UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

 Số: 1529/BC-SXD

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả công tác thanh kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021

        

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA

        Trong 6 tháng đầu năm 2021 Thanh tra Sở Xây dựng đã triển khai 33 cuộc thanh, kiểm tra bao gồm (02 cuộc thanh tra theo chương trình kế hoạch được duyệt và 31 kiểm tra thường xuyên). Qua công tác kiểm tra đã phát hiện một số tồn tại và hành vi vi phạm và đã xử lý vi phạm hành chính với 12 tổ chức tổng số tiền 225 triệu đồng, cụ thể như sau:

        1. Thanh tra hành chính

        a) Việc triển khai các cuộc thanh tra trong kỳ: 0

        - Tổng số cuộc đã thực hiện: 0

        b) Kết luận thanh tra: 0

        2. Thanh tra chuyên ngành

        a. Việc triển khai các cuộc thanh, kiểm tra trong kỳ

        - Triển khai trong kỳ: 02 cuộc

        + Thanh tra công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, vật liệu xây dựng của UBND huyện Vũ Quang; việc thực hiện pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng tại một số dự án trên địa bàn huyện Vũ Quang.

        + Thanh tra công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, vật liệu xây dựng của UBND huyện Nghi Xuân; việc thực hiện pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng tại một số dự án trên địa bàn huyện Nghi Xuân.

        - Kỳ trước chuyển sang: 0

        b. Kết quả thanh tra

        - Đã thông qua dự thảo kết luận thanh tra công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, vật liệu xây dựng của UBND huyện Vũ Quang; việc thực hiện pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng tại một số dự án trên địa bàn huyện Vũ Quang.

        - Đối với cuộc thanh tra công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, vật liệu xây dựng của UBND huyện Nghi Xuân; việc thực hiện pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng tại một số dự án trên địa bàn huyện Nghi Xuân, hiện nay do bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 612/QĐ-SXD ngày 11/6/2021 về việc gian hạn thời gian thanh tra.

        3. Kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự xây dựng, quản lý chất lượng công trình và an toàn lao động (kiểm tra thường xuyên)

        - Số cuộc kiểm tra: 31, trong đó về trật tự xây dựng: 02 công trình; kiểm tra về chất lượng công trình: 139 công trình.

        - Đối tượng được kiểm tra: 354

        - Một số nội dung tồn tại và hành vi vi phạm: Không trình chủ đầu tư chấp thuận biện pháp thi công; Không trình Chủ đầu tư chấp thuận kế hoạch tổ chức thí nghiệm, kiểm định chất lượng, quan trắc, đo đạc các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật; Xây dựng công trình không theo quy hoạch được duyệt; lưu trữ hồ sơ không đầy đủ theo danh mục quy định; thi công không đúng thiết kế biện pháp thi công được duyệt.

        - Số cá nhân, tổ chức vi phạm: 12 tổ chức vi phạm

        - Hình thức xử lý: Thanh tra Sở đã yêu cầu các đơn vị dừng thi công hạng mục một số công trình, có biện pháp xử lý, khắc phục các nội dung tồn tại sai sót và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; đã lập 12 biên bản vi phạm hành chính và đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

        Tổng số quyết định xử phạt hành chính trong 6 tháng đầu năm 2021 là 12 quyết định, với tổng số tiền 225 triệu đồng; tổng số tiền đã thu được 160 triệu đồng.

        4. Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng

        - Số văn bản (quản lý, chỉ đạo) về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng mới được ban hành, được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ: Không

        - Số lớp tập huấn, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng được tổ chức; tổng số người tham gia: Không

        5. Xây dựng lực lượng

        - Tổng số công chức, viên chức, người lao động trong kỳ báo cáo (số thanh tra viên cao cấp, thanh tra viên chính, thanh tra viên và tương đương,...): 06 người

        - Biến động tăng, giảm số lượng công chức, viên chức, người lao động trong kỳ báo cáo: Không

        - Số người được chuyển đổi vị trí công tác: Không

        - Tổng số nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngành Thanh tra và số đã thực hiện: Nhu cầu đào tạo 02 thanh tra viên; số đã thực hiện: Không.

        - Số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có vi phạm: Không

        II. CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

          1. Công tác tiếp công dân

Số lượt tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2021: Định kỳ hàng tháng, lãnh đạo Sở và phòng chuyên môn tham gia tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh.

