UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

Số: 1557/BC-SXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 6  năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện CCHC 6 tháng đầunăm 2021

 

          Thực hiện Kế hoạch số 513/KH-SXD ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Hà Tĩnh năm 2021; Công văn số 41/SNV-CCHC& Ngày 11/01/2021, 1006/SNV-CCHC&VTLT ngày 8/6/2021 của Sở Nội vụ về hướng dẫn xây dựng kế hoạch CCHC và Báo cáo CCHC định kỳ năm 2021; Công văn số 1021/SNV-CCHC&VTLT ngày 10/6/2021 của Sở Nội vụ về việc báo cáo kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC năm 2020. Sở Xây dựng (viết tắt là Sở) báo cáo công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2021 như sau:

          I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC NĂM 2021

          1. Về Kế hoạch CCHC năm 2021

            - Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, điều hành của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao giữa cấp ủy Đảng và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện Kế hoạch CCHC. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC và thực hiện nghiêm việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị theo Quyết định số 54/2019/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của UBND tỉnh.

          - Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch 299/KH-SXD ngày 25/01/2021 về CCHC năm 2021, tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

          + Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC.

          + Các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Kế hoạch CCHC năm 2021 của Sở được gắn kết với các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021.

          + Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở chủ động nghiên cứu, sáng tạo, áp dụng những giải pháp đổi mới để CCHC là khâu đột phá trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành Sở.

          + Lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức làm thước đo đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan.

          2. Tổ chức chỉ đạo, điều hành CCHC

          - Căn cứ Kế hoạch CCHC, Kế hoạch kiểm soát TTHC, Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC của UBND tỉnh. Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 299/KH-SXD ngày 25/01/2021 về CCHC năm 2021; Kế hoạch số 136/KH-SXD ngày 15/01/2021 về tuyên truyền CCHC năm 2021; Kế hoạch số 396/KH-SXD ngày 22/02/2021 Kiểm soát thủ tục hành chính; Kế hoạch 432/KH-SXD ngày 24/02/2021.

          - Sở đã tổ chức hội nghị họp giao ban tháng, quý, trong đó nội dung CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác CCHC vào công tác bình xét thi đua khen thưởng. Với những nội dung xác định là trọng tâm, đột phá Sở đã ban hành nhiều văn bản tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn, đôn đốc, quán triệt như về công tác tổ chức bộ máy, luân chuyển, chuyển đổi vị trí việc làm, cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ và giải quyết thủ tục hành chính.

          - Tiếp tục áp dụng quy trình giải quyết các TTHC theo hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2015, 100% các TTHC thuộc thẩm quyền được giải quyết theo quy trình ISO trong hoạt động quản lý nhà nước về xây dựng tại Sở.

          3. Kiểm tra công tác CCHC

          - Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác CCHC năm 2021, Sở đã xây dựng ban hành Quyết định số 170/QĐ-SXD ngày 08/12/2020 về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021; trong đó nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2021 đối với các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở, cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện giải quyết TTHC.

          - Ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm Kế hoạch số 709/KH-SXD ngày 30/3/2021 về việc khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC năm 2020 của Sở Xây dựng.

          - Đôn đốc, hướng dẫn các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở tổ chức triển khai công tác CCHC theo yêu cầu, nhiệm vụ tại Chương trình, Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch CCHC năm 2021 của UBND tỉnh và Sở Xây dựng. Đánh giá những mặt làm được, chưa làm được, hạn chế, nguyên nhân và những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện văn bản chỉ đạo của Trung ương và UBND tỉnh về công tác CCHC để xác định những vấn đề cần tập trung chỉ đạo.

          4. Công tác thông tin, tuyên truyền CCHC

- Thực hiện Kế hoạch số 493/KH-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021. Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 136/KH-SXD ngày 15/01/2021 về tuyên tuyền CCHC năm 2021, tổ chức phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ và thường xuyên các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Trung ương và của tỉnh; Kế hoạch CCHC, kiểm soát TTHC năm 2021 của tỉnh Hà Tĩnh thông qua các Hội nghị, chào cờ đầu tháng về phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và trên Cổng thông tin điện tử của Sở.

          - Tính từ đầu năm đến nay, Sở đã đăng tải 80 tin, bài viết về công tác CCHC liên quan đến lĩnh vực ngành Xây dựng.

