BỘ Y TẾ                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số: 2787/QĐ-BYT                     Hà Nội, ngày 05 tháng 6  năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành “Hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp”

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

              Căn cứ Nghị định 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

              Căn cứ Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”; 

              Căn cứ Công điện số 680/CĐ-TTg ngày 24/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm an toàn COVID-19 trong các khu công nghiệp; Theo đề nghị của Cục trưởng Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

             Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

              Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế; Viện trưởng các Viện trực thuộc Bộ Y tế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng y tế các Bộ, ngành; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

 • Như Điều 3;  
 • TTg. Phạm Minh Chính (để b/c);
 • PTTg. Vũ Đức Đam (để b/c);             
 • Thành viên BCĐQG PCD COVID-19;           
 • Các đ/c Thứ trưởng Bộ Y tế;              
 • Tổng LĐLĐVN; Phòng TMCNVN;  

 - Lưu: VT, MT.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Long

 

 

                                                                                                                

 

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  °
   Liên kết website
  Thống kê: 1.192.553
  Online: 42