TỈNH UỶ HÀ TĨNH

      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BAN TUYÊN GIÁO

*

     Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 6 năm 2021

Số 369 - CV/BTGTU

Gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm

 190 năm thành lập và 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh

 

 

Kính gửi:

 

- Các ban, sở, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh,

- Thường trực, Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc,

- Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các tạp chí, đặc san, bản tin trong tỉnh,

- Các báo Trung ương, tỉnh bạn hoạt động trên địa bàn tỉnh.

 

          Hướng tới kỷ niệm 190 năm thành lập (1831 - 2021), 30 năm tái lập (1991 - 2021) tỉnh Hà Tĩnh, nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa, vùng đất và con người Hà Tĩnh, quá trình thành lập, phát triển của tỉnh trong 190 năm qua và những thành tựu sau 30 năm tái lập tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng “Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 190 năm thành lập (1831 - 2021) và 30 năm tái lập (1991 - 2021) tỉnh Hà Tĩnh (có văn bản kèm theo).

          Nhận được tài liệu, này, đề nghị các địa phương, đơn vị tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân thông qua các hội nghị, diễn đàn sinh hoạt, trên phương tiện thông tin đại chúng, các website, trang thông tin điện tử … của các địa phương, đơn vị, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

          Các nội dung khác liên quan, yêu cầu các địa phương, đơn vị thực hiện theo Hướng dẫn số 17-HD/BTGTU, ngày 27/5/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

          Đề nghị các địa phương, đơn vị quan tâm thực hiện hiệu quả!

 

 Nơi nhận:       

- Như trên,

- Ban Tuyên giáo Trung ương

- Vụ Tổng hợp, Vụ Tuyên truyền,

Vụ Báo chí - xuất bản, BTGTW    (để b/c),

- Thường trực Tỉnh ủy,

- Lãnh đạo Ban,

- Sở Thông tin và Truyền thông,

- Lưu VTBTG.

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

 

(đã ký)

 

Nguyễn Thành Đồng

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 619.275
    Online: 25