UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

 

Số: 1554/BC-SXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 6 năm 2021

 

BÁO CÁO

CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TRIỂN KHAI

CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG VÀ THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ

 

 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC)

1. Đánh giá tác động TTHC quy định tại dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL)

- Số lượng TTHC đã được đánh giá tác động trong kỳ báo cáo: không.

- Số lượng TTHC được BH trong kỳ báo cáo đã được đánh giá tác động: không.

2. Thẩm định, thẩm tra TTHC quy định tại dự thảo văn bản QPPL

Nêu tổng số TTHC và tổng số văn bản QPPL trong kỳ báo cáo do bộ, cơ quan mình chủ trì thực hiện việc thẩm định: không.

3. Công bố, công khai TTHC, danh mục TTHC

- Tổng số Quyết định công bố TTHC/danh mục TTHC đã được ban hành trong kỳ báo cáo: không

- Tổng số văn bản QPPL có quy định TTHC được công bố: không

- Tổng số TTHC/danh mục TTHC được công bố: không; trong đó số TTHC được công khai: không.

- Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của ngành tính đến thời điểm báo cáo: 50; trong đó số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết: 39.

- Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương: 50; trong đó: số TTHC do Trung ương quy định: 45; số TTHC do địa phương quy định: 05.

4. Rà soát, đơn giản hóa TTHC

- Đã ban hành Kế hoạch số 432/KH-SXD ngày 24/02/2021 Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2021; Văn bản xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021. Trong đó tiếp tục xem xét để thực hiện cắt giảm về thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết của các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết.

- Tổng số TTHC cần rà soát, đơn giản hóa theo Kế hoạch (Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của bộ, cơ quan/UBND cấp tỉnh): không.

- Tổng số TTHC đã được rà soát, thông qua phương án đơn giản hóa: không.

- Phương án đơn giản hóa cụ thể: số TTHC giữ nguyên: 39; số TTHC bãi bỏ: 0; số TTHC sửa đổi, bổ sung: 0; số TTHC thay thế: 0; số TTHC liên thông: 0; số TTHC có giải pháp để thực hiện trên môi trường điện tử: 17.

- Số tiền tiết kiệm được: trong quý II/2021 chưa có.

- Tỷ lệ chi phí tiết kiệm được: trong quý II/2021 chưa có.

- Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa: Đang triển khai thực hiện và hoàn thành theo kế hoạch đề ra (vào tháng 8/2021).

5. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC

- Tổng số phản ánh, kiến nghị đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo, trong đó: Số tiếp nhận mới trong kỳ: 0; số từ kỳ trước chuyển qua: 0; số phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính: 0; số phản ánh, kiến nghị về hành vi hành chính: 0.

6. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC

- Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo: 490; trong đó: Số mới tiếp nhận trong kỳ: 439 (trực tuyến: 02, trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 437); số từ kỳ trước chuyển qua: 51.

- Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 435; trong đó, giải quyết trước hạn: 267, đúng hạn: 168, quá hạn: 0.

- Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 55; trong đó, trong hạn: 55, quá hạn: 0.

7. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP:

- Đã bố trí 01 công chức có trình độ đại học làm việc tại Trung tâm hành chính công của tỉnh, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định; để thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Hành chính công tỉnh, đảm bảo thời gian, chất lượng và đúng quy định.

- Đã thực hiện việc công khai hồ sơ, thủ tục, quy trình giải quyết, thời hạn trả kết quả, phí, lệ phí theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi tiếp cận, tìm hiểu để thực hiện thủ tục hành chính; đồng thời còn kiểm tra, giám sát được quá trình giải quyết hồ sơ TTHC của cán bộ công chức trong quá trình thực hiện.

8. Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP:

- Đã ban hành Quyết định công bố danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng; đồng thời thực hiện việc tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia các dịch vụ công trực tuyến do Sở cung cấp bằng nhiều hình thức cụ thể, như trên Cổng TTĐT của Sở, của Tỉnh. Công khai minh bạch quy trình giải quyết TTHC điện tử để tạo điều kiện cho người dân tham gia giám sát các hoạt động cải cách TTHC, quá trình giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức.

