UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

 

Số:1499/SXD-VP

V/v báo cáo các dự án hoàn thành chưa quyết toán

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                       

          Hà Tĩnh, ngày  10  tháng 06 năm 2021

 

 

 

 

  Kính gửi:  

   Sở Tài chính.

 

           

Thực hiện Văn bản số 1971/STC-TCĐT  ngày 01/06/2021 của Sở Tài chính về việc báo cáo các dự án hoàn thành chưa quyết toán trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng báo cáo như sau:

Đến 31/5/2021, Sở Xây dựng có 01 dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng chưa quyết toán (theo phụ biểu).

Sở Xây dựng gửi số liệu để Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.  

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, KT.

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Trần Xuân Tiến

 

 

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.586.857
    Online: 50