ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ TĨNH

Số: 1827/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                         Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kết quả xét tuyển công chức, viên chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2020

theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

 Thực hiện Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 10/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyển dụng công chức, viên chức vào làm việc tại các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và khối Nhà nước theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; Công văn số 93-CV/TU ngày 10/12/2020 của Thường trực Tỉnh ủy về việc tuyển dụng công chức, viên chức; Quyết định số 4526/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng xét tuyển công chức, viên chức năm 2020 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP tại Văn bản số 45/BC-HĐXT ngày 15/4/2021 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Văn bản số 121/TTr-SNV ngày 15/4/2021.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả xét tuyển công chức, viên chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP đối với 15 thí sinh, trong đó có 14 thí sinh trúng tuyển và 01 thí sinh không trúng tuyển (có Danh sách kèm theo).

Điều 2. Hội đồng xét tuyển công chức, viên chức năm 2020 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP có trách nhiệm thông báo kết quả xét tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển bằng văn bản đến các cơ quan, đơn vị có thí sinh dự tuyển. Giám đốc Sở Nội vụ ban hành quyết định tuyển dụng công chức, viên chức đối với các thí sinh trúng tuyển theo đúng quy định hiện hành và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch Hội đồng xét tuyển công chức, viên chức năm 2020 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; các tổ chức, cá nhân có liên quan và thí sinh trúng tuyển có tên trong Danh sách kèm theo tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Nội vụ (để b/c);

- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh (để b/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

- Các Ban HĐND tỉnh;

- Các Phó VP;

- Trung tâm CB-TH;

- Lưu: VT, NC1.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

       Trần  Tiến  Hưng

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.126.244
    Online: 51