          - Hoạt động Cổng thông tin điện tử của Sở ngày càng có nhiều thông tin phong phú, giúp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước và phục vụ người dân, phổ biến kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, thông tin hoạt động của ngành, trong đó các quyết định, quy định, quy trình và TTHC trên các lĩnh vực hoạt động của Sở, được duy trì hoạt động thường xuyên và luôn cập nhật thông tin mới. Đặc biệt là công bố giá vật liệu xây dựng hàng tháng và chỉ số giá xây dựng công trình được đăng ngay trên cổng thông tin điện tử của Sở khi lãnh đạo Sở ký ban hành.

          II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCHC 6 THÁNG ĐẦU NĂM

          1. Về cải cách thể chế:

          a. Công tác xây dựng văn bản QPPL

          Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh và ban hành một số văn bản, cụ thể như sau:

          - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định 04/2021/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, tàu thuyền, ngư cụ, cây cối, hoa màu mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh năm 2021.

            - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 của UBND tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền công bố chỉ số giá xây dựng, công bố giá VLXD, thiết bị công trình, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, giá thuê máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

          - Hoàn thành việc tham mưu, trình UBND tỉnh dự thảo quyết định phân cấp thẩm định thiết kế, quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- Sở Xây dựng đã tham mưu và trình UBND tỉnh xem xét dự thảo Quyết định phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán Điều chỉnh chương trình phát triển đô thị đến năm 2030.

b. Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Thực hiện Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản của UBND tỉnh. Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 231/KH-SXD ngày 25/01/2021 về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2021. Nội dung kiểm tra về thẩm quyền ban hành văn bản, kiểm tra thẩm quyền về nội dung, kiểm tra về căn cứ ban hành. Tổ chức phổ biến, quán triệt các nội dung của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP của Chính phủ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý.

2. Cải cách thủ tục hành chính:

          - Đang thực hiện việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc hủy bỏ danh mục các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Xây dựng để tham mưu UBND tỉnh công bố bổ sung.

            - Ban hành Quyết định số 50/QĐ-SXD ngày 27/4/2021 về việc công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng; trong đó có 15 danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 02 danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

- Ban hành Công văn số 1165/SXD-VP ngày 12/5/2021 về việc tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ qua DVC trực tuyến mức độ 3, 4 hoặc qua dịch vụ BCCI để phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

            - Hiện nay, bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của SởXây dựng được UBND tỉnh ban hành đưa vào áp dụng giải quyết tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh gồm có 39 TTHC, trong đó có 17/39 TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.

                    - Thực hiện việc công khai hồ sơ, thủ tục, quy trình giải quyết, thời hạn trả kết quả, lệ phí tại tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm hành chính công tỉnh; trên Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (http://dichvucong.hatinh.gov.vn), Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng (http://soxaydung.hatinh.gov.vn) và được tích hợp vào một cửa điện tử theo quy định chính xác, rõ ràng, đầy đủ; nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành chính; đồng thời bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho các tổ chức, cá nhân khi theo dõi, giám sát quá trình thực thi công vụ của cán bộ công chức trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

            - Công tác tiếp dân, tiếp nhận đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện đầy đủ đúng theo quy định của pháp luật. Trong6 tháng đầu năm 2021 không có đơn thư, khiếu nại, tố cáo nào của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp phản ánh về các quy định hành chính được giải quyết tại Sở.

            - Bộ TTHC đã được UBND tỉnh công bố đang thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và trên Cổng thông tin điện tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến của Sở Xây dựng, UBND tỉnh.

            - Thiết lập cán bộ đầu mối kiêm nhiệm chức năng kiểm soát TTHC tại Sở gồm 03 đồng chí và bố trí 01 đồng chí hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

3. Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính:

          - Thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương ban hành về chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy. Sở thực hiện nghiêm quy định tại Quy chế làm việc của cơ quan, rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy cơ quan, đơn vị để loại bỏ những nhiệm vụ chồng chéo, bổ sung những nhiệm vụ mới cho phù hợp.

- Thực hiện Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Kế hoạch số 483/KH-UBND ngày 14/12/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập, Sở đã hoàn thành xây dựng Dự thảo và trình phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức Sở theo Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tham gia góp ý phương án kiện toàn cấp phó Sở để UBND tỉnh quyết định.

            - Số lượng đơn vị trực thuộc Sở hiện có gồm: 05 phòng chuyên môn và 02 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, về số lượng hiện tại của Sở có 35/39 biên chế, 02 hợp đồng 68. Trong khi khối lượng công việc của Sở ngày càng nhiều, thời gian thực hiện công việc ngày càng rút ngắn (đã thực hiện rút ngắn thời gian 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính).

