UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số:  892 /BC-SXD     

                              Hà Tĩnh, ngày 15  tháng 4 năm 2021

 

BÁO CÁO

Kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập

 

Thực hiện Văn bản số 146/TT-NV3 ngày 08/4/2021 của Thanh tra tỉnh về báo cáo kết quả thực hiện triển khai công tác kiểm soát tài sản, thu nhập; Sở Xây dựng báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập như sau:

1. Việc chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập

- Công tác truyền thông, quán triệt các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập:

Công tác triển khai phổ biến giáo dục Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018, Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị  và các văn bản hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh đã được Sở Xây dựng phổ biến kịp thời đến từng cán bộ công chức, viên chức; đồng thời Sở Xây dựng ban hành các văn bản hướng dẫn theo chức năng của ngành Xây dựng, cử cán bộ tham gia lớp tập huấn do Thanh tra tỉnh tổ chức. Tại các cuộc họp giao ban, chào cờ đầu tháng Lãnh đạo Sở luôn quan tâm, quán triệt đến toàn thể các cán bộ công chức, viên chức chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, trong đó đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác minh bạch tài sản, thu nhập của những người thuộc đối tượng phải kê khai tài sản theo quy định.

Qua đó, cán bộ công chức, viên chức thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập thực hiện việc kê khai nghiêm túc, công tác công khai các bản kê khai được thực hiện đúng thời gian, nội dung quy định, đạt tỷ lệ 100 (%) số người đã kê khai/số người thuộc diện phải kê khai (Số cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập của Sở Xây dựng gồm có Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, các phòng chuyên môn và 02 đơn vị trực thuộc là: Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng, Viện quy hoạch kiến trúc xây dựng).

- Các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, triển khai thực hiện đã ban hành:

+ Kế hoạch số 528/KH-SXD ngày 10/3/2021 của Giám đốc Sở Xây dựng về Kê khai, công khai tài sản thu nhập năm 2020 (kèm theo danh sách cán bộ công chức phải kê khai lần đầu và hướng dẫn thực hiện).

+ Biên bản bắt đầu niêm yết và kết thúc niêm yết.

2. Kết quả thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập

Báo cáo số liệu Kết quả kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập thuộc thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập (kê khai lần đầu) như sau:

 

TT

NỘI DUNG

ĐV

SỐ LIỆU

I

Kê khai tài sản, thu nhập

 

 

1

Số cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập

CQTCĐV

3

 

Tỷ lệ so với tổng số cơ quan, tổ chức, đơn vị

%

100

2

Số cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa thực hiện hoặc chưa được tổng hợp kết quả trong báo cáo này

CQTCĐV

0

 

Tỷ lệ so với tổng số cơ quan, tổ chức, đơn vị

%

0

3

Số người phải kê khai tài sản, thu nhập lần đầu

Người

52

4

Số người đã kê khai tài sản, thu nhập lần đầu

Người

52

II

Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập

 

 

1

Số cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tổ chức thực hiện việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

CQTCĐV

3

 

Tỷ lệ so với tổng số cơ quan, tổ chức, đơn vị

%

100

2

Số cơ quan, tồ chức, đơn vị chưa thực hiện hoặc chưa được tổng hợp kết quả trong báo cáo này

CQTCĐV

0

 

Tỷ lệ so với tổng số cơ quan, tổ chức, đơn vị

%

0

3

Số bản kê khai đã được công khai

Bản KK

52

 

tỷ lệ ....% so với tổng số bản kê khai

%

100

4

Số bản kê khai đã công khai theo hình thức niêm yết

Bản KK

52

 

tỷ lệ ....% so với số bản kê khai đã công khai

%

100

5

Số bản kê khai đã công khai theo hình thức công bố tại cuộc họp

Bản KK

0

 

tỷ lệ ....% so với số bản kê khai đã công khai

%

0

3. Đánh giá chung

Việc triển khai minh bạch tài sản, thu nhập lần đầu của các cán bộ công chức, viên chức tại Sở Xây dựng mặc dù được thực hiện lần đầu theo Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018, Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nhưng được sự quan tâm tập huấn, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh; sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Sở, sự gương mẫu chấp hành của người đứng đầu, các cá nhân thuộc diện kê khai được quán triệt đầy đủ các Văn bản chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh và của Sở nên nghiêm túc chấp hành đúng thời gian quy định. Văn phòng Sở, Thanh tra Sở đã phối hợp chặt chẽ, triển khai đúng trình tự từ bước lập danh sách, xây dựng kế hoạch, cho đến công khai các bản kê khai, báo cáo đầy đủ các nội dung theo quy định./.

 

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh;

- Lãnh đạo sở;

- Lưu: VT; TTS.

GIÁM ĐỐC

 

 

Trần Xuân Tiến

 

 

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 557.617
    Online: 53