UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

 

 

        Số: 2656/BC-SXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 8 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021

(Từ 16/8/2020 đến 15/8/2021)

 

          Thực hiện Văn bản số 5525/UBND-NC ngày 21/8/2021 của UBND tỉnh về việc báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021. Sở Xây dựng báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021 như sau:

          I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

          1. Khái quát về tình hình, kết quả triển khai tiếp công dân

          - Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 về quy chế tiếp công dân của Sở Xây dựng, Quyết định số 93/QĐ-SXD ngày 05/9/2019 về nội quy tiếp công dân của Sở Xây dựng, Quyết định số 04/QĐ-SXD ngày 17/01/2020 ban hành quy chế hoạt động của đường dây nóng tiếp nhận các thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được lãnh đạo Sở quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc theo quy định hiện hành của pháp luật.

          - Xây dựng Kế hoạch số 2520/KH-SXD ngày 18/10/2019 về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

          - Xây dựng Kế hoạch số 917/KH-SXD ngày 16/4/2021 kế hoạch tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

          - Thanh tra Sở đã ban hành Quyết định số 35/QĐ-TTS ngày 21/12/2020 về phân công cán bộ trực tiếp tiếp công dân của Thanh tra sở.

          - Cử công chức tham mưu công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo tham gia đầy đủ các Hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ do các sở, ban, ngành của tỉnh tổ chức.

          2. Tình hình khiếu nại, tố cáo

          Tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo trong kỳ là 04 đơn, giảm so với với cùng kỳ năm 2020 và không có các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người.

          3. Kết quả tiếp công dân

          a) Kết quả tiếp công dân (tiếp thường xuyên, định kỳ và đột xuất) tại trụ sở tiếp công dân, của thủ trưởng các cấp, các ngành và của các cơ quan thanh tra (số lượt, người); số vụ việc (cũ, mới phát sinh); số đoàn đông người (báo cáo cụ thể các đoàn đông người có tính chất phức tạp): không có.

          b) Nội dung tiếp công dân (số vụ việc khiếu nại, tố cáo và nội dung khiếu nại, tố cáo ở các lĩnh vực: hành chính; tư pháp; chính trị, văn hóa, xã hội; tố cáo tham nhũng): không có.

          c) Kết quả phân loại, xử lý qua tiếp công dân (số vụ việc chưa được giải quyết, đã được giải quyết): không có.

          4. Giải quyết khiếu nại, tố cáo

          a) Số đơn tiếp nhận: Tổng số đơn tiếp nhận trong kỳ báo cáo là 04 đơn, cụ thể như sau:

          - Đơn của ông Hoàng Sơn phản ánh một số công trình thi công chậm tiến độ và chất lượng không đảm bảo (dự án cấp nước sinh hoạt xã Cẩm Duệ, dự án mở rộng nhà máy nước Thạch Bàng cho xã Bình An, mở rộng mạng lưới cấp nước sinh hoạt cho xã Tùng Ảnh).

          - Đơn của ông Nguyễn Đăng Thêm, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh phản ánh về việc gia đình bà Phương Xuân triển khai xây dựng nhà đã gây nứt các trụ phía bắc và gây hư hỏng nặng căn hộ số 3 đường Nguyễn Đức Kế của gia đình ông Nguyễn Đăng Thêm.

          - Đơn của ông Nguyễn Hoàng Kiên, Khu Trung Hòa, Nhân Chính, quận Cầu Giấy, Hà Nội tố cáo công ty Cổ phần Hồng Làm Xuân Thành tại dự án Hoa Tiên Paradise tại xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tố cáo hành vi huy đông, chiếm dụng vốn trái phép.

          - Đơn của ông Ngô Đức Hoàn, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh tố cáo một số cán bộ, công chức UBND phường Bắc Hà và UBND thành phố Hà Tĩnh, Sở Xây dựng có hành vi vi phạm trong việc lập quy hoạch khu vực Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh và Khu tập thể Bệnh viện Đa khoa tỉnh (cũ) tại phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh

          b) Phân loại, xử lý đơn

          - Số đơn tiếp nhận 04 đơn, số đơn đủ điều kiện giải quyết 03 đơn, số đơn không đủ điều kiện giải quyết 01 đơn, số đơn liên quan đến bầu cử 0 đơn; số đơn tố cáo 02 đơn, đơn kiến nghị, phản ánh 02 đơn.

          - Thẩm quyền giải quyết: Số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh 01 đơn, số đơn thuộc thẩm quyền cấp huyện 01 đơn, số đơn thuộc thẩm quyền sở giải quyết 02 đơn.

          - Đơn khiếu nại, tố cáo đã giải quyết hết thẩm quyền nhưng có chỉ đạo của Thủ tướng xem xét lại: 0 đơn; những vụ việc giải quyết hết thẩm quyền, đã rà soát giải quyết và chấm dứt thụ lý theo các Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ, của tỉnh nhưng công dân còn khiếu nại, tố cáo: Không.

          c) Kết quả xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền

          - Đơn của ông Nguyễn Hoàng Kiên, Khu Trung Hòa, Nhân Chính, quận Cầu Giấy, Hà Nội: Đơn đang được xem xét, xử lý.

