ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ TĨNH

 

Số: 3886/UBND-PC1

V/v tiếp tục thực hiện tiếp nhận,

giải quyết và trả kết quả TTHC

bằng hình thức trực tiếp tại

Bộ phận Một cửa các cấp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

    Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 6 năm 2021

 

 

                      

                        Kính gửi:

                                         - Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh;

                                         - Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã;

                                         - Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn.

 

Ngày 13/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản số 3685/UBND-PC1 về việc tạm dừng việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính bằng hình thức trực tiếp tại Bộ phận Một cửa các cấp. Nay, căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh và để đảm bảo thực hiện mục tiêu “Vừa phòng chống dịch, vừa sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội”;

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức thực hiện trở lại việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính bằng hình thức trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công các huyện, thành phố, thị xã và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND các xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Bộ phận Một cửa các cấp). Thời gian thực hiện bắt đầu từ 07 giờ 00 phút, ngày 21/6/2021.

2. Thông báo kịp thời, rộng rãi cho người dân, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân biết để thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định.

3. Ưu tiên bố trí, trang cấp các thiết bị, đồ dùng phục vụ cho việc phòng chống dịch tại Bộ phận Một cửa; đảm bảo công tác khử khuẩn, khoảng cách trong khu vực của Bộ phận Một cửa; bố trí công chức, viên chức, nhân viên hướng dẫn và thường xuyên nhắc nhở người dân, tổ chức thực hiện tốt khuyến cáo 5K khi đến giao dịch tại Bộ phận Một cửa các cấp./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Chánh VP, các PVP UBND tỉnh;

- Trung tâm PV HCC tỉnh;

- Trung tâm CB-TH tỉnh;

- Cổng TTĐT tỉnh;

- Lưu: VT, HCC, PC1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Lê Ngọc Châu

 

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 619.272
    Online: 25