TỈNH UỶ HÀ TĨNH

BAN TỔ CHỨC GIẢI

“BÚA LIỀM VÀNG” CẤP TỈNH

*

Số 24 - KH/BTC

ĐẢNG CỘNG SẢN  VIỆT NAM

 

 

 

     Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 4 năm 2021

KẾ HOẠCH

Tổ chức Giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng)

lần thứ IV - năm 2021

         

          Căn cứ Kế hoạch số 08-KH/BTCTW ngày 25/3/2021 của Ban Tổ chức Trung ương, Công văn số 350 - CV/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền, tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021, Quyết định số 152-QĐ/TU, ngày 09/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc thành lập Ban Tổ chức Giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng năm 2021, Ban Tổ chức Giải xây dựng Kế hoạch tổ chức Giải như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

          - Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng; từ đó, tạo sự quan tâm, đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

          - Động viên, khuyến khích đội ngũ báo chí tích cực viết về đề tài xây dựng Đảng, góp phần tuyên truyền sâu rộng về kết quả thành công cùng những nội dung mới trong văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc về những chủ trương, định hướng lớn của Đảng, thống nhất nhận thức và hành động, tạo niềm tin, khí thế, động lực mới, sự hứng khởi đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

          - Tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân.

          2. Yêu cầu

          - Lựa chọn những tác phẩm báo chí xuất sắc trên địa bàn tỉnh để Ban Tổ chức Giải cấp tỉnh trao giải; lựa chọn các tác phẩm chất lượng cao tham dự Giải báo chí toàn quốc.

          - Chọn các tập thể có nhiều đóng góp trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh và tổ chức tốt Giải Búa liềm vàng để khen thưởng.

          - Nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng theo hướng kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó lấy “xây” là cơ bản, chiến lược, lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và thường xuyên; coi trọng cả “đức trị” và “pháp trị”, nhưng đề cao “pháp trị”. Thực hiện tốt phương châm “Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Qua đó, tạo hiệu ứng tác động lan tỏa trong các cơ quan báo chí và toàn xã hội.

          - Việc triển khai Giải phải đảm bảo thực chất, khách quan, chính xác, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội.

          II. NỘI DUNG

          1. Tên giải thưởng

          Tiếp tục sử dụng tên giải thưởng là: “Giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng” (mang tên Giải Búa liềm vàng).

          2. Nội dung triển khai

          - Giải được tuyển chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả) có tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ, thuộc các lĩnh vực công tác tuyên giáo, tổ chức - cán bộ, , kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng chống tham nhũng… với những nội dung trọng tâm sau:

          (1) Về công tác tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

           (2) Công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước các cấp.

          (3) Việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tình hình, kết quả xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo định hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

          (4) Tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng đối với việc phát triển đất nước và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

          (5) Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”; về công tác cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Công tác nội chính; Công tác dân vận... đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

          - Giải cũng được trao cho các tập thể tiêu biểu trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và chỉ đạo, triển khai, tham gia Giải Búa liềm vàng.

          - Ban Tổ chức Giải lựa chọn một số nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm đoạt Giải để tôn vinh.

          3. Đối tượng tham dự Giải

          - Về tác giả: Là công dân Việt Nam, bao gồm những nhà báo, hội viên Hội Nhà báo và những người làm báo không chuyên đang sinh sống, lao động, công tác, học tập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các loại hình báo chí của tỉnh và Trung ương. Tác giả tham dự Giải không được vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật.

          - Về tác phẩm: Là các tác phẩm báo chí viết về xây dựng Đảng đã đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng thuộc tất cả các thể loại và loại hình báo chí: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí.

          Những tác phẩm đã được trao thưởng ở giải báo chí của địa phương và ngành ở Trung ương vẫn được quyền tham gia Giải Búa liềm vàng, nhưng cần ghi rõ mức giải và thông tin về đơn vị, thời gian tổ chức giải. Ban Tổ chức không nhận các tác phẩm đã đoạt Giải báo chí quốc gia.