            - Về thực hiện Quy chế làm việc: Sở và 02 đơn vị trực thuộc Sở đều xây dựng Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ theo quy chế, hằng năm có sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn.

            - Báo cáo cấp có thẩm quyền về kết quả sắp xếp tổ chức, bộ máy; tinh giản biên chế theo yêu cầu của Nghị quyết số 56/2017/QH14; Nghị quyết 139/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

            - Xây dựng kế hoạch biên chế hành chính, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp Sở Xây dựng năm 2021.

            4. Về cải cách công vụ

            - Kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức: đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC và thực hiện nghiêm việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; Tăng cường, chủ động giải quyết nhiệm vụ, công việc được giao, trong đó đã quy định cụ thể các nội dung cần phải thực hiện đối với các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở, kết quả của tiến độ, chất lượng của việc giải quyết công việc là cơ sở để xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ; đánh giá phân loại công chức, viên chức và bình xét  thi đua khen thưởng; điều động, luân chuyển biệt phái cán bộ hàng năm.

          - Thực hiện công tác đào tạo cán bộ theo đúng quy chế của Sở và văn bản quy định của UBND tỉnh. Trong 6 tháng, Sở đã cử 04 CC,VC bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên; 02 VC bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính; 01 công chức tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên chính tại Hà Nội.

            - Thường xuyên quan tâm và giải quyết các chế độ, chính sách, tiền lươngcho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức kịp thời, đúng quy định.

             - Tiếp tục ứng dụng và cập nhật dữ liệu phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức  nhằm khai thác có hiệu quả.

            - Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức: Thực
hiện tốt các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo quy định hiệnhành. Trong đó, 5 phòng chuyên môn và 02 đơn vị trực thuộc thực hiện đúng các quy định về tuyển dụng công chức và các quy định về sử dụng, bổ nhiệm, khen thưởng và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức; 6 tháng đầu năm, Sở đã tham mưu làm quy trình Chủ trương và đề nghị bổ nhiệm lại 01 đồng chí phó Giám đốc Sở; Làm quy trình bổ nhiệm Chánh Văn phòng, bổ nhiệm lại Viện trưởng Viện QHKTXD và Giám đốc Trung tâm Kiểm định CLCTXD.

            - Xây dựng và thực hiện Kế hoạch án luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác theo đúng quy định của Đảng, của pháp luật về công tác cán bô và phòng, chống tham nhũng.

 - Tiếp nhận và bố trí công tác cho 01 công chức thu hút theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ.

            5. Về cải cách tài chính công: 

            - Tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung và thực hiện đúng Quy chế của cơ quan, Quy chế quản lý khai thác, sử dụng Trụ Sở, phân bố chi phí sử dụng chung đối với các cơ quan, đơn vị hoạt động trong Trụ sở liên cơ quan Sở Xây dựng.

            - Tiếp thục thực hiện tốt các chính sách về thuế, thu nhập, tiền lương, tiền công, chính sách an sinh xã hội.

            - Luôn chủ động trong việc quản lý, sử dụng có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật đối với nguồn kinh phí tự chủ.

            - Tăng cường các biện pháp kiểm soát chi tiêu ngân sách, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách.

            6. Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử

            6.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị

- Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 3213/KH-SXD ngày 13/11/2020 về việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Sở Xây dựng, phát triển chính quyền số năm 2021.

- Các Văn bản, thông tin được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở (https://soxaydung.hatinh.gov.vn)được đảm bảo kịp thời, đầy đủ đã tạo điều kiện thuận lợi trong phục vụ người dân; phổ biến kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác CCHC; việc cập nhật kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xây dựng của ngành đã giúp cho các tổ chức, cá nhân và người dân nắm bắt được nhanh hơn phục vụcho quá trình thực hiện.

            - Duy trì tốt việc ứng dụng các phần mềm CNTT trong phục vụ thực hiện nhiệm vụ QLNN tại cơ quan như: Hộp thư điện tử; Phần mềm HSCV&QLVB; Phần mềm gửi nhận văn bản; Phần mềm Dịch vụ công trực tuyến và một cửa liên thông và các phần mềm chuyên ngành khác…

- Chủ động phối hợp trong ứng dụng hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh để tích hợp, chia sẻ dữ liệu báo cáo trong các cơ quan hành chính nhà nước.

