UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

Số: 1082/SXD-QLN&VLXD2

V/v tuân thủ các quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 5 năm 2021

 

                           

              

                 Kính gửi:         

 • Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp; Thông tin và Truyền thông;
 • Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh;
 • UBND các huyện, thành phố, thị xã;
 • Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh;
 • Chủ đầu tư các dự án bất động sản;
 • Các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản;
 • Các tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch bất động sản.

                                               

Để việc kinh doanh bất động sản tại các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và quyền lợi của người tham gia giao dịch bất động sản được đảm bảo, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung sau:

1. Trong kinh doanh bất động sản

- Chủ đầu tư các dự án bất động sản; các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản chỉ được đưa bất động sản (bất động sản có sẵn và bất động sản hình thành trong tương lai) vào kinh doanh khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 9, Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13; Điều 19, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ và quy định khác có liên quan.

- Việc tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở tại dự án xây dựng nhà ở thương mại phải đảm bảo quy định tại Chương VII, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ.

- Chủ đầu tư các dự án bất động sản; các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra sai phạm trong việc đầu tư xây dựng dự án, kinh doanh bất động sản tại dự án.

- Các tổ chức, cá nhân chỉ thực hiện giao dịch bất động sản tại các dự án bất động sản đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản và quy định khác có liên quan.

2. Các Sở, ban, ngành, địa phương

- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và UBND huyện, thành phố, thị xã:

+ Tổ chức công bố công khai thông tin về quy hoạch, tiến độ triển khai các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, các dự án bất động sản tại địa phương để minh bạch thông tin, ngăn chặn hiện tượng tung tin đồn thổi, đầu cơ nhằm đẩy giá để trục lợi bất hợp pháp.

+ Có biện pháp quản lý, kiểm soát hữu hiệu hoạt động môi giới của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản tại địa phương.

+ Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát các dự án khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hiện tượng tung tin đồn thổi, đầu tư theo tâm lý đám đông... gây bất ổn cho thị trường, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự xã hội tại địa phương và đời sống của người dân; xử lý nghiêm các trường hợp môi giới, mua bán, giao dịch bất động sản, quyền sử dụng đất có vi phạm pháp luật về đất đai, kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan;

+ Tăng cường công tác phối hợp với các chủ đầu tư, các cơ quan báo chí để công bố thông tin rộng rãi về các dự án trên các phương tiện truyền thông để người dân nắm bắt các thông tin chính xác về các quy định cụ thể của pháp luật; cảnh báo cho người dân đề cao cảnh giác về các hành vi mua bán không lành mạnh, các thông tin sai sự thật, tránh rủi ro, thiệt hại kinh tế phát sinh khi người dân khi thực hiện các giao dịch.

- Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các dự án bất động sản khi đã đủ điều kiện theo quy định; đặc biệt lưu ý việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài. Đồng thời, rà soát, xử lý đối với các trường hợp đã cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà ở cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại các dự án không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở.

- Sở Tư pháp chỉ đạo các Văn phòng công chứng chỉ thực hiện công chứng các hồ sơ giao dịch bất động sản đối với các dự án bất động sản đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định, trong đó lưu ý các nội dung quy định tại Mục 1 Văn bản này; thường xuyên kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động công chứng.

Các tổ chức, cá nhân căn cứ nội dung trên thực hiện đảm bảo đúng quy định pháp luật./.

 

Nơi nhận:                                          

- Như trên;

- UBND tỉnh (b/c);

- Công an tỉnh;

- Bộ CHQS tỉnh;

- Các Văn phòng công chứng;

- Lãnh đạo Sở;

- Web Sở Xây dựng;

- Thanh tra Sở;

- Lưu VT-QLN&VLXD.

     KT. GIÁM ĐỐC

     PHÓ GIÁM ĐỐC

 

          

          

       Phạm Văn Tình

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  °
   Liên kết website
  Thống kê: 1.657.401
  Online: 49