UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

 

                 Số: 2081/BC-XD                     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 8 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021

(Từ 01/8/2020 đến 31/7/2021)

 

         Thực hiện Văn bản số 4339/UBND-NC ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh về việc báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021. Sở Xây dựng báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021 như sau:

          I. TÌNH HÌNH KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

          1. Tình hình khiếu nại, tố cáo

          Tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo trong kỳ là 05 đơn, giảm so với với cùng kỳ năm 2020 và không có các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người.

          II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

          1. Công tác tiếp công dân

          Việc tiếp công dân được Cấp ủy, Lãnh đạo Sở quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc để tiếp nhận thông tin, lắng nghe và kịp thời xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân. Định kỳ hàng tháng, lãnh đạo Sở cùng các phòng ban liên quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh để kịp thời tiếp nhận thông tin, lắng nghe và kịp thời xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân. Tính đến thời điểm báo cáo, Sở không nhận được đơn thư qua công tác tiếp công dân.

          2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn

          a. Tổng số đơn: Kỳ trước chuyển sang 0, tiếp nhận trong kỳ 05 đơn, gồm:

          + Đơn của ông Nguyễn Văn Phú xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc tố cáo về một số sai phạm trong công tác xây dựng cơ sở hạ tầng của Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh tại cụm công nghiệp Nam Hồng, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh.

          + Đơn của ông Hoàng Sơn phản ánh một số công trình thi công chậm tiến độ và chất lượng không đảm bảo (dự án cấp nước sinh hoạt xã Cẩm Duệ, dự án mở rộng nhà máy nước Thạch Bàng cho xã Bình An, mở rộng mạng lưới cấp nước sinh hoạt cho xã Tùng Ảnh).

          + Đơn của ông Nguyễn Đăng Thêm, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh phản ánh về việc gia đình bà Phương Xuân triển khai xây dựng nhà đã gây nứt các trụ phía bắc và gây hư hỏng nặng căn hộ số 3 đường Nguyễn Đức Kế của gia đình ông Nguyễn Đăng Thêm.

          + Đơn của ông Nguyễn Hoàng Kiên, Khu Trung Hòa, Nhân Chính, quận Cầu Giấy, Hà Nội tố cáo công ty Cổ phần Hồng Làm Xuân Thành tại dự án Hoa Tiên Paradise tại xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tố cáo hành vi huy đông, chiếm dụng vốn trái phép.

          + Đơn của ông Ngô Đức Hoàn, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh tố cáo một số cán bộ, công chức UBND phường Bắc Hà và UBND thành phố Hà Tĩnh, Sở Xây dựng có hành vi vi phạm trong việc lập quy hoạch khu vực Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh và Khu tập thể Bệnh viện Đa khoa tỉnh (cũ) tại phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh

          - Số đơn đã xử lý/Tổng số đơn tiếp nhận: 03/05 đơn.

          - Số đơn, số vụ việc, đủ điều kiện xử lý: 04/05 đơn.

          b) Phân loại, xử lý đơn

          - Phân loại theo nội dung:

          + Số đơn, số vụ việc khiếu nại: 0 đơn

          + Số đơn, số vụ việc tố cáo: 03 đơn

          + Số đơn, số vụ việc kiến nghị, phản ánh: 02 đơn

          - Phân loại theo tình trạng giải quyết

          + Số đơn, số vụ việc đã giải quyết: 03 đơn

          + Số đơn, số vụ việc đang giải quyết: 02 đơn

          + Số đơn, số vụ việc chưa giải quyết: 0 đơn

          c) Kết quả xử lý đơn

          - Số đơn, số vụ việc thuộc thẩm quyền: 03 đơn

          - Số đơn, số vụ việc không thuộc thẩm quyền: 02 đơn

          3. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền.

