Thanh tra tỉnh chủ trì;

        - Tham gia kiểm tra, rà soát các dự án thủy điện trên địa bàn Hà Tĩnh do Sở Công Thương chủ trì;

        - Tham gia kiểm tra, rà soát, đánh giá phát triển điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh do Sở Công thương chủ trì;

        - Làm việc với Đoàn xác minh theo Quyết định số 517/QĐ-BTNMT ngày 25/3/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tiến hành xác minh nội dung khiếu nại của Công ty cổ phần Xây dựng 1 Hà Tĩnh liên quan đến mỏ đá núi Nam Giới, xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà;

        - Tham gia Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại các đơn vị hoạt động khai thác khoáng sản do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì;

        - Thực hiện một số báo cáo, góp ý đột xuất của UBND tỉnh, các sở, ban ngành theo yêu cầu.

          6. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

        6.1. Công tác tiếp công dân

Số lượt tiếp trong tháng 4/2021: 0 lượt.

          6.2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn

          a) Số đơn tiếp nhận: 01, cụ thể:

          - Đơn của ông Hoàng Sơn phản ánh một số công trình thi công chậm tiến độ và chất lượng không đảm bảo (dự án cấp nước sinh hoạt xã Cẩm Duệ, dự án mở rộng nhà máy nước Thạch Bàng cho xã Bình An, mở rộng mạng lưới cấp nước sinh hoạt cho xã Tùng Ảnh).

b) Phân loại đơn

          - Đơn tố cáo: 0; đơn kiến nghị, phản ánh: 01.

          c) Kết quả xử lý đơn

            - Đơn của ông Hoàng Sơn: Đơn không ghi rõ ngày, tháng, năm viết đơn, không ghi địa chỉ người viết đơn, không ghi rõ nội dung kiến nghị, phản ánh nên không đủ điều kiện xử lý.

            7. Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thanh tra

        - Tổng số văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về công tác thanh tra: 0

- Tập huấn, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thanh tra được tổ chức: 0.

          8. Kết quả thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng

          Triển khai thực hiện xong việc kê khai tài sản thu nhập năm 2020.

Trong tháng không phát hiện trường hợp nào có hành vi liên quan đến tham nhũng. 

            9. Công tác chỉ đạo điều hành, xây dựng lực lượng

Tổng số cán bộ, công chức Thanh tra Sở là 06 người (có biểu mẫu kèm theo).

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 5/2021

     Trong thời gian tới, Thanh tra Sở tập trung thực hiện các công việc sau:

     1. Tiếp tục rà soát các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh; tổ chức kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục và xử lý theo quy định.

     2. Hoàn thiện kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng tại một số dự án trên địa bàn huyện Vũ Quang và công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, vật liệu xây dựng của UBND huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.

3. Thanh tra việc thực hiện pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng tại một số dự án trên địa bàn huyện Nghi Xuân và công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, vật liệu xây dựng của UBND huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh theo kế hoạch.

4. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; phối hợp với các phòng, ban, các huyện, thị, thành phố tiếp tục tổ chức các đợt tập huấn về các văn bản quy phạm pháp luật, các thông tư, Nghị định liên quan.

5. Tiếp tục tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành do các sở, ngành chủ trì.

          6. Thực hiện các công việc đột xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 4/2021 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2021 của Thanh tra Sở Xây dựng./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh;

- Lãnh đạo Sở (b/c);

- Lưu: TTr.

GIÁM ĐỐC

 

 

Trần Xuân Tiến

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 557.655
    Online: 37