UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

Số:   50 /QĐ-SXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 27 tháng  4  năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Công nhận hạng nhà chung cư

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH HÀ TĨNH

 

Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13;

Căn cứ Thông tư số 31/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ Xây dựng quy định việc phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư;

Căn cứ Đơn đề nghị công nhận hạng nhà chung cư của Công ty Cổ phần Winhouse;

Căn cứ vào kết quả kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế nhà chung cư Tòa nhà trung tâm thương mại và dịch vụ tổng hợp Căn hộ chung cư khởi nghiệp bán hoặc cho thuê Winhouse tại Tổ dân phố 7, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận hạng nhà chung cư đối với:

Nhà chung cư: Tòa nhà trung tâm thương mại và dịch vụ tổng hợp Căn hộ chung cư khởi nghiệp bán hoặc cho thuê Winhouse.

Địa chỉ: Tổ dân phố 7, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Đạt hạng: C.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và có thời hạn 5 năm./.

Nơi nhận:

- Công ty Cổ phần Winhouse;

- UBND tỉnh (b/c);

- Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng (để đăng tải);

- Lưu: VT, QLN.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Phạm Văn Tình

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 557.532
    Online: 14