UBND TỈNH HÀ TĨNH

VĂN PHÒNG SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:  64/QĐ- SXD

Hà Tĩnh, ngày  22  tháng  6  năm 2021.

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Sở Xây dựng

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 4317/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao dự toán ngân sách nhà nước cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức, đơn vị câp tỉnh năm 2019;

Căn cứ Thông báo số 2267/TB-STC ngày 18/6/2021 của Sở Tài chính về xét duyệt quyết toán NSNN năm 2020 của Văn phòng Sở Xây dựn;

Căn cứ Báo cáo tài chính của đơn vị năm 2020;

Xét đề nghị của Chánh văn phòng Sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Sở Xây dựng (theo biểu đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng và các bộ phận liên quan thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Sở Tài chính;
- Lãnh đạo sở;
- Lưu :VT, KT.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

Trần Xuân Tiến

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.526.515
    Online: 47