UBND TĨNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

Số: 1892/BC-SXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Tĩnh,  ngày  15  tháng  7  năm 2021.

 

BÁO CÁO

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021.

 

 

I.Thu, chi, nộp NSNN phí, lệ phí

1.Thu lệ phí:

       - Thu lệ phí cấp phép xây dựng: 2.880.000 đồng, đạt 28.0% dự toán năm, bằng 80% so với cùng kỳ năm trước.

       6 tháng đầu năm 2021 thu lệ phí cấp phép xây dựng thấp hơn nhiều so cùng kỳ năm với năm 2020, do lượng hồ sơ xin cấp phép giảm (phân cấp về các địa phương theo quy định, Sở chủ yếu cấp phép xây dựng các công trình khác).

       - Thu lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD: 142.250.000 dồng, đạt 54.7% dự toán, bằng 73.9% so với cùng kỳ năm 2020

       Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD cho tổ chức và cá nhân giảm hơn so với cùng kỳ năm 2020. Nguyên nhân là do năm 2021, các tổ chức danh nghiệp và cá nhân gửi hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động và hành nghề giảm vì ảnh hưởng của đại dịch covid-19.

Số lệ phí nộp NSNN 100%:  142.250.000 đồng.

2.Thu phí:

       - Thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, Thẩm định TKBVTC, BCKTKT: 443.332.000 đồng, đạt 36,9% so với dự toán, bằng 75,0% so với cùng kỳ năm 2020.

       Trích nộp NSNN: 44.333.200 đồng

       Đơn vị được sử dụng: 398.998.800 đồng

       Nguyên nhân giảm là do 6 tháng đầu năm 2021, Hồ sơ thẩm định nộp về Sở Xây dựng giảm hơn so với cùng kỳ năm 2020 và tiền thu phí được giảm 50% theo quy định tại Thông tư 121/2020/TT-BTC  

       - Thu phí thẩm định thiết kế cơ sở dự án (nguồn vốn khác): 20.100.000 đồng, đạt 16,8% so với dự toán năm, bằng 39,0% so với cùng kỳ năm 2020.

       Trích nộp NSNN:   10.050.000 đồng.

       Đơn vị được sử dụng:    10.050.000 đồng.

       - Thu phí thẩm định NVQH, QHCT: 872.317.900 đồng, đạt 62,3% so với dự toán năm, bằng 154,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Đơn vị được sử dụng: 872.317.900 đồng

       Tăng thu phí quy hoạch 6 tháng đầu năm 2021 so với cùng kỳ là do các dự án thẩm định quy mô lớn và các chủ đầu tư trả nợ phí thẩm định các năm trước.

       Tổng tiền phí thu được 6 tháng đầu năm 2021: 1.335.749.900 đồng. Trích nộp NSNN: 54.383.200 đồng.

       3.Thu chi phí:

       - Thu chi phí sát hạch cấp CCHN HĐXD: 36.450.000 đồng, đạt 14,0% so với dự toán năm, đạt 66,9% so với cùng kỳ năm 2020.

       Chi trả cho đơn vị đầu mối tổ chức thi sát hạch: 14.985.000

Đơn vị sử dụng:  21.465.000 đồng.

       6 tháng đầu năm 2021 giảm thu chi phí sát hạch do dịch bệnh covid-19 nên từ tháng 1-6/2021 Sở không tổ chức 01 đợt thi sát hạch cấp CCHN cho cá nhân.

       Văn phòng Sở đã thực hiện chi từ nguồn thu phí và chi phí: 657.100.000 đồng, đạt 32,1% dự toán năm, bằng 123.6% so với cùng kỳ năm 2020

       So với cùng kỳ năm trước thì dự toán chi vượt 23,6%

II. Chi ngân sách nhà nước cấp:

       Dự toán chi NSNN 6 tháng đầu năm  2021, đáp  ứng  đầy  đủ  nhu  cầu  chi  quản lý hành chính của VP Sở và những nhiệm vụ UBND tỉnh giao.

       Trong 6 tháng đầu năm năm 2021, chi NSNN của Văn phòng Sở:  2.952.300.000 đồng, đạt 40,7% dự toán, bằng 108.2% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy tỷ lệ chi đạt xấp xỉ cùng kỳ năm 2020.

1. Chi quản lý hành chính

       - Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ: 2.310. 600 đồng, đạt 41,9% dự toán năm, bằng 99,4% so với năm 2020.

       - Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ: 332.086.000 đồng, đặt 99.1% dự toán năm.

       - Kinh phí đào tạo: Chưa thực hiện 6 tháng đầu năm 2021

2. Chi hoạt động sự nghiệp:

       Kinh phí thường xuyên: 541.700 000 đồng, đạt 33,4% dự toán, bằng 133,6% so với cùng kỳ năm 2020.

       Chi sự nghiệp ngành tăng so với cùng kỳ năm 2020 do tăng thực hiện các hợp đồng nhiệm vụ chuyên môn.

  1. Chi hoạt động kinh tế khác:

       6 tháng đầu năm 2021, phát sinh một số chương trình, đề án nhưng thực hiện thanh toán trong 6 tháng cuối năm.  

                   (Chi tiết các chỉ tiêu theo phụ lục đính kèm- biểu số 03)

       Trên đây là báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN 6 tháng đầu năm  2021 của Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh.

 

Nơi nhận:

 - Các phòng chuyên môn của Sở;

 - Cổng thông tin điện tử SXD;

 - Lưu VT,VP.

                          GIÁM ĐỐC

              

                                            

                        Trần Xuân Tiến

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.526.472
    Online: 12