          2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn

          a. Tổng số đơn tiếp nhận trong 6 tháng đầu năm 2021: 02 đơn, cụ thể:

          - Đơn của ông Hoàng Sơn phản ánh một số công trình thi công chậm tiến độ và chất lượng không đảm bảo (dự án cấp nước sinh hoạt xã Cẩm Duệ, dự án mở rộng nhà máy nước Thạch Bàng cho xã Bình An, mở rộng mạng lưới cấp nước sinh hoạt cho xã Tùng Ảnh).

          - Đơn của ông Nguyễn Đăng Thêm, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh phản ánh về việc gia đình bà Phương Xuân triển khai xây dựng nhà đã gây nứt các trụ phía bắc và gây hư hỏng nặng căn hộ số 3 đường Nguyễn Đức Kế của gia đình ông Nguyễn Đăng Thêm.

        b) Kết quả xử lý đơn

        - Đơn của ông Hoàng Sơn: Đơn không ghi rõ ngày, tháng, năm viết đơn, không ghi địa chỉ người viết đơn, không ghi rõ nội dung kiến nghị, phản ánh nên không đủ điều kiện xử lý.

        - Đơn của ông Nguyễn Đăng Thêm: Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TP Hà Tĩnh. Sở Xây dựng đã có Văn bản số 1115/SXD-TTS ngày 07/5/2021 chuyển đến UBND thành phố để xem xet, giải quyết theo quy định.

          III. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

            1. Công tác tuyên truyền

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở đã xây dựng xây dựng Kế hoạch số 402/KH-SXD ngày 22/02/2021 kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2021; 471/KH-SXD ngày 02/3/2021 kế hoạch kiểm tra và hướng dẫn, phổ biến, giáo dục pháp luật về xây dựng trên địa bàn tỉnh năm 2021; Kế hoạch 528/KH-SXD ngày 10/3/2021 về việc kê khai, công khai tài sản thu nhập năm 2020.

          2. Các biện pháp phòng ngừa

- Thực hiện Văn bản số 252/TTCP-C.IV ngày 19/02/2021 của Thanh tra Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập; Văn bản số 1051/UBND-NC ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện việc kiểm soát tài sản, thu nhập; Văn bản số 76/TT-NV3 ngày 02/3/2021 của Thanh tra tỉnh về hướng dẫn công tác kê khai, công khai kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2020; Sở đã xây dựng kế hoạch số 528/KH-SXD ngày 10/3/2021 về việc kê khai, công khai tài sản thu nhập năm 2020 và tổ chức kê khai, công khai theo quy định.

- Sở đã thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan như: Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế làm việc, quy chế thi đua khen thưởng, mua sắm tài sản, trang thiết bị...

- Chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng: Sở đã xây dựng kế hoạch việc luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác và sẽ thực hiện trong thời gian tới theo quy định.

          3. Phát hiện và xử lý tham nhũng

          Trong quý 6 tháng đầu năm 2021, chưa phát hiện trường hợp nào có hành vi liên quan đến tham nhũng. 

        II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI

     Trong thời gian tới, Thanh tra Sở tập trung thực hiện các công việc sau:

        1. Tiếp tục rà soát các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh; tổ chức kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục và xử lý theo quy định.

        2. Ban hành kết luận thanh tra công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, vật liệu xây dựng của UBND huyện Vũ Quang; việc thực hiện pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng tại một số dự án trên địa bàn huyện Vũ Quang.

          3. Tiếp tục thanh tra công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, vật liệu xây dựng của UBND huyện Nghi Xuân; việc thực hiện pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng tại một số dự án trên địa bàn huyện Nghi Xuân.

           4. Khảo sát, xây dựng đề cương, ban hành quyết định thanh tra việc thực hiện pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng tại một số dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư.

           5. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cá; phối hợp với các phòng, ban, các huyện, thị, thành phố tiếp tục tổ chức các đợt tập huấn về các văn bản quy phạm pháp luật, các thông tư, Nghị định thay đổi liên tục...cập nhật, hướng dẫn kịp thời đảm bảo yêu cầu.

          6. Tiếp tục tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành do các sở, ngành chủ trì.

          7. Thực hiện một số công việc đột xuất của UBND tỉnh, liên ngành, lãnh đạo Sở giao, báo chí phản ánh.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ tháng tiếp theo của Thanh tra Sở Xây dựng./.

 

Nơi nhận:

- Thanh tra Bộ XD;

- Thanh tra Tỉnh;

- Lãnh đạo Sở (bc);

- Lưu: VP, TTS.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Trần Xuân Tiến

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 619.355
    Online: 21