UBND TỈNH HÀ TĨNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ XÂY DỰNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1486/SXD-VP

        Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 6  năm 2021

V/v báo cáo công tác tuyên truyền CCHC 6 tháng đầu năm 2021

 

                              

                               Kính gửi:  Sở Thông tin và Truyền thông.             

                                                                                               

          Thực hiện Kế hoạch số 493/KH-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021; văn bản số 439/STTTT-TTBCXD ngày 23/4/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường tuyên truyền cải cách hành chính Qúy II/2021. Sở Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền 6 tháng đầu năm như sau:

          I. Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính

          1. Nội dung, hình thức tuyên truyền.   

           Ngay từ đầu năm Sở đã ban hành Kế hoạch số 136/KH-SXD ngày 15/01/2021 về việc tuyên truyền cải cách hành chính, trên cơ sở đó thường xuyên đăng tin bài, xây dựng chuyên mục, các văn bản về cải cách hành chính; Cập nhật bộ thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi bổ sung, thay thế lên Cổng thông tin điện tử của Sở.

          - Thông tin tuyên truyền đầy đủ, kịp thời về tình hình, kết quả thực hiện CCHC của ngành trên Cổng TTĐT; công tác tuyên truyền cải cách hành chính được thực hiện thường xuyên, liên tục, nghiêm túc.

 - Tổ chức phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ và thường xuyên các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Trung ương và của tỉnh; Kế hoạch CCHC, kiểm soát TTHC năm 2021 của tỉnh Hà Tĩnh thông qua các Hội nghị, chào cờ đầu tháng về phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và trên Cổng thông tin điện tử của Sở.

          - Triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lên Cổng thông tin điện tử chuyên ngành.

          2. Thống kê lượng tin bài thực hiện công tác tuyên truyền.

           - Trên Cổng Thông tin Điện tử của Sở: Trong 6 tháng đầu năm 2021 Sở Xây dựng đã đăng 80 tin, bài viết về công tác CCHC liên quan đến lĩnh vực ngành Xây dựng.

          - Công khai đầy đủ, rõ ràng, đúng quy định các TTHC trên cổng thông tin điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tra cứu và tìm hiểu thông tin. Ngoài ra các phòng chuyên môn tham mưu các văn bản hướng dẫn theo lĩnh vực chuyên ngành tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

(Kết quả tuyên truyền CCHC theo Phụ lục 2 kèm theo văn bản này)

          II. Đánh giá chung.

           Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền cải cách hành chính được Sở triển khai khá toàn diện, đồng bộ; ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hướng tới mục tiêu nền hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp. Qua đó nâng cao nhận thức về quan điểm và sự cần thiết phải thực hiện cải cách hành chính; Khuyến khích sự tham gia của tổ chức, công dân trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính; Tổ chức, công dân thực hiện giám sát việc thực hiện nghiêm các quy định công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho tổ chức, công dân tiếp cận một cách thuận lợi trong việc tra cứu thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

          III. Đề xuất, kiến nghị.

          Đề nghị Sở Thông tin và Truyền Thông, UBND tỉnh thường xuyên mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng thực hiện công tác tuyên truyền CCHC cho đội ngũ CBCC phụ trách công tác tuyên truyền CCHC; Khóa đào tạo về kỹ năng tuyên truyền, viết tin bài, phóng sự cho cán bộ làm công tác cải cách hành chính.

          IV. Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

           - Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung về cải cách hành chính nhà nước.

          - Tuyên truyền về cải tiến lề lối, tác phong, thái độ thực thi công vụ của cơ quan Sở và đơn vị trực thuộc để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu giải quyết công việc của công dân, tổ chức và doanh nghiệp.

         - Tuyên truyền phổ biến quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Sở và đơn vị trực thuộc. Tuyên truyền chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở và đơn vị trực thuộc đến cán bộ, công chức, viên chức.

Trên đây là báo cáo sơ kết công tác tuyên truyền cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 của Sở Xây dựng./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Sở (b/c);

- Lưu: VT.                       

GIÁM ĐỐC

 

 

Trần Xuân Tiến

 

 

 

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 619.261
    Online: 21