            - Trong 6 tháng đầu năm (số liệu từ ngày 15/12/2020 đến 14/6/2021) tổng số nhiệm vụ UBND tỉnh giao cho Sở là: 191 nhiệm vụ, trong đó đã hoàn thành trước và đúng hạn 175 nhiệm vụ, còn lại 16 nhiệm vụ chưa đến hạn trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành.

            - Tiếp tục nâng cao cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân và người dân khi thực hiện thủ tục hành chính.

            - Định kỳ kiểm tra, đánh giá chất lượng của các thiết bị công nghệ thông tin, phương tiện làm việc từ đó để đưa vào xây dựng kế hoạch trang bị bổ sung đảm bảo hoạt động tốt.

            6.2. Áp dụng ISO trong hoạt động của đơn vị

            - Đã ban hành Kế hoạch số 169/KH-SXD ngày 19/01/2021 về duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2021. Theo đó, để đảm bảo việc áp dụng, duy trì và cải tiếnHTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong nội bộ cơ quan vận hành có chất lượng đã ban hành các văn bản chỉ đạo trong nội bộ cơ quan và 02 đơn vị trực thuộc như:MTCL năm 2021; Kế hoạch thực hiện các MTCL; Chương trình đánh giá nội bộ năm 2021; Kế hoạch đánh giá nội bộ năm 2021.

- Đang thực hiện việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc hủy bỏ danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Xây dựng để tham mưu UBND tỉnh công bố bổ sung.

            - Việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 được Lãnh đạo Sở thường xuyên quán triệt trong các Lễ chào cờ, cuộc họp giao ban hàng tháng của cơ quan.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các quy trình ISO 9001:2015 vào giải quyết công việc trong nội bộ cơ quantheo quy định.

            7. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

            - Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 396/KH-SXD ngày 22/02/2021 về kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021. Trên cơ sở đó, triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 30/KH-SXD ngày 01/02/2021 về thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh năm 2021.

            - Nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức; 100% nhận và trả kết quả hồ sơ giải quyết TTHC đúng hạn, trước hạn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Đẩy mạnh việc tiếp nhận và trả hồ sơ qu dịch vụ Bưu chính công ích.

            - Cập nhật và bổ sung kịp thời các TTHC trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, của Sở, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức tiếp cận thực hiện.  - Tổng số hồ sơ tiếp nhận giải quyết trong 6 tháng đầu năm (số liệu từ 15/12/2020 đến 14/6/2021): 972 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ đã giải quyết đúng thành phần hồ sơtheo quy định: 917hồ sơ,số hồ sơ giải quyết không đúng thành phần hồ sơ: 0 hồ sơ; còn lại 55 hồ sơ đang giải quyếtchưa đến hạn trả.

            8. Việc ban hành Kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC năm 2020

- Năm 2020, kết quả thẩm định công tác CCHC của Sở đạt 72,76/78,5
điểm, xếp vị trí thứ 9, tăng 1 bậc so với năm 2019. Ngay sau khi đoàn Thẩm định CCHC của tỉnh đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC của Sở tại cuộc họp ngày 08/12/2020, Lãnh đạo Sở đã quán triệt và chỉ đạo sát sao, yêu cầu các phòng thực hiện nghiêm túc. Trên cơ sở đó,ngày 30/3/2021, Sở đã xây dựng Kế hoạch số 709/KH-SXD về việc khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC, các tiêu chí bị trừ điểm trong đợt thẩm định, đánh giá CCHC của tỉnh năm 2020. Qua đó đã kịp thời khắc phục và đưa ra các giải pháp nhằm chấn chỉnh công tác CCHC đạt hiệu quả cao.

            - Kết quả thực hiện khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC, các tiêu chí bị trừ điểm trong đợt thẩm định, đánh giá CHCC của tỉnh năm 2020 (theo Phụ lục gửi kèm).         

            III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

            1. Ưu điểm:

            Công tác CCHC luôn được Lãnh đạo Sở quan tâm và xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Hàng tháng, Sở tổ chức họp giao ban kiểm điểm đánh giá tình hình triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC và trách nhiệm người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị về thực hiện công tác CCHC tại Sở, qua đó duy trì phát huy các nhiệm vụ thực hiện tốt, đề ra giải pháp tháo gỡ, khó khăn vướng mắc trong công tác CCHC.