          - Các cơ quan báo chí tổ chức bài bản, sáng tạo việc hưởng ứng tham gia Giải Búa liềm vàng; động viên được nhiều phóng viên, biên tập viên, nhà báo tham gia viết về công tác xây dựng Đảng và tuyển chọn được nhiều tác phẩm có chất lượng, bảo đảm số lượng tham dự Giải.

          - Các ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp huyện làm tốt công tác tham mưu cho ban thường vụ cấp ủy chỉ đạo triển khai sáng tạo, hiệu quả Giải Búa liềm vàng tại địa phương, đơn vị; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan gợi ý, hướng dẫn các nội dung mới, vấn đề khó, kết quả nổi bật để các cơ quan báo chí bám sát thực tiễn sinh động sáng tác các tác phẩm báo chí có chất lượng, phục vụ có hiệu quả công tác xây dựng Đảng.

          4. Thời gian tác phẩm dự giải, xét chọn và trao giải

          4.1. Thời gian tác phẩm dự giải

          Đối tượng xét giải là những tác phẩm được sử dụng, đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày  01/11/2020 đến trước ngày 15/10/2021.

          4.2. Thời gian nhận và xét chọn

          - Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm: 15/10/2021.

          - Thời gian xét chọn và chấm giải: Từ ngày 16/10 - 05/11/2021.

          4.3. Thời gian trao giải

          Dự kiến được tổ chức vào tháng 12/2021.

          5. Ban Tổ chức, Ban Giám khảo chấm giải

          5.1. Ban Tổ chức giải gồm các đồng chí:

          - Trưởng Ban Tổ chức: Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

          - Phó Trưởng Ban Tổ chức: Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.

          - Phó Trưởng Ban Tổ chức: Đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

          - Thành viên Ban Tổ chức gồm: đại diện lãnh đạo các Ban Nội chính, Dân vận, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh; Giám đốc Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh.

          Ban Tổ chức Giải được sử dụng con dấu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong quá trình hoạt động.

          5.2. Ban Giám khảo chấm giải

           Ban Tổ chức Giải căn cứ vào số lượng các tác phẩm dự thi để quyết định cơ cấu, số lượng, thành phần Hội đồng chấm giải phù hợp với thực tế.

          5.3. Cơ quan Thường trực Giải: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

          6. Số lượng, giá trị giải thưởng và hình thức khen thưởng

          6.1. Số lượng giải thưởng

          - Về tác phẩm: 01 giải Đặc biệt, 02 giải A, 05 giải B, 07 giải C và 10 giải Khuyến khích. Ngoài ra, còn có 04 giải chuyên đề dành cho tác phẩm xuất sắc tuyên truyền về: (1) Phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng; (2) Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; (3) Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; (4) Phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 02 giải phụ trao cho tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi và tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi.

          - Đối với tập thể: Ban Tổ chức sẽ khen thưởng cho các cơ quan báo chí và các địa phương, đơn vị có thành tích tiêu biểu trong công tác chỉ đạo, triển khai và tham gia Giải Búa liềm vàng.

          - Về nhân vật tiêu biểu: vinh danh một số nhân vật trong tác phẩm đoạt Giải.

           6.2. Giá trị giải thưởng (Theo Thể lệ Giải).

           6.3. Hình thức khen thưởng

          - Đối với tác giả, tác phẩm đoạt Giải: Tặng Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Giải và tiền thưởng theo quy định.

          - Đối với tập thể có thành tích tiêu biểu trong công tác chỉ đạo triển khai và tham gia Giải: Tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và tiền thưởng

          - Đối với nhân vật tiêu biểu: Quà tặng và hoa của Ban Tổ chức Giải

            III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

          - Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tham mưu thành lập Ban Tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng năm 2021;

          - Là cơ quan Thường trực tổ chức Giải có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị, thành phần liên quan xây dựng Kế hoạch, Thể lệ Giải; thành lập Ban Giám khảo chấm Giải.

