UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

Số: 82/QĐ-SXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Công nhận hạng nhà chung cư

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH HÀ TĨNH

Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13;

Căn cứ Thông tư số 31/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ Xây dựng quy định việc phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư;

Căn cứ Đơn đề nghị công nhận hạng nhà chung cư của Công ty Cổ phần Vinhomes;

Căn cứ vào kết quả kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế nhà chung cư Khu đô thị Hàm Nghi – Vinhomes New Center tại phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận hạng nhà chung cư đối với:

Nhà chung cư: Tòa nhà H1; H2 - Khu đô thị Hàm Nghi – Vinhomes New Center.

Địa chỉ: phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Đạt hạng: B.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và có thời hạn 5 năm./.

Nơi nhận:

- Công ty Cổ phần Vinhomer;

- UBND tỉnh (b/c);

- Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng (để đăng tải);

- Lưu: VT, QLN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

Phạm Văn Tình

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.192.541
    Online: 39