ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ TĨNH

Số: 5015/UBND-VX1

V/v thực hiện Công điện số 1063/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

          Hà Tĩnh, ngày 04 tháng 8 năm 2021

 

                                   

                                                  Kính gửi:

                                                                               - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

                                                                               - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

 

Thực hiện Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và chủ động đối phó với tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, khó kiểm soát, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm các nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BCĐ quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn. Xây dựng, soát xét, triển khai phương án đảm bảo sản xuất, đời sống, an sinh xã hội, trật tự xã hội phù hợp với tình hình, cấp độ dịch bệnh.

2. Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn kêu gọi, động viên con em/người thân ở các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội tiếp tục ở lại địa phương nơi cư trú theo nguyên tắc “ai ở đâu ở đấy”.

3. Công an tỉnh phối hợp với Sở Giao thông vận tải tham mưu phương án bố trí phương tiện vận tải để vận chuyển những người dân từ các tỉnh, thành phố, địa phương có giãn cách xã hội đến/qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh bằng phương tiện xe máy, thực hiện giám sát chặt chẽ theo đúng quy định, không để dịch bệnh lây lan.

4. Sở Y tế:

- Tham mưu tổ chức tốt hệ thống thu dung, điều trị, chăm sóc người mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo các tầng điều trị, sẵn sàng đáp ứng các cấp độ dịch bệnh khi có 500 ca, 1.000 và trên 1.000 ca mắc; tập trung ưu tiên năng lực điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng, nguy kịch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh để sẵn sàng thu dung, điều trị, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong. Có biện pháp phù hợp để nâng cao chất lượng, số lượng bác sỹ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ phòng chống dịch, bệnh.

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã huy động đội ngũ cán bộ y tế (nhất là lực lượng hồi sức cấp cứu) trong các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập tham gia công tác phòng, chống dịch trên địa bàn; đồng thời sẵn sàng chi viện cho các địa phương có dịch bệnh đang diễn biến phức tạp theo sự điều phối của Bộ Y tế. Chú trọng chăm lo, động viên tinh thần, đảm bảo phương tiện phòng hộ, hỗ trợ vật chất đối với lực lượng y tế và các lực lượng trực tiếp chống dịch. Có phương án sử dụng hợp lý lực lượng y tế và các lực lượng khác, nhân dân cùng tham gia thực hiện.

- Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kế hoạch và thực hiện mua sắm vật tư, thiết bị y tế đảm bảo phục vụ yêu cầu phòng chống dịch.

- Tham mưu Ban Chỉ đạo Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 chỉ đạo tiêm vắc xin phòng COVID-19 đúng đối tượng, an toàn, hiệu quả, không để vắc xin hết hạn; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xin cho, lựa chọn vắc xin, lợi dụng chức trách để tiêm cho người không đúng đối tượng và các tiêu cực khác trong việc tiêm vắc xin. Xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp vi phạm.

5. Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo chí thông tin công khai, minh bạch, kịp thời về công tác phòng, chống dịch COVID-19 để nhân dân biết, ủng hộ và tích cực tham gia phòng, chống dịch, tạo sự đồng thuận, chia sẻ trong nhân dân và toàn xã hội.

6. UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Chỉ đạo hệ thống chính quyền cơ sở phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy vai trò của Tổ phòng chống COVID dựa vào cộng đồng, Tổ liên gia… thực hiện “đi từng nhà, rà từng người”, đến các gia đình có người thân đang ở các vùng giãn cách xã hội để chia sẻ, vận động, kêu gọi, kiểm soát công dân/người thân tiếp tục ở lại theo nguyên tắc “ai ở đâu ở đấy”.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng và gia đình có người thân đang ở vùng giãn cách xã hội thường xuyên liên lạc, động viên tinh thần và kịp thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm hoặc tiền mặt cho những trường hợp gặp khó khăn; không để người dân/người thân thiếu ăn, thiếu mặc mà không được giúp đỡ.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở theo dõi, quản lý chặt chẽ người đến/về trên địa bàn để phát hiện người từ vùng có dịch, đang thực hiện giãn cách xã hội về địa phương và có biện pháp phòng chống dịch phù hợp, hiệu quả, tuyệt đối không để dịch lây lan dịch bệnh.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, toàn thể nhân dân tích cực, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch để giữ vững thành quả phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Phối hợp chính quyền cơ sở chia sẻ, vận động, kêu gọi công dân/người thân tại vùng đang thực hiện giãn cách xã hội tiếp tục ở lại địa bàn hiện đang cư trú; động viên tinh thần và kịp thời hỗ trợ các trường hợp gặp khó khăn... Tiếp tục phát huy các việc làm tình nghĩa để hỗ trợ có hiệu quả, thiết thực đối với người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:      

- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Chánh VP, PCVP Trần Tuấn Nghĩa;

- Trung tâm CB-TH;                                                        

- Lưu: VT, VX1.                

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Lê  Ngọc  Châu

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.192.571
    Online: 39