- Đã cung cấp 17/39 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; trong đó 15 DVC TT mức độ 3, 02 DVC TT mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Tỉnh, Cổng TTĐT của Sở và Cổng DVC Quốc gia; đồng thời tích hợp vào một cửa điện tử để phục vụ cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình triển khai, thực hiện.

- Hồ sơ trực tuyến hợp lệ thuộc thẩm quyền giải quyết được tiếp nhận, giải quyết đầy đủ, đúng quy trình, kịp thời theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và trả kết quả đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định.

- Bộ thủ tục hành chính của Sở, sau khi được UBND tỉnh công bố đã được công khai, niêm yết, tích hợp đầy đủ, kịp thời trên Cổng DVC của tỉnh Cổng DVC quốc gia theo quy định.

9. Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC

Các hình thức cụ thể đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC.

- Ban hành Kế hoạch số 396/KH-SXD ngày 22/02/2021 về Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021.

- Ban hành Công văn số 1165/SXD-VP ngày 12/5/2021 về việc tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ qua DVC trực tuyến mức độ 3, 4 hoặc qua dịch vụ BCCI để phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; tuyên truyền, đăng ký tài khoản và tổ chức thực hiện DVC trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng DVC Quốc gia và hệ thống DVC trực tuyến của Bộ Xây dựng; tuyên truyền phổ biến, khuyến khích các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan và 02 đơn vị trực thuộc tích cực tham gia cài đặt tài khoản định danh, xác thực PostID trên Cổng DVC Quốc gia.

- Đăng tải các video, tài liệu về tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ, trả hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích; tuyên truyền: chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác cải cách TTHC và kết quả hoạt động kiểm soát TTHC của Trung ương, của tỉnh, của cơ quan trên Cổng TTĐT Sở, Cổng DVC trực tuyến của tỉnh.

10. Nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC: Chưa có

11. Kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC

- Theo kế hoạch đã ban hành về tự kiểm tra công tác cải cách hành chính tại nội bộ cơ quan và 02 đơn vị trực thuộc dự kiến là 6 tháng, cả năm; Nhưng do thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 nên dự kiến sẽ kiểm tra vào dịp cuối năm (trong tháng 11/2021).

- Trong quý II/2021 không có cán bộ, công chức của Sở vi phạm quy định về kiểm soát thực hiện TTHC trong thực thi nhiệm vụ công vụ.

12. Nội dung khác

- Ban hành Kế hoạch số 396/KH-SXD ngày 22/02/2021 về Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021.

- Ban hành Kế hoạch số 432/KH-SXD ngày 24/02/2021 Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2021.

- Ngoài ra đã ban hành các văn bản về tổ chức, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trong cơ quan, các đơn vị trực thuộc và tại UBND cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Xây dựng.

- Đang thực hiện việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc hủy bỏ danh mục các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Xây dựng để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh công bố bổ sung.

- Thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đảm bảo thời gian, chất lượng và đúng quy định.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

- Công tác kiểm soát TTHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và xuyên suốt, là cơ sở để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của cá nhân, tập thể  nên được sự quan tâm, chỉ đạo rất sát sao của Cấp uỷ Đảng, Lãnh đạo Sở; việc công bố kịp thời đầy đủ danh mục các QT điện tử, QT nội bộ giải quyết TTHC đã góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, đem đến sự tin tưởng, hài lòng cho người dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong quý II/2021: Cơ quan Sở Xây dựng hoàn thành tốt công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

- Đánh giá những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử:

+ Hệ thống văn bản QPPL liên quan đến ngành còn có sự thay đổi, trong lúc các văn bản hướng dẫn thực hiện ban hành thiếu kịp thời, đồng bộ dẫn đến việc triển khai thực hiện còn gặp khó khăn như: công tác cập nhật, rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các TTHC; việc hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân và người dân khi đến giao dịch.

