UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ NỘI VỤ

Số:143/QĐ-SNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 5 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tuyển dụng công chức

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ

 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: S18/2021/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp nhà nước, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh; số 09/2015/QĐ-UBND ngày 26/02/2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ; số 1827/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 phê duyệt kết quả xét tuyển công chức, viên chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tuyển dụng ông Trần Quỳnh Giao, sinh ngày 25/01/1994, trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kỹ thuật hạ tầng vào biên chế công chức Sở Xây dựng kể từ ngày 01/6/2021. Thời gian tập sự là 12 tháng.

Điều 2. Ông Trần Quỳnh Giao được tạm xếp ngạch chuyên viên, mã số 01.003, bậc 2, hệ số 2,67; được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 100% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng, kể cả thời gian tập sự. Thời gian hưởng phụ cấp tăng thêm là 05 năm kể từ ngày 01/6/2021.

Trong thời gian thực hiện chế độ tập sự, Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm cử ông Trần Quỳnh Giao tham gia khóa bồi dưỡng quản lý nhà nước để hoàn thiện tiêu chuẩn, điều kiện của ngạch công chức trước khi bổ nhiệm vào ngạch. Thời gian tham gia khóa bồi dưỡng quản lý nhà nước được tính vào thời gian tập sự.

Điều 3. Giám đốc Sở Xây dựng; Trưởng phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và ông Trần Quỳnh Giao căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Giám đốc, các PGĐ Sở;

- Lưu: VT, CCVC.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Phan Thị Tố Hoa

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.142.466
    Online: 36