          - Chủ trì phối hợp tổ chức Lễ phát động, Lễ trao giải cuộc thi; ban hành các văn bản liên quan đến việc xét chọn, chấm các tác phẩm; tổng hợp tình hình, kết quả tổ chức thực hiện báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

           - Phối hợp với các Ban của Tỉnh ủy hướng dẫn, gợi ý những nội dung mới, kết quả nổi bật cùng với những vấn đề mới, vấn đề khó đang đặt ra trong công tác xây dựng Đảng giúp các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, bám sát thực tiễn, tìm tòi, phát hiện để viết các tác phẩm báo chí mang hơi thở của cuộc sống và có sức lan tỏa, để đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội.

          - Chỉ đạo hệ thống tuyên giáo các cấp, các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh và toàn quốc.

          - Chỉ đạo các cơ quan báo chí tích cực hưởng ứng và có nhiều tác phẩm chất lượng tham dự Giải.

          2. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

          - Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tham mưu thành lập Ban Tổ chức Giải; các nội dung liên quan đến việc tổ chức Giải do Ban Tổ chức Giải phân công.

          - Phối hợp với các Ban của Tỉnh ủy hướng dẫn, cung cấp thông tin về các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, gương tập thể, cá nhân điển hình, các giải pháp, cách làm hiệu quả... trong công tác xây dựng Đảng ở các địa phương, cơ quan, đơn vị; tạo điều kiện để phóng viên, biên tập viên tiếp cận các thông tin, nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục, các tác phẩm viết về công tác xây dựng Đảng.

          3. Các Ban Xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy có trách nhiệm tham gia Ban Tổ chức Giải; Thực hiện tốt việc cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí liên quan đến công tác xây dựng Đảng ở ngành mình; đồng thời làm tốt công tác chỉ đạo, tích cực tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của Giải tại các địa phương, đơn vị, lĩnh vực phụ trách.

          4. Ban Cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn kinh phí triển khai Giải.

          5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc triển khai và phổ biến rộng rãi Giải; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia, góp phần vào thành công chung của Giải; tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; có trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan đến công tác xây dựng Đảng ở ngành, địa phương mình.

          6. Hội Nhà báo, Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh, các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn quán triệt Kế hoạch đến cán bộ, phóng viên, hội viên; đăng tải nội dung Kế hoạch và Thể lệ Giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng trên báo, đài, trang thông tin điện tử để đông đảo cán bộ, đảng viên, nhà báo, phóng viên, biên tập viên, các nhà báo không chuyên được biết, tham gia Giải.

          Hội Nhà báo chịu trách nhiệm tham mưu Ban Tổ chức Giải về các văn bản liên quan đến việc xét chọn, chấm các tác phẩm, trình Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy -  Cơ quan thường trực Giải trước ngày 10/9/2021.

          Trên đây là Kế hoạch tổ chức Giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng  (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2021, đề nghị các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện.

          (Kế hoạch này có gửi kèm Thể lệ Giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng lần thứ IV - năm 2021)./.

 

Nơi nhận:

- Ban Tổ chức Trung ương,        

- Ban Tuyên giáo Trung ương,

- Bộ Thông tin và Truyền thông,

- Hội Nhà báo Việt Nam,

- Báo Nhân dân,                             (để b/c)

- Tạp chí Cộng sản,

- Tạp chí Xây dựng Đảng,

- Thường trực Tỉnh uỷ,

- Ban Cán sự đảng UBND tỉnh,

- Các Ban Xây dựng Đảng, UBKT Tỉnh ủy,

- Các đ/c Ủy viên BTV Tỉnh ủy,

- Ủy ban MTTQ, các ban, sở, ngành,

đoàn thể cấp tỉnh,

- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,

- Các cq báo chí trên địa bàn tỉnh (để triển khai thực hiện và đăng tải),

- Lưu Văn thư Tỉnh ủy.

T/M BAN TỔ CHỨC GIẢI

TRƯỞNG BAN

 

 

(đã ký)

 

 

Hà Văn Hùng

Ủy viên Ban Thường vụ,

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 557.676
    Online: 36