UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

Số: 59/QĐ-SXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Hà Tĩnh, ngày  28  tháng  5  năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tiếp nhận và bố trí công tác đối với công chức

 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

 

          Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

          Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: S18/2021/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp nhà nước, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh; số 1827/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 phê duyệt kết quả xét tuyển công chức, viên chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ;

          Căn cứ Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, số người làm việc, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trong cơ quan Sở Xây dựng;

          Căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng; Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

          Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-SNV ngày 17/5/2021 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng công chức;

          Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở.

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Tiếp nhận ông Trần Quỳnh Giao, sinh ngày 25/01/1994, trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kỹ thuật hạ tầng vào biên chế công chức Sở Xây dựng và bố trị tập sự tại phòng Quy hoạch - Kiến trúc - Hạ tầng kỹ thuật và Phát triển đô thị kể từ ngày 01/6/2021. Thời gian tập sự là 12 tháng.

          Phân công ông Hoàng Lê Trang, Phó Trưởng phòng Quy hoạch - kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị phân công, hướng dẫn nhiệm vụ cho ông Trần Quỳnh Giao trong thời gian tập sự.

          Điều 2. Ông Trần Quỳnh Giao được tạm xếp ngạch chuyên viên, mã số 01.003, bậc 2, hệ số 2,67; được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 100% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng, kể cả thời gian tập sự (thời gian hưởng phụ cấp tăng thêm là 05 năm).

          Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Quy hoạch - kiến trúc - hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông Trần Quỳnh Giao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                   

- Nh­ư Điều 3;

- Sở Nội vụ;

- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

Trần Xuân Tiến

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.142.517
    Online: 41