QUỐC HỘI KHÓA XV

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

TỈNH HÀ TĨNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 108/ĐĐBQH

V/v báo cáo, tuyên truyền kết quả

kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 7 năm 2021

 

Kính gửi:

- Thường trực Tỉnh ủy, TT HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các CQDN tỉnh;

- Thường trực Huyện ủy, TT HĐND, UBND, UBMTTQ các    

  huyện, thành phố, thị xã;

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh, Trường Chính trị Trần Phú;

- Trung tâm CB-TH tỉnh, Trang Thông tin Đại biểu Nhân dân.

 

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV diễn ra từ ngày 20 - 28/7/2021 đã thành công tốt đẹp. Kỳ họp đã được Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Truyền hình Quốc hội, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương phản ánh đầy đủ, kịp thời đến với cán bộ, nhân dân và cử tri.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp; sau khi thống nhất với Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị chủ động tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV với hình thức phù hợp đến với cán bộ, nhân dân và cử tri tỉnh nhà (kèm theo Báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp)./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Các vị ĐBQH tỉnh;

- Chánh VP, PVP;

- Các phòng thuộc VP;

- Lưu: VT, QH.

TL. TRƯỞNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

Phạm Xuân Phú

 

 

 

 

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.192.609
    Online: 35