UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ Y TẾ

Số: 2407/SYT- NVY

V/v hướng dẫn nội dung kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19 gửi các Đoàn kiểm tra của tỉnh

CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   Hà Tĩnh, ngày 15  tháng 7  năm 2021

 

                 Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Các Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Theo Quyết định số 151/QĐ-BCĐ ngày 12/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh).

 

Thực hiện Quyết định số 151/QĐ-BCĐ ngày 12/7/2021 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về việc thành lập các Đoàn kiểm tra công tác Phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Sở Y tế hướng dẫn nội dung kiểm tra, tiêu chí đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với các địa phương, lĩnh vực như sau:

          1. Đối với địa phương cấp huyện, xã

- Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 theo từng cấp độ dịch trên địa bàn; phương án chuẩn bị các khu cách ly tập trung theo nguyên tắc “4 tại chỗ” để đáp ứng với tình huống có nhiều trường hợp F1 trên địa bàn; phương án xử lý khi có ca mắc tại cộng đồng, phương án/kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an sinh xã hội khi trên địa bàn có vùng/địa điểm bị phong tỏa để phòng chống dịch,...

- Hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm phụ trách địa bàn.

- Kết quả đánh giá mức độ nguy cơ cấp huyện, xã, đặc biệt là vùng trọng yếu theo Quyết định số 2686/QĐ-BYT ngày 31/5/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch COVID-19”.

- Kết quả đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động (các cơ sở SXKD, doanh nghiệp trên địa bàn quản lý).

- Hoạt động của các tổ COVID cộng đồng, Tổ truy vết COVID-19; việc rà soát, quản lý người nhập cảnh, người từ các vùng có dịch đến/về trên địa bàn, các trường hợp ho, sốt,… tại cộng đồng.

- Việc quản lý hoạt động của các khu cách ly tập trung: Quyết định thiết lập cơ sở cách ly, quyết định thành lập ban điều hành/quản lý khu cách ly; ban hành nội quy/quy chế hoạt động; việc sắp xếp, quản lý người cách ly, các hoạt động bảo đảm an ninh trật tự, cung cấp suất ăn, đảm bảo an toàn thực phẩm; đảm bảo sơ/cấp cứu các bệnh thường gặp và xử lý khi xảy ra ngộ độc thức ăn trong khu cách ly; việc thu gom, xử lý chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2; việc tuân thủ quy định cách ly tập trung của người được cách ly; cam kết sau khi hết thời gian cách ly tập trung và phối hợp quản lý sau khi về địa phương.

- Việc quản lý cách ly y tế tại nhà: Ban hành Quyết định cách ly, hết thời gian cách ly, ký cam kết cách ly tại nhà, phân công lực lượng theo dõi, giám sát…

- Việc kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch COVID-19, xử lý vi phạm phòng, chống dịch trên địa bàn.

- Việc rà soát, tổng hợp số lượng, lập danh sách đối tượng ưu tiên và ban hành Kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ và Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 năm 2021- 2022.

- Nguồn kinh phí cấp cho hoạt động phòng, chống dịch COVID-19; mua sắm vật tư, phương tiện, hóa chất phòng chống dịch; chi trả phụ cấp phòng chống dịch cho các lực lượng theo Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh và hỗ trợ các doanh nghiệp, cá nhân theo Nghị quyết số 42/NQ-CP.

- Các nội dung khác theo tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

2. Đối với các lĩnh vực

2.1. Tại cơ sở sản xuất kinh doanh (doanh nghiệp) tại khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

- Các kế hoạch, phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại doanh nghiệp, bao gồm:

+ Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 được cập nhật phù hợp tình hình thực tế của đơn vị.

+ Phương án xử lý khi có trường hợp mắc COVID-19 tại doanh nghiệp (bao gồm phương án cách ly y tế, vận chuyển người lao động, bố trí nơi ăn ở tập trung cho người lao động, phương án tổ chức SXKD khi có dịch tại doanh nghiệp, phương án xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người lao động khi có dịch,…).

+ Kế hoạch xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho người lao động (tối thiểu 20% người lao động của doanh nghiệp, đặc biệt là đối tượng có nguy cơ).

+ Danh sách người lao động thuộc đối tượng ưu tiên tiêm vắc xin phòng COVID-19, kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người lao động (theo Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ Y tế hoặc Kế hoạch số 1921/KH-BCĐ ngày 12/6/2021 của BCĐ PCD COVID-19 tỉnh).

+ Phương án bố trí, sắp xếp, quản lý công nhân/người lao động làm việc, giờ nghỉ/giờ ăn giãn cách hợp lý, chặt chẽ để đảm bảo an toàn sản xuất, tránh đứt gãy chuỗi sản xuất khi có ca F0 trong doanh nghiệp.

- Cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch của chủ doanh nghiệp và người lao động.

- Chuẩn bị vật tư, phương tiện phòng chống dịch (khẩu trang, dung dịch khử khuẩn, hóa chất khử khuẩn/vệ sinh môi trường ….) theo nguyên tắc “4 tại chỗ”.

- Tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 và cập nhật bản đồ an toàn COVID-19 tại địa chỉ antoancovid.vn.

- Công tác quản lý người lao động, khai báo y tế, xử lý khi có trường hợp ho sốt….

- Kiểm tra thực địa: Phòng/khu cách ly tạm thời khi có ca F0, khu cách ly F1 tại chỗ của doanh nghiệp; việc phân luồng, điều tiết giờ làm viêc, bố trí ăn, nghỉ cho người lao động, tình huống có trường hợp nghi nhiễm, ho sốt… tại doanh nghiệp

 (Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp”; Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động” và bảng điểm đánh giá kèm theo)

2.2. Tại cơ sở y tế, cơ sở khám chữa bệnh

a) Tại bệnh viện/TTYT có giường bệnh: Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Bộ Tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp ban hành kèm theo Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế; Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám chữa bệnh ban hành kèm theo Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 14/12/2020 của Bộ Y tế.

b) Tại Trạm Y tế và các phòng khám đa khoa, chuyên khoa: Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Bộ Tiêu chí Phòng khám an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch viêm đường hô hấp cấp ban hành kèm theo Quyết định số 4999/QĐ-BYT ngày 01/12/2020 của Bộ Y tế.

2.3. Tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng (khu dịch vụ)

Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 2225/QĐ-BCĐ ngày 28/5/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng”.

2.4. Tại chung cư: Kiểm tra, đánh giá thực hiện Quyết định số 2234/QĐ-BCĐ ngày 29/5/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại khu chung cư”.

2.5. Tại cơ sở giáo dục: Kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong các trường học theo Công văn số 1467/BGDĐT-GDTC ngày 28/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học.

Sở Y tế gửi kèm theo các văn bản, quyết định liên quan đến nội dung kiểm tra công tác phòng chống dịch để các Đoàn Kiểm tra nghiên cứu, áp dụng./.

Nơi nhận:                                                                      - Như trên;

- Bộ Y tế (để b/c);

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- UBND các huyện, TP, TX;

- Các Phó Giám đốc Sở;

- Các phòng CM Sở;

- Trung tâm KSBT;

- Các bệnh viện trong tỉnh;

- Trung tâm Y tế tuyến huyện;

- Lưu VT, NVY.

Q. GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.126.179
    Online: 48