UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2462 /SXD-QLHĐXD

V/v tạm dựng tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân đợt 3 (tháng 9 năm 2021)

                         Hà Tĩnh, ngày 9 tháng 8 năm 2021

 

    Kính gửi:  Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

 

Thực hiện công tác thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng đã có Văn bản số 2098/SXD-QLHĐXD ngày 3/8/2021 về việc thông báo danh sách thi sát hạch cấp chứng chỉ đợt 2 và kế hoạch thi sát hạch đợt 3. Tuy nhiên, căn cứ Văn bản số 5094/UBND-VX ngày 6/8/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh và tình hình dịch bệnh càng diễn biến phức tạp, nhiều cá nhân đi chuyển từ vùng dịch về tỉnh, theo đó Sở Xây dựng thông báo tạm hoãn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đợt 3 (ngày thi 9-10/9/2021) đến khi có thông báo khác.

Trên đây là thông báo của Sở Xây dựng, kính đề nghị các tổ chức, cá nhân xem xét thực hiện ./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Sở;

- Lưu VT, QLHĐXD.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

Nguyễn Quốc Hà

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.586.757
    Online: 32