+ Công tác tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ đầu mối KSTTHC tại các địa phương còn hạn chế dẫn đến việc triển khai thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ còn gặp nhiều khó khăn.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA KỲ TIẾP THEO

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho toàn thể cán bộ công chức về các chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh liên quan đến công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

- Thường xuyên thực hiện công tác cập nhật, rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, thẩm quyền quản lý để trình UBND tỉnh công bố bổ sung. Thực hiện việc công khai, minh bạch Bộ thủ tục hành chính của Sở sau khi được công bố đầy đủ, kịp thời, đúng qui định; nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân và người dân khi tra cứu, tiếp cận và thực hiện.

- Hoàn thiện việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc hủy bỏ Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Xây dựng để tham mưu UBND tỉnh công bố bổ sung.

- Tiếp tục ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức, thực hiện công tác cải cách, kiểm soát TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Xây dựng tại UBND cấp huyện, cấp xã.

- Hoàn thiện kết quả rà soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở để báo cáo UBND tỉnh.

- Thực hiện việc rà soát các quy định, đánh giá tác động, tính toán chi phí tuân thủ TTHC theo quy định đối với các văn bản QPPL do Sở chủ trì xây dựng, tham mưu UBND tỉnh ban hành có quy định về thủ tục hành chính để phát hiện những nội dung không phù hợp, đề xuất, kiến nghị sửa đổi, tránh chồng chéo trong việc tổ chức thực hiện.

- Thực hiện chế độ báo cáo về công tác kiểm soát thủ tục hành chính đầy đủ theo qui định.

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

- Hiện nay các văn bản (các Nghị định) hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020 (Luật số 62/2020/QH14) đã được ban hành. Để thuận lợi cho công tác cập nhật, rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ các TTHC liên quan đến ngành được kịp thời, cũng như việc hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch. Đề nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành Thông tư hướng dẫn cụ thể để địa phương có căn cứ thực hiện.

- Kính đề nghị Văn phòng Chính phủ quan tâm đến công tác tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ đầu mối KSTTHC tại các địa phương; nhất là trong việc triển khai thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ.

- Hiện nay, do trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp nhất là tại các địa bàn thành phố Hà Tĩnh, các huyện: Thạch Hà, Hương Sơn, Lộc Hà, Nghi Xuân, Hồng Lĩnh và nhiều khu vực, địa bàn khác đang tiền ẩn nhiều nguy cơ khó lường. Vì vậy UBND tỉnh đã tạm thời dừng việc tiếp nhận các thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công của tỉnh (theo Văn bản số 3685/UBND-PC1 ngày 13/6/2021 của UBND tỉnh về việc tạm dừng việc tiếp nhận giải quyết và trả kết quả TTHC bằng hình thức trực tiếp tại Bộ phận Một cửa các cấp). Để không gián đoạn trong các bước thực hiện dự án đầu tư công nhằm đảm bảo việc đẩy nhanh tiến độ các dự án và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 trong tình hình mới, đề nghị UBND tỉnh cho phép Sở tiến hành tiếp nhận và xử lý một số thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến đầu tư công nhưng chưa đủ điều kiện thực hiện theo hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trở lên, như: Thẩm định quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, dự án, thiết kế cơ sở, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thẩm định thiết kế xây dựng, cấp giấy phép xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu, cấp chứng chỉ năng lực cho các tổ chức hoạt động xây dựng với các hình thức, cách làm và thời gian tiến hành linh động hơn để đảm bảo tuân thủ phòng, chống dịch Covid-19.

Trên đây là báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trong quý II năm 2021. Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh./.

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);

- Lãnh đạo Sở (b/c);

- Lưu: VT, CB ĐM KSTTHC.        

GIÁM ĐỐC

 

 

Trần Xuân Tiến

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 619.263
    Online: 23