UBND TỈNH HÀ TĨNH           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           SỞ TÀI CHÍNH                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số: 1483 /STC-HCSN                   Hà Tĩnh, ngày  27  tháng 4  năm 2021

     V/v thẩm định dự toán lập điều chỉnh

 Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh

                 giai đoạn 2016-2030

          Kính gửi: Sở Xây dựng

 

Thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Văn bản số 1623/UBND -XD ngày  22/3/2021 về việc Lập điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016 -2030; Đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 723/SXD-QHHT2 ngày 31/3/2021 về việc thẩm định dự toán và bố trí nguồn vốn lập điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị thị tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030;

Căn cứ các Thông tư số 12/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị; số 20/2019/TT-BXD ngày 21/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quản lý quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị; số 12/2017/TT-BXD ngày 30/11/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí liên quan đến đầu tư phát triển đô thị; Quyết định  số 2457/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về công bố Đơn giá nhân công xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ các chế độ tài chính quy định hiện hành và căn cứ dự toán do Sở Xây dựng lập;

-Sở Tài chính thẩm định dự toán kinh phí Lập điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016 -2030, số tiền: 975.000.000 đồng (Chín trăm bảy mươi lăm triệu đồng chẵn)

(Chi tiết theo các phụ lục đính kèm)

Đối với dự toán nhân công, đề nghị Sở Xây dựng nghiệm thu, thanh quyết toán theo khối lượng thực tế thực hiện và các quy định tài chính hiện hành.

- Nguồn vốn thực hiện: ngân sách tỉnh và nguồn vốn hợp pháp khác.

Đề nghị Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:                                                                                            KT.GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                                                                                          PHÓ GIÁM ĐỐC

- Lưu: VT, HCSN.

 

 

Phùng Thị Nguyệt

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.586.653
    Online: 48