          Tổng số đơn, số vụ việc (khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh) đã giải quyết 03/05 tổng số đơn, số vụ việc (khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh) phải giải quyết; tỷ lệ giải quyết 60%.

          a) Kết quả giải quyết khiếu nại (Biểu số 01/KQGQ, 02/KQGQ).

          Tính đến thời điểm báo cáo, Sở không nhận được đơn thư khiếu nại.

          b) Kết quả giải quyết tố cáo (Biểu số 03/KQGQ, 04/KQGQ).

          - Đơn của ông Nguyễn Văn Phú xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc: Ngày 13/8/2020 ông Nguyễn Văn Phú đã đến tại Thanh tra Sở rút đơn tố cáo.

          - Đơn của ông Nguyễn Hoàng Kiên, Khu Trung Hòa, Nhân Chính, quận Cầu Giấy, Hà Nội: Đơn đang được xem xét, xử lý.

          - Đơn của ông Ngô Đức Hoàn, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh: Thực hiện Văn bản số 3366/UBND-TCD1 ngày 03/6/2021 của UBND tỉnh, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, UBND thành phố Hà Tĩnh, UBND phường Bắc Hà tổ chức đối thoại, trả lời công dân Ngô Đức Hoàn. Tuy nhiên, công dân Ngô Đức Hoàn chưa thống nhất với các nội dung trả lời. Do đó, để đảm bảo quy trình về xử lý đơn của công dân, Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 2054/SXD-QHHT ngày 30/7/2021 và kính đề nghị UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì tổ chức buổi làm việc, khâu nối các nội dung liên quan để giải quyết theo quy định

          c) Kết quả giải quyết kiến nghị, phản ánh (nếu có)

          - Đơn của ông Hoàng Sơn: Đơn không ghi rõ ngày, tháng, năm viết đơn, không ghi địa chỉ người viết đơn, không ghi rõ nội dung kiến nghị, phản ánh nên không đủ điều kiện xử lý.

          - Đơn của ông Nguyễn Đăng Thêm: Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TP Hà Tĩnh. Sở Xây dựng đã có Văn bản số 1115/SXD-TTS ngày 07/5/2021 chuyển đến UBND thành phố để xem xet, giải quyết theo quy định.

          III. NHẬN XÉT CHUNG

          1. Kết quả đạt được:

          Trong năm 2021, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, sự hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ cùng với sự kết hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương cùng với sự nổ lực của toàn cán bộ công chức Thanh tra Sở đã thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp dân, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

          2. Tồn tại, hạn chế:

          - Nhận thức của một số người dân, tổ chức, doanh nghiệp về đầu tư xây dựng vẫn còn hạn chế.

         - Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh ở một số nơi một số lúc còn chưa được chú trọng đúng mức, chưa thực hiện triệt để, làm phát sinh tình trạng khiếu kiện vượt cấp.

          3. Nguyên nhân

          - Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở cơ sở các cấp chưa được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

          - Số lượng cán bộ làm công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh còn thiếu so với yêu cầu, hầu hết là các cán bộ kiêm nhiệm nên còn hạn chế về thời gian và kinh nghiệm xử lý.

          4. Các giải pháp khắc phục trong thời gian tới

          - Tiếp tục đẩy mạnh hướng về cơ sở để giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh; chú trọng công tác hòa giải ở cơ sở, tăng cường đối thoại để nâng cao hiệu quả giải quyết các vụ việc tranh chấp và khiếu nại, tố cáo.

          - Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo.

          - Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật nhằm đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo niềm tin cho nhân dân.

          IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

          - Các ngành, các cấp cần có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo tính đồng thuận, khách quan và hiệu quả cao.

          - Tập trung giải quyết nhanh, dứt điểm các vụ việc phát sinh, tuân thủ pháp luật, đúng thẩm quyền, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm;

          - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

          Trên đây là báo cáo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021 của Sở Xây dựng. Đề nghị Thanh tra tỉnh xem xét, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh;

- Lưu VT, TTS.

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Trần Xuân Tiến

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.192.483
    Online: 46