ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ TĨNH


Số: 5855/UBND-VX1

V/v triển khai phần mềm Quản lý di biến động người ra vào vùng dịch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 9 năm 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Kính gửi:

 

 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã.

                            

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp; thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về triển khai phần mềm quản lý công dân vùng dịch, di biến động của người ra, vào vùng dịch, quản lý tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 trên nền tảng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư tại địa chỉ website https://kiemdich.dancuquocgia.gov.vn và ý kiến thống nhất của Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông về các giải pháp kỹ thuật để nâng cao hiệu quả quản lý, truy vết người nghi nhiễm COVID-19; đồng thời nhằm hỗ trợ các cơ quan chức năng kịp thời thống kê nhanh đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (Nghị quyết 68), Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm các nội dung sau:

1. Thống nhất sử dụng chung 01 mẫu Tờ khai y tế (gửi kèm theo) và 01 mã QR do Bộ Công an ban hành cho từng công dân liên thông giữa tất cả các nền tảng, hệ thống, phần mềm để thuận tiện cho công dân trong quá trình khai báo y tế, di chuyển qua các chốt kiểm soát của tỉnh.

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền đến các đơn vị, địa phương cơ sở và cán bộ, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và Nhân dân nắm rõ chủ trương, chủ động thực hiện tốt việc khai báo y tế qua địa chỉ web https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn hoặc mẫu tờ khai y tế của Bộ Công an trước khi đến/về địa bàn tỉnh.

3. Giao trách nhiệm tổ chức thực hiện:

3.1. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương thực hiện khai báo y tế khi đi qua các chốt, điểm kiểm soát, hướng dẫn Nhân dân thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại địa chỉ web https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn trước khi đi qua các chốt/điểm kiểm soát trên địa bàn tỉnh để tránh ùn tắc, tập trung đông người.

3.2. Sở Giao thông vận tải phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn các doanh nghiệp vận tải tham gia “luồng xanh” thực hiện việc kê khai y tế và đăng ký mã QR đối với lái xe, phụ xe và những người liên quan trước khi di chuyển, rời bến.

3.3. Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh triển khai thống nhất việc khai báo y tế theo mẫu của Bộ Công an và mã QR do Bộ Công an ban hành tại các chốt kiểm soát, địa điểm khai báo y tế trên địa bàn tỉnh.

3.4. Công an tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với lực lượng Y tế làm nòng cốt và các lực lượng liên quan bố trí cán bộ, phương tiện, trang thiết bị để hướng dẫn, tiếp nhận, đối chiếu, kiểm tra thông tin khai báo y tế qua phần mềm Quản lý di biến động của người ra, vào vùng dịch; nhập và truyền dữ vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với trường hợp công dân không sử dụng điện thoại thông minh mà sử dụng mẫu tờ khai y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và đảm bảo an ninh, trật tự, trật tự an toàn giao thông tại các chốt kiểm soát.

- Khai thác, cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin người ra, vào trên địa bàn trong hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho các lực lượng, các ngành chức năng, Ủy ban nhân dân các cấp để phục vụ công tác truy vết và thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

- Tiếp tục phối hợp với các ngành triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại các chốt kiểm soát. Phối hợp với các ngành trên cơ sở thực tiễn tình hình và yêu cầu nhiệm vụ, thường xuyên tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, kiện toàn, củng cố lực lượng tại các chốt kiểm soát.

- Chỉ đạo lực lượng Công an cấp xã rà soát, đối chiếu, cập nhật và theo dõi thông tin công dân thuộc diện được hưởng chính sách theo Nghị quyết 68 trên nền tảng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, đảm bảo không để trục lợi chính sách.

3.5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo tổ chức tuyên truyền chủ trương khai báo y tế đến từng thôn, xóm, tổ dân phố, hộ gia đình; tăng cường chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Thực hiện nghiêm phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để phát hiện những người đến, về từ địa phương khác, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp không khai báo y tế theo quy định, các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân người đứng đầu thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Thường xuyên rà soát, tăng cường lực lượng tại các chốt kiểm soát nhằm đảm bảo thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Chỉ đạo UBND cấp xã giao Công an cấp xã rà soát, đối chiếu, cập nhật danh sách công dân thuộc diện được hưởng chính sách theo Nghị quyết 68, bảo đảm giải quyết đúng đối tượng, tránh trường hợp trục lợi chính sách.

3.6. Giao Sở Tài chính phối hợp với các ngành chức năng và UBND các địa phương liên quan tham mưu bố trí nguồn kinh phí cho các lực lượng, các ngành để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, trong đó có kinh phí phục vụ việc mua sắm trang thiết bị và in ấn sổ sách, biểu mẫu phục vụ việc khai báo y tế tại các chốt kiểm soát.

3.7. Đề nghị Tỉnh đoàn Hà Tĩnh chỉ đạo các đoàn viên, thanh niên tình nguyện, xung kích tham gia tuyên truyền, hướng dẫn người dân khai báo y tế, hỗ trợ các lực lượng phòng, chống dịch COVID-19 tại các chốt kiểm soát, địa điểm khai báo y tế.

Yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai tổ chức thực hiện kịp thời./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Thành viên BCĐ PC dịch COVID-19 tỉnh;

- Chánh VP, PCVP Trần Tuấn Nghĩa;

- Trung tâm CB-TH;

- Lưu: VT, VX1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Lê  Ngọc  Châu

 

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.586.786
    Online: 52