          2.Tồn tại, hạn chế:

            - Một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xây dựng rất khó để thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao và trong đó có những TTHC qua triển khai thực tiễn không thể thực hiện được qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 như: thẩm định Bản vẽ thi công, thẩm định thiết kế kỹ thuật…..

            - Việc ban hành quy phạm pháp luật chưa đồng bộ, chất lượng gây khó khăn trong công tác CCHC.

          - Biên chế được giao cho Sở còn thiếu nhiều (04/39 biên chế công chức) nên trong việc thực hiện nhiệm vụ còn rất nhiều khó khăn.

            3. Kiến nghị, đề xuất

            -Xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt do vậy phải tăng cường sự lãnh đạo của các cấp có thẩm quyền trong chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC.

            - Rà soát và ban hành kịp thời, đồng bộ các văn bản QPPL, tạo mọi điều kiện cho công tác CCHC.

            - Bổ sung biên chế còn thiếu (05/39 biên chế công chức) để thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất đạt hiệu quả và chất lượng hơn.

- Trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, vì vậy UBND tỉnh đã tạm thời dừng việc tiếp nhận các thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công của tỉnh (theo Văn bản số 3685/UBND-PC1 ngày 13/6/2021 của UBND tỉnh về việc tạm dừng việc tiếp nhận giải quyết và trả kết quả TTHC bằng hình thức trực tiếp tại Bộ phận Một cửa các cấp); mặt khác do đặc thù của ngành xây dựng (hồ sơ, thủ tục quy định chi tiết nhiều bản vẽ kèm theo) nên việc số hóa để thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 không thực hiện được đối với các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến việc đẩy nhanh tiến độ các dự án và giải ngân vốn đầu tư công, Vì vậy, kính đề nghị UBND tỉnh xem xét cho Sở tiến hành tiếp nhận và xử lý một số thủ tục hành chính chưa đủ điều kiện thực hiện theo hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trở lên, như: Thẩm định quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, dự án, thiết kế cơ sở, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thẩm định thiết kế xây dựng, cấp giấy phép xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu, cấp chứng chỉ năng lực cho các tổ chức hoạt động xây dựng với các hình thức, cách làm và thời gian tiến hành linh động hơn để đảm bảo tuân thủ phòng, chống dịch Covid-19.

            IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CCHC TRONG THỜI GIAN TỚI

            1. Cải cách về thể chế

            - Đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện thể chế phục vụ trực tiếp CCHC.

            - Tiếp tục cải mạnh mẽ các TTHC theo hướng đơn giản, thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp đến làm việc tại Sở.

            - Phối hợp triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh nhằm giảm bớt thời gian giải quyết TTHC cho người dân, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, phong cách làm việc của cán bộ công chức trong giải quyết TTHC. Xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm.

            - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 26/CT-TTg về việc “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp”; Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc và Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ công chức và cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

            2. Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính

            Xác định rõ chức năng của Sở, kiên quyết thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ, khắc phục những vấn đề còn tồn tại, thiếu sót, đổi mới phương thức làm việc để tạo đột phá nhằm đảm bảo bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với phòng, chống tham nhũng theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng, các vấn đề về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương IV khóa XII.

            3. Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

            - Rà soát, đánh giá đội ngũ công chức của Sở để cơ cấu lại công chức bố trí theo từng vị trí việc làm.

            - Xây dựng và đưa vào thực hiện phương pháp khoa học đánh giá kết quả công tác của cán bộ, công chức.

            - Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng và áp dụng chế độ thanh, kiểm tra công vụ, kể cả trách nhiệm người đứng đầu cơ quan.

            4. Về hiện đại nền hành chính công

            - Ứng dụng triệt để, hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ, mang lại sự hài lòng nhất cho nhân dân.Trong đó nhiệm vụ đột phá là rà soát, xác định rõ từng thủ tục hành chính để triển khai hiệu quả, thực chất việc giải quyết thủ tục hành chính bằng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.

            - Áp dụng khoa học kỹ thuật vào từng lĩnh vực chuyên môn thuộc Sở. Ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 trong việc giải quyết hồ sơ TTHC tại cơ quan.

            - Xác định nhiệm vụ CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Gắn nhiệm vụ CCHC trong công tác thi đua, khen thưởng của cá nhân, tập thể đơn vị. Việc thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ CCHC là một trong những tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng đối với cá nhân, tập thể đơn vị./.       

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ ;

- Lãnh đạo Sở;

- Lưu:VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

Trần Xuân Tiến

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 619.292
    Online: 27