UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1873 /SXD-QLHĐXD

V/v tổ chức lại thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân

                         Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 7 năm 2021

 

Kính gửi:  Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4420/UBND-VX ngày 13/7/2021 về việc thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới, Sở Xây dựng tổ chức lại thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân với các nội dung chính như sau:

1. Nội dung thi sát hạch theo Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 09/6/2021 của Bộ Xây dựng về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghệ hoạt động xây dựng.

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ (ưu tiên tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng thông tin Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh) từ ngày 14/7/2021. Hạn nộp hồ sơ đợt 1 trước ngày 28/7/2021.

- Thời gian dự thi đợt 1: 8h ngày 05-06/8/2021 (danh sách thi được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng vào ngày 3/8/2021).

- Địa điểm dự thi: Tầng 1 trụ sở làm việc Sở Xây dựng, số 14 đường Võ Liên Sơn, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Các cá nhân dự thi căn cứ theo dach sách thi được công bố, đến đúng thời gian và thực hiện đúng các quy định về phòng, chống bệnh COVID-19 của trung ương và địa phương (từ chối bố trí thi cho các cá nhân đến không đúng thời gian; có dấu hiệu ho, sốt, khó thở; các cá nhân đến từ vùng dịch theo Văn bản số 4370/UBND-VX ngày 11/7/2021 về việc tăng cường quản lý đối với người từ vùng dịch đến/về địa phương).

Trên đây là thông báo của Sở Xây dựng, kính đề nghị các tổ chức, cá nhân xem xét thực hiện ./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Sở;

- Lưu VT, QLHĐXD.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Nguyễn Quốc Hà

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.657.465
    Online: 34