ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ TĨNH

Số: 3685/UBND-PC1

V/v tạm dừng việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC

bằng hình thức trực tiếp tại Bộ phận Một cửa các cấp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

    Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 6 năm 2021

 

 

 

 

                        Kính gửi:

                                         - Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh;

                                         - Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã;

                                         - Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn.

 

 

Trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, để góp phần khống chế, kiểm soát các nguồn lây lan chống dịch bệnh; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện ngay các nội dung sau:

1. Tạm dừng việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính bằng hình thức trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công các huyện, thành phố, thị xã và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND các xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Bộ phận Một cửa các cấp). Thời gian tạm dừng bắt đầu từ 07 giờ 00 phút, ngày 14/6/2021 cho đến khi có thông báo tiếp theo.

 2. Thông tin, tuyên truyền đến toàn thể người dân, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân về việc tạm dừng tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính bằng hình thức trực tiếp tại Bộ phận Một cửa các cấp nêu trên; đồng thời khuyến khích người dân, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến; công khai số điện thoại liên lạc để người dân, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân liên hệ khi cần thiết.

3. Chỉ đạo cơ quan, đơn vị y tế trên địa bàn thực hiện ngay việc vệ sinh, phun khử khuẩn tại Bộ phận Một cửa các cấp nhằm đảm bảo hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 sau khi được mở cửa trở lại./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Chánh VP, các PVP UBND tỉnh;

- Trung tâm PV HCC tỉnh;

- Trung tâm CB-TH tỉnh;

- Cổng TTĐT tỉnh;

- Lưu: VT, HCC, PC1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Lê Ngọc Châu

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 619.410
    Online: 28