UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  2098/SXD-QLHĐXD

V/v thông báo danh sách thi sát hạch cấp chứng chỉ đợt 2 và kế hoạch thi sát hạch đợt 3

                         Hà Tĩnh, ngày  03  tháng 8 năm 2021

 

 

                        Kính gửi:  Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

 

1. Sở Xây dựng thông báo danh sách thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đợt 2, các cá nhân có tên trong danh sách (gửi kèm theo văn bản) đến đúng thời gian, địa điểm và thực hiện một số quy định trước khi vào phòng thi như sau:

- Địa điểm sát hạch: Phòng máy tầng 3, Trụ sở làm việc Sở Xây dựng, số 14 đường Võ Liêm Sơn, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Thời gian sát hạch theo danh sách.

- Nộp lệ phí sát hạch (450.000 đồng trên 01 lĩnh vực thi) tại Văn phòng, tầng 1 (phía sau thang máy), Trụ sở làm việc Sở Xây dựng.

- Đọc và thực hiện đúng quy chế sát hạch (gửi kèm trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng).

- Kê khai y tế theo đúng quy định (có thể kê khai theo mẫu gửi kèm) và nộp lại bản kê khai này trước khi vào thi sát hạch.

- Không bố trí thi cho cá nhân đi, đến từ vùng dịch, người có dấu hiệu ho, sốt, khó thở..., cá nhân đến không đúng thời gian đã thông báo.

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đợt 3 trước ngày 31/8/2021.

- Thời gian thi sát hạch đợt 3: 7h30 ngày 09-10/9/2021 (danh sách thi được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng vào ngày 7/9/2021).

Trên đây là thông báo của Sở Xây dựng, kính đề nghị các tổ chức, cá nhân xem xét thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Sở;

- Lưu VT, QLHĐXD.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

Nguyễn Quốc Hà

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.126.200
    Online: 21