UBND TỈNH HÀ TĨNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ XÂY DỰNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1165/SXD-VP

V/v tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ qua DVC trực tuyến mức độ 3, 4 hoặc qua dịch vụ BCCI

Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 5 năm 2021

        

 

 

                        

Kính gửi:

                           - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- Các ban QLDA chuyên ngành, khu vực;

- UBND các huyện, thành phố, thị xã;

- Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực XD.

 

 

 

Thực hiện Văn bản số 1324/BTTTT-THH ngày 29/4/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19; các Văn bản: số 2717/UBND-VX1 ngày 09/5/2021, số 2711/UBND-PC1 ngày 08/5/2021 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 493/KH-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021; Công văn số 507/STTTT-CNTT ngày 10/5/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn triển khai các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; Kế hoạch số 136/KH-SXD ngày 15/01/2021 của Sở Xây dựng về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021.

Căn cứ Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng đã được UBND tỉnh công bố đưa vào áp dụng giải quyết tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh. Nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng DVC trực tuyến; dịch vụ BCCI trong giải quyết TTHC đồng thời đảm bảo ứng phó kịp thời với diễn biến dịch Covid-19 trong tình hình mới. Giám đốc Sở Xây dựng khuyến khích và đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, thực hiện nộp hồ sơ qua mạng điện tử thông qua các Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đã được Sở công bố (có Danh sách các thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 kèm theo) hoặc qua dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả dịch vụ Bưu chính công ích của Bưu điện.

Yêu cầu toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong ngành Xây dựng thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền sâu rộng, hướng dẫn đầy đủ, chu đáo cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính thông qua các Dịch vụ công trực tuyến do Sở cung cấp để thực hiện nộp hồ sơ qua mạng điện tử.

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử, Cán bộ đầu mối KSTTHC của Sở có trách nhiệm cập nhật đầy đủ và kịp thời danh sách các thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đã được công bố, niêm yết và thông báo theo quy định. Để nâng cao hiệu quả ứng dụng DVC trực tuyến mức độ 3, 4. Kính đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh, Báo Xây dựng thông báo, phổ biến rộng rãi cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết để áp dụng.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khi thực hiện nộp hồ sơ qua mạng điện tử thông qua các Dịch vụ công trực tuyến, truy cập vào các địa chỉ sau: Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (http://dichvucong.hatinh.gov.vn) hoặc Baner Dịch vụ Công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng (https://soxaydung.hatinh.gov.vn).

Trong quá trình thực hiện nộp hồ sơ qua mạng điện tử nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân liên hệ với Văn phòng Sở Xây dựng (qua số điện thoại: 0946.039.052) để được hướng dẫn cụ thể./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh (để b/c);

- Báo Hà Tĩnh, Báo Xây dựng (để phối hợp);

- Đài PT và TH tỉnh (để phối hợp);

- GĐ, các PGĐ Sở;

- Lưu: VT, CBĐM KSTTHC.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Trần Xuân Tiến

 

 

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 557.577
    Online: 53