          - Đơn của ông Ngô Đức Hoàn, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh: Thực hiện Văn bản số 3366/UBND-TCD1 ngày 03/6/2021 của UBND tỉnh, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, UBND thành phố Hà Tĩnh, UBND phường Bắc Hà tổ chức đối thoại, trả lời công dân Ngô Đức Hoàn. Tuy nhiên, công dân Ngô Đức Hoàn chưa thống nhất với các nội dung trả lời. Do đó, để đảm bảo quy trình về xử lý đơn của công dân, Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 2054/SXD-QHHT ngày 30/7/2021 và kính đề nghị UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì tổ chức buổi làm việc, khâu nối các nội dung liên quan để giải quyết theo quy định

          - Đơn của ông Hoàng Sơn: Đơn không ghi rõ ngày, tháng, năm viết đơn, không ghi địa chỉ người viết đơn, không ghi rõ nội dung kiến nghị, phản ánh nên không đủ điều kiện xử lý.

          - Đơn của ông Nguyễn Đăng Thêm: Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TP Hà Tĩnh. Sở Xây dựng đã có Văn bản số 1115/SXD-TTS ngày 07/5/2021 chuyển đến UBND thành phố để xem xét, giải quyết theo quy định.

          II. NHẬN XÉT CHUNG

          1. Những kết quả đạt được: Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được Cấp ủy, lãnh đạo Sở quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, kịp thời xử lý. Trong kỳ báo cáo không có đơn thư khiếu nại, không có các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người. Các đơn thư kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền đều được quan tâm, xử lý đúng quy trình, đúng thời hạn.

          2. Đánh giá

          a) Nguyên nhân dẫn đến tình trạng khiếu nại, tố cáo.

          Mặc dù đã quy định khá chặt chẽ ngay trong luật và các văn bản hướng dẫn thi hành nhưng công dân chưa tìm hiểu nắm rõ dẫn đến khiếu nại tố cáo không đúng thẩm quyền, vượt cấp gây khó khăn cho hướng giải quyết cơ quan nhà nước;

           b) Đánh giá ưu điểm, tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo:

          Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo luôn giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo, tuân thủ pháp luật, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, đúng thẩm quyền. Tuy nhiên việc giải quyết khiếu nại, tố cáo là một công việc phức tạp, đòi hỏi những người làm công tác này ngoài phải có trình độ chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm thực tiễn và am hiểu về kiến thức xã hội, còn phải có phẩm chất đạo đức chính trị, có tâm huyết với công việc được giao và đặc biệt có tinh thần trách nhiệm, đạo đức của người công chức tận tâm, tận tụy phục vụ nhân dân.

          c) Đánh giá ưu điểm, tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trong việc chỉ đạo, điều hành, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

          - Sở Xây dựng đã thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ chính trị; Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành; thường xuyên rà soát các văn bản có liên quan đến khiếu nại, tố cáo để kịp thời điều chỉnh bổ sung các quy định, quy chế tiếp công dân của cơ quan và phân công theo lĩnh vực phụ trách.

          d) Đánh giá vai trò của cơ quan thanh tra trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phối hợp giữa Trung ương và địa phương trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các nội dung khác có liên quan.

          - Cơ quan thanh tra có vai trò rất quan trọng trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thanh tra Sở chủ trì thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nai, tố cáo tại Sở Xây dựng.

          - Thường xuyên phối hợp tốt với các cơ quan có liên quan trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; luôn phối hợp chặt chẽ với Thanh tra tỉnh; tham mưu và báo cáo kịp thời cho Thanhh tra Bộ trực thuộc và các cơ quan cấp trên khi có yêu cầu.

          e) Một số hạn chế

          - Biên chế Thanh tra Sở hiện nay còn thiếu, bên cạnh đó cán bộ thanh tra Sở còn thường xuyên tham gia các đoàn kiểm tra, thanh tra liên ngành do các Sở, ban, ngành chủ trì.

          - Trong phân công một số cán bộ làm kiêm nhiệm công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo do đó chưa đầu tư nhiều thời gian để nghiên cứu sâu các quy định về khiếu nại, tố cáo.

          - Địa bàn hoạt động rộng trên 13 huyện thị, thành phố, thị xã; với số lượng cán bộ ít mà phương tiện đi lại không có nên tình trạng nắm bắt các dự án, công trình chưa kịp thời dẫn đến việc phát sinh khiếu nại, tố cáo.

          3. Dự báo

          Sở luôn làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nên theo dự báo trong thời gian tới tình hình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo không có gì biến động.

          III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG KỲ TIẾP THEO

          - Cấp ủy Đảng tiếp tục chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân trong lĩnh vực của ngành;

          - Coi việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ thường xuyên của Sở và giao Thanh tra Sở chủ trì thực hiện;

          - Làm tốt công tác tuyên tuyền phổ biến pháp luật, kết hợp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan...; Tăng cường công tác tiếp dân, tiếp thu phản ánh, kiến nghị của người dân để hướng dẫn, giải thích cho người dân về các quy định của pháp luật có liên quan để thực hiện đúng pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

          IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

          - Các ngành, các cấp cần có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo tính đồng thuận, khách quan và hiệu quả cao.

          - Tập trung giải quyết nhanh, dứt điểm các vụ việc phát sinh, tuân thủ pháp luật, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, đúng thẩm quyền;

          - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật;

          - Tham mưu, rà soát các quy hoạch, cơ chế chính sách của địa phương nhằm đảm bảo an sinh xã hội, để hạn chế tình trạng khiếu nại, tố cáo.

          Trên đây là báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021, Sở Xây dựng báo cáo Thanh tra tỉnh tổng hợp và báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (bc);

- Thanh tra tỉnh;

- Lưu VT, TTr.

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Trần Xuân Tiến

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.126.082
    Online: 45