UBND TỈNH HÀ TĨNH

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                  

Số: 46/TB-HĐXT

             Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 4 năm 2021

 

 

THÔNG BÁO

Kết quả xét tuyển công chức, viên chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2020

theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ

 

 

Căn cứ Quyết định số 1827/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả xét tuyển công chức, viên chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ;

1. Hội đồng xét tuyển công chức, viên chức năm 2020 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP thông báo kết quả xét tuyển và danh sách 14 thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển công chức, viên chức năm 2020 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP (có danh sách kèm theo Quyết định số 1827/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh).

2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, thí sinh trúng tuyển phải đến Sở Nội vụ để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.

- Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

(1) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển; chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).

Trường hợp thí sinh trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ hoặc tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

(2) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

(3) Bản sao giấy tờ hợp pháp về thời gian kinh nghiệm công tác - nếu có (Quyết định tuyển dụng, phân công nhiệm vụ, bổ nhiệm, hợp đồng làm việc, sổ bảo hiểm xã hội);

(4) Giấy xác nhận công tác theo mẫu kèm theo Thông báo này đối với trường hợp đang làm việc tại cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

Thí sinh trúng tuyển trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Công chức, viên chức - Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh (số 38, đường Nguyễn Công Trứ, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh). Thời gian nộp hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 16/5/2021 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).

4. Các nội dung lưu ý:

- Thí sinh khi đến nộp hồ sơ tuyển dụng phải xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận có liên quan để đối chiếu với các bản sao trong thành phần hồ sơ nêu trên.

- Hồ sơ đựng trong túi bằng bìa cứng cỡ 24x32 cm, ngoài bìa ghi rõ họ và tên, đơn vị dự tuyển, số điện thoại và địa chỉ liên hệ.

- Sở Nội vụ sẽ tổ chức kiểm tra các văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận. Trường hợp thí sinh trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Sở Nội vụ sẽ xem xét, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển đối với thí sinh đó. Đồng thời, thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử của cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của thí sinh trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

Hội đồng xét tuyển công chức, viên chức năm 2020 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP thông báo đến thí sinh trúng tuyển biết, thực hiện đúng các nội dung tại thông báo này./.

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (để b/c);

- Hội đồng xét tuyển;

- Ban Giám sát;

- Các đơn vị có thí sinh dự tuyển;

- Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh;

- Thí sinh trúng tuyển;

- Văn phòng Sở (để đăng tin trên cổng TTĐT);

- Lưu: VT, CCVC.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ

Phan  Thị  Tố  Hoa

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Text Box: Biểu mẫuĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------- oOo ---------

 

......., ngày        tháng      năm 201… 

 

GIẤY XÁC NHẬN CÔNG TÁC

 

Họ tên (ghi chữ in hoa): ....................................................................................

Địa chỉ thường trú: ...........................................................................................

Địa chỉ tạm trú: ................................................................................................

Số CMND (CCCD): …………….… Ngày cấp:….……..Nơi cấp:…………....

Số điện thoại di động: .......................................................................................

Hiện đang làm việc tại:......................................................................................

Chức danh/chức vụ:...........................................................................................

Địa chỉ cơ quan/tổ chức: ...................................................................................

Điện thoại liên lạc: ...........................................................................................

Lý do xin xác nhận công tác:.............................................................................

Ngày vào làm việc:............................................................................................      

Vị trí công việc đảm nhận theo quá trình công tác:..............................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................       ...............................................................................................................................

Đến thời điểm hiện nay, bản thân tôi không đang trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền hoặc chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử về hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vị trí công việc đang đảm nhận.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước cơ quan/tổ chức.

Kính trình thủ trưởng cơ quan xem xét và xác nhận./.

 

 

       
 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN/TỔ CHỨC

Xác nhận các thông tin về vị trí công việc,

thời gian làm việc nêu trên là chính xác

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

   

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.126.282
    Online: 48